Dane teleadresowe

Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość
tel. 84 639 29 59, 638 47 48, fax. 84 639 23 64, e-mail: gmina@nullzamosc.org.pl
Urząd Gminy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Numer konta: 40 2030 0045 1110 0000 0230 3620

Zobacz także: Referaty Urzędu Gminy Zamość, Placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Biblioteki Gminy Zamość, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Obsługi Komunalnej, Centrum Usług Wspólnych

Numery wewnętrzne w Urzędzie Gminy Zamość:

Pokój Nr tel. Określenie załatwianych spraw
1 52, 58 Informacja, centrala tel., fax.
1 64 Przyjmowanie korespondencji
1 49 Ewidencja ludności
1 55 Działalność gospodarcza
1 40 Budownictwo
1 35 Rolnictwo
1 37 Kasa
2 57 Podatek od środków transportowych
Kierownik Referatu Podatków
2 57 Egzekucja należności podatkowych
3 65 Wymiar i księgowość podatkowa. Zaświadczenia o stanie majątkowym, zwrot podatku akcyzowego
4 24 Wymiar i księgowość podatkowa. Zaświadczenia o stanie majątkowym, zwrot podatku akcyzowego
5 20 Wymiar i księgowość podatkowa. Zaświadczenia o stanie majątkowym, zwrot podatku akcyzowego
Podatek od osób prawnych
6 65 Opłaty za odpady
7 61 Rozliczanie należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki
9 43 Ochrona systemów komputerowych
10 34 Sekretarz Gminy Zamość
11 44 Dowody osobiste
12 47 Obsługa Rady Gminy,
12 47 Ewidencja Ludności i Kadry
13 25 Przewodniczący Rady Gminy Zamość.
13 25 Wice Przewodniczący Rady Gminy Zamość
14 32 Współpraca z sołectwami
15 31 Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych
16 53 Inspektor ds. służb komunalnych i społecznych
17 33 Wójt Gminy Zamość
18 62 Referat Rozwoju Gminy
19 46 Kierownik Referatu Rozwoju
20 23 Referat Rozwoju Gminy
21 30 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
22 54 Budownictwo Kubaturowe i oświetlenie uliczne
23 39 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
25 60 Przetargi i zamówienia publiczne
27 41 Referat Rozwoju Gminy (odnawialne źródła energii)
28 38 Decyzje o warunkach zabudowy, Inwestycje celu publicznego
Planowanie przestrzenne
29 29 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, Ochrona Środowiska
30 Świetlica
31 51 Gosp. mieniem gminnym, podział działek, numeracja nieruchomości
32 45 Współpraca z OSP
33 67 Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
21 Pokój socjalny
35 42 Skarbnik Gminy Zamość
36 56 Księgowość budżetowa
37 28 Księgowość budżetowa
38 48 Radca Prawny