Stowarzyszenia na terenie Gminy Zamość

Stowarzyszenie jest to organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.

 

Podstawowe cechy każdego stowarzyszenia to:

  • dobrowolność – oznacza swobodę tworzenia stowarzyszeń, dobrowolność przystępowania i występowania członków- nikt nie może nas zmusić do bycia członkiem stowarzyszenia,
  • samorządność – to niezależność wobec podmiotów zewnętrznych i swoboda ustalania norm oraz reguł wewnętrznych,
  • trwałość – oznacza, że istnieje ono niezależnie od konkretnego składu osobowego swoich członków,
  • niezarobkowy cel – oznacza, ze celem stowarzyszenia nie jest przysparzanie członkom korzyści majątkowych.

Najwyższym aktem prawnym regulującym istnienie stowarzyszeń w Polsce jest Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r., która w art. 12 stanowi, iż Rzeczypospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r.- Prawo o stowarzyszeniach.Przepis art. 5 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (tekst jednolity; Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 zm. Dz. U. z 2011r. Nr 112,poz. 654) zobowiązuje organy administracji (a zatem również gminę) do współpracy z działającymi na ich terenie organizacjami pozarządowymi. Należy jednak pamiętać, że mimo wyżej wymienionego obowiązku współpracy o wyborze formy współdziałania z organizacją pozarządową w tym o formach opartych na przekazywaniu środków z budżetu, decyduje wyłącznie gmina. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

W gminie Zamość program został uchwalony przez Radę Gminy Zamość w dniu 26 października 2011 r. Uchwałą Nr XII/131/2011 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zamość z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na rok 2012-2014.

 

Gmina Zamość podejmuje współpracę z organizacjami w formie:

  1. Zlecenia podmiotom Programu realizacji zadań na zasadach określonych w ustawie, w ramach organizowanych otwartych konkursów ofert, poprzez:
    a) powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
    b) wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
  2. Udzielania w trybie i zasadach określonych w art. 19a ustawy tzw. małych zleceń na finansowanie lub dofinansowanie realizacji pozakonkursowych zadań publicznych.
  3. Wzajemnego informowania się o kierunkach prowadzonych działań.
  4. Współpracy w gromadzeniu środków na działalność z innych źródeł niż budżet gminy poprzez:
    a) opiniowanie wniosków o dotacje celowe,
    b) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z innych źródeł,
    c) konsultacje projektów na etapie ich przygotowania,
  5. Tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji i samorządu.
  6. Konsultacji projektów aktów normatywnych.

O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców gminy Zamość, które zaspakajają ich potrzeby. Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez gminę wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz gminy Zamość i jej mieszkańców.

 

Stowarzyszenia i inne organizacje działające na terenie Gminy Zamość:

  • Klub Abstynenta „WIARUS”
  • Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
  • Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość
  • Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ROZTOCZE”
  • Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+
  • Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu
  • Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”
  • Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Gryf” Gmina Zamość