Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanówek, Lipsko, Zarzecze

592

Gmina Zamość w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie na projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanówek, Lipsko, Zarzecze”.

Wartość inwestycji wynosi 1 179 570,00 zł w tym dofinansowanie: 98% w wysokości 1 155 978,60 zł oraz wkład własny 2% w wysokości 23 591,40 zł.

Inwestycja dotyczy budowy sieci wodociągowej wraz z armaturą o dł. 3 203,50 m mającej połączyć ze sobą istniejące sieci wodociągowe pomiędzy m. Żdanówek a m. Zarzecze.
Sieć wykonana będzie z rur dwuwarstwowych PE 100 RC w zakresie średnic dz 63-200 mm przeznaczonych do układania metodami bez wykopowymi, łączonych na zgrzew doczołowy. Wykonana będzie metodą przewiertu sterowanego oraz lokalnie w wykopach otwartych, w miejscach punktów węzłowych. Inwestycja obejmuje wykonanie wodociągu a także poprzecznych przejść prowadzonych w rurach ochronnych w pasach drogowych oraz cieku wodnego rzeki Topornica, montaż hydrantów nadziemnych, montaż prefabrykowanej komory wodomierzowej i montaż na istniejącej sieci wodociągowej studni betonowej z kręgów prefabrykowanych. Zakres robót obejmuje wykonanie robót ziemnych (przewiertów), robót montażowych, węzła hydrantowego, węzłów wodociągowych, komory wodomierzowej, węzła redukcji ciśnienia. Budowana sieć zostanie podłączona do ujęcia wody w m. Żdanówek.
Realizacja inwestycji umożliwi przyłączenie do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych, poprawi stan infrastruktury wodociągowej, zmniejszy zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców. Poprzez ograniczenie dostępu do zanieczyszczonych źródeł zaopatrzenia w wodę, nastąpi poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny życia mieszkańców oraz minimalizacja zagrożeń epidemiologicznych. Zwiększy się atrakcyjność Gminy Zamość do zamieszkania, wypoczynku i rekreacji oraz jej konkurencyjność pod względem gospodarczym.