Gminny Informator SMS

Szanowni Mieszkańcy!
Telefon komórkowy, to obecnie jedno z najpopularniejszych urządzeń, ułatwiające życie mieszkańcom naszego globu. Dzięki niemu można zrobić zakupy z dostawą do domu, zarejestrować się u lekarza czy zamówić bilety na mecz piłki nożnej. „Komórka” nie służy już jedynie do rozmów z rodziną czy znajomymi, ale również do uzyskiwania i przekazywania istotnych informacji. Niekiedy ratuje życie lub zdrowie. Jedną z najważniejszych zalet telefonii komórkowych jest możliwość kontaktu z innymi 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu przez 365 dni w roku, niezależnie od odległości jaka dzieli nas od rozmówcy. Dlaczego by nie wykorzystać atutów telefonów komórkowych w pracy Samorządu na rzecz Mieszkańców?

Czym jest „Gminny Informator SMS – GI SMS” ?
Celem projektu jest jak najszersze informowanie Mieszkańców Gminy Zamość za pomocą komunikatów wysyłanych smsem, o różnych istotnych sprawach dla naszej Samorządowej Wspólnoty. Mowa tutaj np.: o zagrożeniach pogodowych, przypomnieniach o opłatach za śmieci, powiadomieniach o czasowym wyłączeniu prądu, zapowiedziach wydarzeń kulturalnych, sportowych lub administracyjnych jak sesja Rady Gminy i zebrania sołeckie, a nawet krótkich informacjach o zakończonych ważnych remontach lub inwestycjach. Aby otrzymywać smsy informacyjne wystarczy telefon komórkowy oraz krótka chwila potrzebna na rejestrację usługi na stronie internetowej Gminy Zamość.

Jak aktywować usługę „Gminny Informator SMS – GI SMS” ?
Należy wypełnić formularz rejestracyjny wpisując w odpowiednich miejscach swój numer telefonu i z listy wybrać Sołectwo. Usługa, jak i rejestracja, jest całkowicie bezpłatna. Uwaga – ważne, aby wprowadzone informacje były prawidłowe.

 


 

DODAJ SWÓJ NUMER:

Numer telefonu (bez spacji)

Sołectwo

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów realizacji usługi Gminny Informator SMS (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wpisując numer telefonu wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany numer informacji zgodnie z Regulaminem Gminnego Informatora SMS. Potwierdzam, że podany numer jest zarejestrowany na moją osobę.

 


 

Regulamin Gminnego Informatora SMS

1. Informacje ogólne

 • Niniejszy dokument zawiera niezbędne informacje regulujące zasady bezpiecznego korzystania z bezpłatnego, Gminnego Informatora SMS zwanego zamiennie usługą lub skrótem GISMS, oferowanego i administrowanego przez Gminę Zamość.
 • Dostawcą GISMS jest Urząd Gminy Zamość.
 • Gmina Zamość ponosi pełną odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Gminnego Informatora SMS.
 • Odbiorcą usług Serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca numer telefonu komórkowego w dowolnej krajowej sieci, zwana dalej Użytkownikiem.

2. Warunki korzystania z GISMS

 • Warunkiem korzystania z Usługi jest: poprawne wypełnienie internetowego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Gminy Zamość www.gminazamosc.pl i akceptacja poniższego regulaminu, który stanowi jedyny dokument regulujący kwestie dostępności Usługi i reklamacji związanych z ich świadczeniem.

3. Dostępność Usługi

 • Otrzymywanie smsów jest usługą całkowicie bezpłatną.
 • Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce.
 • Wiadomości SMS będą przesyłane do Użytkownika począwszy od dnia rejestracji w Informatorze.
 • Rejestracja Usługi drogą internetową następuje po wpisaniu numeru telefonu i wybraniu nazwy Sołectwa, który Użytkownik otrzymuje na wskazany przez Niego w formularzu numer telefonu komórkowego.
 • Rejestracja Użytkownika Usługi możliwa jest również za pomocą ulotki. Wypełnione zgłoszenie należy pozostawić w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92,
  22-400 Zamość, pokój nr 1.
 • Wpisując numer telefonu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany numer informacji zgodnie z Regulaminem Gminnego Informatora SMS i potwierdza, że podany numer jest zarejestrowany na jego osobę.
 • Użytkownik w przypadku zmiany numeru telefonu zobowiązany jest do jego niezwłocznej aktualizacji. W tym celu należy zgłoszenie przesłać na adres e-mail: gisms@nullgminazamosc.pl wraz z nazwą Sołectwa oraz starym i nowym numerem telefonu komórkowego, na który będzie świadczona Usługa Gminny Informator SMS.
 • Rezygnacja z Usługi Gminny Informator SMS odbywa się poprzez zgłoszenie tego faktu na adres e-mail gisms@nullgminazamosc.pl . W wiadomości należy zawrzeć następujące informacje: numer telefonu, którego dotyczy sprawa oraz nazwę Sołectwa. Użytkownik o wyłączeniu Usługi zostanie poinformowany smsem. W przypadku braku dostępu do internetu Użytkownik, może zrezygnować z Usługi składając stosowne oświadczenie w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, pokój nr 1. W piśmie należy zawrzeć następujące informacje: numer telefonu, którego dotyczy sprawa oraz nazwę Sołectwa.

4. Reklamacje

 • Gmina Zamość i administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakość usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci komórkowych GSM, niezależnych od Gminy Zamość i administratorów, a w szczególności za reklamacje związane z niedostarczeniem lub nieregularnym dostarczeniem, a także za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych treści do Użytkownika, uprzednio wysyłanych przez Gminę Zamość na wskazany numer telefonu komórkowego.
 • Gmina Zamość zastrzega sobie prawa do wprowadzenia zmian w obrębie niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie www.gminazamosc.pl .
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.
 • Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 • Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 • Wszelkie uwagi, reklamacje dotyczące działania serwisu oraz inne pytania związane z usługą prosimy kierować pod adres email: gisms@nullgminazamosc.pl

5. Ochrona prywatności i dane osobowe Użytkowników serwisu.

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) jest Urząd Gminy Zamość.
 • Dane osobowe są podawane dobrowolnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji do Gminnego Informatora SMS i przetwarzane są przez Gminę Zamość w celu realizacji bezpłatnej Usługi powiadamiania sms.
 • Urząd Gminy Zamość zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późń. zm.), tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawienie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji Użytkownika GISMS jest równoznaczne z utratą możliwości korzystania z Usługi.
 • Urząd Gminy Zamość ma prawo do ujawnienia numeru telefonu Użytkownika wyłącznie w przypadkach i na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa np. policji, prokuraturze i innym instytucjom realizującym ustawowe zadania.
 • Wszystkie zebrane dane osobowe (formularz rejestracyjny internetowy) są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem polskim w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia
  1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)