Ochrona danych osobowych i Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, informujemy , że od dnia 25 maja 2018 roku w zakresie przetwarzania danych osobowych stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (trzw. „RODO”).

W celu załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy Zamość, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, które podlegają przetwarzaniu, w związku z czym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zamość jest Gmina Zamość z siedzibą w Zamościu, ul. Partyzantów 92, 22-400 Zamość; e-mail: gmina@zamosc.org.pl, reprezentowana przez Wójta.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych Pani Aleksandra Tokarz, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: atokarz@zamosc.org.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Samorządu Gminy. Urząd realizuje zadania publiczne o charakterze lokalnym, zgodnie z przepisami prawa: ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, innymi szczególnymi przepisami prawa oraz statutem – gminy wiejskiej.Dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie ze względu na:
  • realizację obowiązków prawnych (art. 6. ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
  • wykonywanie zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przyznanej Gminie (art. 6. ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO);
  • wykonywanie zobowiązań umownych (art. 6. ust. 1 lit. b RODO);W szczególnych sytuacjach mogą istnieć także inne powody, np. wyrażona przez Panią/Pana zgoda, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub 9 ust. 2 lit. a RODO.Informacje o konkretnych celach przetwarzania, podstawach prawnych zostaną przekazane w ramach realizacji danej sprawy, np. na dedykowanym formularzu, jeśli ma zastosowanie.
 4. Dane osobowe w Urzędzie Gminy Zamość są ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, kurierowi lub operatorowi pocztowemu w przypadku kontaktu pocztą tradycyjną oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi zawarto w tej sprawie stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą zostać ujawniane każdemu zainteresowanemu.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przede wszystkim Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Okres przetwarzania może być również ustalony indywidualnie, jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
   • w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 7. W przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym w zależności od przesłanki przetwarzania chyba, że wskazano, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia realizację celów przetwarzania, o których mowa w pkt. 3.
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 11. Administrator dopuszcza możliwość przekazywania danych osobowych do państw trzecich, jeżeli konieczność taka wynika ze szczególnych przepisów prawa.

 


Polityka prywatności

Informacje ogólne

Informujemy, że przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników, odwiedzających nasz portal internetowy. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania portalem internetowym, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Gminny Informator SMS i zakładka Zadaj pytanie Wójtowi. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników portalu internetowego. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW przechowujemy zapytania HTTP, kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),

 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana jest przez protokół http, o ile jest możliwa,

 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

 • czas nadejścia zapytania,

 • pierwszy wiersz żądania http,

 • kod odpowiedzi http,

 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Gminy nastąpiło przez odnośnik,

 • informacje o przeglądarce użytkownika,

 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami, przeglądającymi strony portalu internetowego, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Gminny Informator SMS i zakładki Zadaj pytanie Wójtowi. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu możemy dokonać analizy plików z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki, stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby, odwiedzającej portal internetowy.

Mechanizm Cookies w portalu internetowym

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach portalu internetowego, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w portalu internetowym nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji, zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Portal internetowy zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszego portalu internetowego.

Gminny Informator SMS

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja numerów telefonów osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących naszej gminy drogą SMS.

W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z usługi wysłania formularza rejestracji odnotowywany jest numer telefonu, który służy do wysłania informacji z ważnymi informacjami oraz informacji o wydarzeniach na terenie gminy.

Administrator przekazuje numery telefonów T-Mobile Polska S.A. w celu świadczenia usługi.

Zakładka Zadaj pytanie Wójtowi

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest również rejestracja adresów poczty elektronicznej osób lub podmiotów, korzystających z udostępnionej usługi przesyłania formularza Zadaj pytanie Wójtowi.

W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z usługi wysłania formularza odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji.

W odniesieniu do osób lub podmiotów, którym wysyłane są wiadomości odnotowywane są informacje o adresach IP komputerów oraz dacie i czasie odczytywania wiadomości.

Informacje zawarte w logach, rejestrujących informacje o odczytaniu wysłanych wiadomości wykorzystywane są w celu stwierdzenia, że wysłana do adresata informacja została poprawnie dostarczona.

Zmiana ustawień w przeglądarce

Użytkownicy Serwisów w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.