Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. Płoskie – etap II

574

RZĄDOWY FUNDUSZ
POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
GMINA ZAMOŚĆ
Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. Płoskie – etap II
DOFINANSOWANIE: 1.235.000 zł

Gmina Zamość w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie na projekt pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. Płoskie – etap II”.
Zadanie obejmuje przebudowę, wzmocnienie istniejącej nawierzchni twardej asfaltowej i poszerzenie jezdni o przekroju szlakowym do szerokości 5,50 m, na długości ok. 885 m. Po obu stronach jezdni zostaną wykonane pobocza o szerokości 0,75 m, które zostaną utwardzone kruszywem kamiennym, dzięki temu ruch pieszych zostanie odseparowany. Planuje się wykonanie dwóch peronów przy przystankach autobusowych i wiaty przystankowej oraz ustawienie oznakowania pionowego i poziomego. Istniejące odwodnienie wzdłuż całego odcinka jezdni, odbywające się poprzez rowy otwarte i przepusty pod zjazdami, zostanie poddane renowacji, oczyszczeniu, pogłębieniu oraz profilowaniu dna i skarp rowu. Planuje się budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych, publicznych i dojść pieszych do furtek na szerokość 4,00 – 6,00 m oraz budowę przepustów pod zjazdami. Inwestycja obejmuje również budowę kanału technologicznego oraz usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Droga oświetlona jest istniejącym oświetleniem drogowym.
Dzięki przebudowie drogi nastąpi poprawa dostępności komunikacyjnej do lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych, szkół oraz miejsc pracy.