Stowarzyszenie Forum Samorządowe Zamojszczyzny

Pomysł założenia stowarzyszenia zrzeszającego samorządowców w tym radnych i sołtysów oraz wszystkich mieszkańców Zamojszczyzny, którzy na co dzień angażują się w wiele inicjatyw swoim zapałem przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności zrodził się w 2021.r . Finalnie 1 lipca 2021.r Stowarzyszenie Forum Samorządowe Zamojszczyzny zostało zarejestrowane i rozpoczęło swoją działalność.

Władze Stowarzyszenia:
Ryszard Gliwiński – Prezes
Konrad Dziuba – Wiceprezes
Bartłomiej Pikuziński – Sekretarz
Anna Bartoń – Skarbnik

Celem statutowym stowarzyszenia jest m.in upowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym, promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie społecznej aktywności obywateli, promocja i wspieranie działań proekologicznych, promocja oświaty, edukacji i wychowania w duchu obywatelskim
Rok 2021.r dla stowarzyszenia był rokiem organizacyjnym oraz okresem wzmożonej pracy nad ustaleniem kierunków podejmowanych działań w przyszłości. W 2022.r Stowarzyszenie realizowało cele statutowe poprzez organizację konferencji ,,Uczymy promować roztocze”, propagowanie w mediach społecznościowych idei samorządu terytorialnego, promowanie lokalnych wydarzeń oraz próby pozyskiwania środków przeznaczonych na promocję regionu oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. W trakcie roku 2022. stowarzyszenie złożyło łącznie 3 wnioski w celu uzyskania grantów lub dotacji. Finalnie stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na realizację projektu ,, Uczymy Promować Roztocze” w ramach zadania „Obywatelskie Roztocze” którego operatorem był Euroregion Roztocze.

Uczymy Promować Roztocze
26 sierpnia w Lipsku Polesiu odbyła się konferencja ,,Uczymy Promować Roztocze”. W konferencji udział wzięło blisko 50 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń oraz różnych organizacji. Podczas rozmów, wykładu oraz prezentacji lokalnych wystawców, padło wiele trafnych uwag dotyczących bardziej efektywnej promocji naszego regionu. Podczas konferencji jej uczestnicy słusznie zauważyli, że na przestrzeni lat zmienił się portret przeciętnego turysty odwiedzającego roztocze Po zakończeniu konferencji, ukazał się artykuł prasowy oraz film promocyjny.

W 2023.r wydarzeniem ,które zorganizowało stowarzyszenia był projekt ,, Nieznane Cmentarzysko Kurhanowe w Lipsku Polesiu „. Fundusze na jego realizację również udało się pozyskać z programu grantowego ,,Obywatelskie Roztocze” W ramach projektu zaprojektowano oraz zamontowano tablice informacyjno- edukacyjne na temat Cmentarzyska Kurhanowego znajdującego się w Lipsku Polesiu. Tablice zostały zamontowane w miejscu gdzie niegdyś znajdowało się wspomniane cmentarzysko. Udział w realizacji projektu zgodził się wziąć dr Łukasz Miechowicz ( PAN) , który swoją wiedzą i dorobkiem naukowym aktywnie włączył się w przygotowanie tablic oraz udział w konferencji podsumowującej projekt. 8 września 2023.r w Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu odbyło się oficjalne podsumowanie projektu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji turystycznych z terenu Zamojszczyzny , mieszkańcy Lipska Polesia oraz uczniowie szkół podstawowych.

Forum Samorządowe Zamojszczyzny również aktywnie promuje ideę samorządu terytorialnego oraz wspiera organizację wielu wydarzeń poprzez udostępnianie informacji o nich w swoich socialmediach: https://www.facebook.com/FSZamojszczyzny