Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 edycja 2023

75

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 edycja 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach dotacji celowej oraz ze środków własnych gminy.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA w 2023 roku: 182.900,00 zł
słownie złotych: sto osiemdziesiąt dwa tysięcy dziewięćset zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA w 2023 roku: 280.000,00 zł
Słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt tysięcy

NAZWA ZADANIA
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2023 rok

KRÓTKI OPIS ZADANIA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu realizuje Program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach, którego zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w Wiek szkolnym zjedzenia gorącego posiłku.

GRUPA DOCELOWA:

  • Dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
  • Dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
  • Osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA OD 01.01.2023 DO 31.12.2023