Ochrona danych osobowych i Polityka prywatności

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw.„RODO”).

Wobec powyższego informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest URZĄD GMINY ZAMOŚĆ z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, gmina@nullzamosc.org.pl.

Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Zamość:

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych atokarz@nullzamosc.org.pl
 2. Przedstawiciel Administratora danych: WÓJT GMINY ZAMOŚĆ, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji właściwych dla załatwianej sprawy przepisów prawa i zadań Urzędu Gminy Zamość.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. zadań.
 5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane mogą być przetwarzane w innym celu np. po zakończeniu współpracy w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń, w celach informacyjnych.
 6. Podanie danych jest uregulowane w obowiązujących przepisach prawa.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wykorzystującym dane osobowe na zlecenie administratora (tj.wywóz odpadów, usuwanie wyrobów zawierających azbest itp.)
 8. Jako administrator Państwa danych, zapewniamy prawo dostępu do Państwa danych, możliwości ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

 


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. DEFINICJE

Usługodawca/Administrator Danych Osobowych
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Wysokie 154, 22-400 Zamość, NIP: 9223052240, REGON: 363299555

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności i plików cookies.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zasoby – Strona internetowa www.gminazamosc.pl oraz www.gok.gminazamosc.pl i aplikacje Usługodawcy

 

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem szanuje Pani/Pana prawo do zachowania prywatności. Ze szczególną troską dbamy o ochronę przekazanych danych oraz stosujemy środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych na jak najwyższym poziomie. Chcielibyśmy, zapewnić Państwa, że korzystając ze strony www.gminazamosc.pl oraz www.gok.gminazamosc.pl, Państwa dane będą bezpieczne, a ich przetwarzanie będzie zgodne z obowiązującym prawem.
Niniejsza Polityka opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług strony www.gminazamosc.pl oraz www.gok.gminazamosc.pl

We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony danych pod adresem e-mail: iod@nullgminazamosc.pl

 

1. DANE OSOBOWE

 1. Formularze internetowe
  Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Usługodawcy za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej Usługodawcy.
  Dane przekazane w ramach formularzy kontaktowych są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. Dane podane w formularzu kontaktu będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia przekazania danych.
 2. Korespondencja e-mail i tradycyjna
  W przypadku kierowania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy korespondencji lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania spraw, których dotyczy korespondencja. Dane związane z korespondencją e-mail lub tradycyjną przetwarzane będą przez okres 3 lat.
 3. Kontakt telefoniczny
  W przypadku kontaktowania się z Usługodawcą drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Usługodawca może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.
 4. Administratorem danych osobowych podanych w pkt 1-3 jest Usługodawca.
 5. Pliki cookies
 6. Usługodawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Podanie danych w formularzach jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi przez Usługodawcę, do której przeznaczony jest dany formularz.
 8. W przypadku usługi Gminny Informator SMS administratorem danych jest Gmina Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość. Administrator udostępnia przekazane numery telefonów T-Mobile Polska S.A w celu świadczenia usługi Gminnego Informatora SMS.
 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 10. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  a. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  c. prawo do przenoszenia danych,
  d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę.
 11. Usługodawca informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: home.pl S.A.
 12. W związku z ciągłym rozwojem usług i produktów Usługodawcy oraz postępem technologicznym Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki celem zachowania jej aktualności.

 

2. PLIKI COOKIES

 1. Korzystając z Zasobów Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika tworzone są pliki cookies (ciasteczka) stanowiące tymczasowe pliki tekstowe.
 2. Pliki cookies tworzone są przez:
  a. Usługodawcę – w celu zapewnienia prawidłowego działania zasobów Usługodawcy (utrzymania sesji).
  b. partnera Google LCC – w celu analizy statystyk ruchu Zasobów Usługodawcy.
 3. Usługodawca informuje niniejszym, że istnieje możliwość konfiguracji przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej w sposób, który uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z zasobów Usługodawcy przez Użytkownika może być niemożliwe.
 4. Usługodawca wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę i/lub partnerów Usługodawcy, poprzez odpowiednie użycie funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez Użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której Użytkownik korzysta z Zasobów, jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików.

 

3. INNE TECHNOLOGIE
Usługodawca informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach usług podmiotów:

GOOGLE LLC
Zasoby korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z zasobów Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Dane będą przechowywane przez okres 26 miesięcy.

 

4. LOGI TECHNICZNE USŁUG

 1. Korzystanie z Zasobów wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są Zasoby.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Zasobami, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 PUBLIKACJA

Na stronie internetowej www.gminazamosc.pl i gok.gminazamosc.pl mogą zostać opublikowane artykuły nadesłane. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść przesłanych artykułów i ogłoszeń. Przesłanie takich informacji do publikacji, będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich bezpłatne opublikowanie, ale będzie też potwierdzało fakt, iż ich autor zapoznał się i zastosował do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem zastrzega sobie prawo do zmiany treści artykułu, a także odmowy publikacji.