Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

2442

2 marca 2016 r. upłynął termin przeprowadzenia eliminacji szkolnych w XXXIX Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Eliminacje gminne odbyły się w dniu 10 marca 2016 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.
W imieniu Pani Dyrektor Ośrodka zebranych powitała Pani Agnieszka Wójtowicz. Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji nadzorującej przebieg Turnieju Druh Tomasz Bosiak, który omówił regulamin i zasady przeprowadzenia OTWP. Niżej podajemy imiona i nazwiska uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w eliminacjach gminnych XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz nauczycieli- opiekunów przygotowujących Ich do udziału w OTWP:

I. Szkoła Podstawowa w Białowoli – opiekun- Barbara Bednarczuk
Julia Kyc, Martyna Ożga

II. Szkoła Podstawowa w Lipsku – opiekun- Marta Lupa
Maja Kudyk, Małgorzata Stręciwilk

III. Szkoła Podst. MOKRE – opiekun- Leszek Stankiewicz
Tomasz Bulak, Szczepan Gilewski

IV. Szkoła Podst. WÓLKA WIEPRZECKA – opiekun- Jolanta Sokołowska
Małgorzata Selech, Grzegorz Soboń

V. Szkoła Podst. ZAWADA – opiekun- Anita Gorzkowska
Patryk Socha, Kamil Dobromilski

VI. Szkoła Podst. Borowina Sitaniecka – opiekun- Katarzyna Sudak
Jakub Sudak, Piotr Kidybiński

VII.Niepubliczne Gimnazjum w Zawadzie – opiekun- Karolina Sierak
Dawid Węcławik, Aleksandra Pomarańska

VII. ZS Żdanów opiekun- Marek Budzyński
Paulina Żołopa, Weronika Wawrency – Szk. Podst.
Wiktoria Konaszczuk, Agata Listopad – gimnazjum

VIII. ZS i Przedszkola w Kalinowicach opiekun- Marta Lupa
Jakub Kalita, Wiktoria Koszel

IX. ZS w Wysokiem opiekun – Jerzy Okoń
Rafał Bałdyga, Dominik Dudek – Szk. Podst.
Bartłomiej Marczuk , Michał Waśko – gimnazjum

Uczestnicy w czasie 45 minut mieli do wypełnienia test jednokrotnego wyboru składający się odpowiednio dla I grupy wiekowej z 35 pytań, dla II grupy wiekowej z 40 pytań. Po dokonaniu oceny prac pisemnych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (Szkoły Podstawowe):
1. Tomasz Bulak – SP Mokre
2. Kamil Dobromilski – SP Zawada
3. Patryk Socha – SP Zawada

II grupa wiekowa (Gimnazja):
1. Dawid Węcławik – Niepubl. Gimnazjum w Zawadzie
2.Wikoria Konaszczuk – ZS Żdanów
3. Agata Listopad – ZS Żdanów

Zgodnie z Regulaminem OTWP do kolejnych eliminacji zakwalifikowali się uczniowie – Tomasz Bulak i Dawid Węcławik, którzy będą reprezentować nasza Gminę na Eliminacjach Powiatowych.

Poniżej przykładowe pytania z jakimi zmagali się uczestnicy:
1. Kto aktualnie pełni funkcję Komendanta Głównego PSP?
2. W którym roku została uchwalona obowiązująca ustawa o ochronie przeciw pożarowej?
3. Co to jest rolka zjazdowa ?
4. Jaka powinna być odległość hydrantu zewnętrznego od krawędzi drogi lub ulicy?
5. Jakie jest najwyższe odznaczenie ochrony przeciwpożarowej?
6. Kto zatwierdza wojewódzkie plany ratownicze?
7. Kto może zmienić procedurę ratowniczą w czasie działań?
8. Ile Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zostało utworzonych w Gminie Zamość?
9. Co należy wykonać przy oparzeniu rąk para wodną?
10. Co ile lat odbywają się w OSP zebrania sprawozdawczo- wyborcze?

Nad przebiegiem eliminacji gminnych czuwała Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Zamość w składzie:
1. Tomasz Bosiak – przewodniczący
2. Bożena Kozioł – sekretarz
3. Piotr Koczułap – członek
4. Mirosław Soboń – członek

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Turnieju i ich Opiekunom. Laureatom szczebla gminnego życzymy sukcesów w kolejnych eliminacjach. Wszystkim, którzy służyli pomocą w przygotowanie i przeprowadzenie Turnieju serdecznie dziękujemy.

Organizatorami eliminacji gminnych byli Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zamościu oraz Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.

Tekst: Bożena Kozioł
Zdjęcia: Emil Cabaj