Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska

555

RZĄDOWY FUNDUSZ
POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
GMINA ZAMOŚĆ
Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska
DOFINANSOWANIE: 697.062,16 zł

Gmina Zamość w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie na projekt pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska”.
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi klasy L o szerokości 5,50 m o długości ok. 224,59 m o konstrukcji: warstwa ścieralna z kostki brukowej koloru szarego, podsypka cementowo – piaskowa, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego, podbudowa pomocnicza z mieszanki z kruszywa związanego cementem. Inwestycja zakłada przebudowę istniejącego skrzyżowania. Wzdłuż drogi przewiduje się wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m wzmocnionych kruszywem niezwiązanym. Ponadto realizację zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Szerokość zjazdów dostosowana będzie do istniejących warunków od ok. 3,5 m do 5,3 m. Zaprojektowane odprowadzanie wód powierzchniowych będzie realizowane poprzez wpusty deszczowe, a następnie kierowane poprzez przykanaliki do studni chłonnych, planowana jest budowa trzech studni chłonnych o średnicy 2000 mm oraz 1000 mm. Inwestycja obejmuje również budowę kanału technologicznego oraz budowę oświetlenia ulicznego, jako uzupełnienie istniejącego oświetlenia przy drodze. Zaplanowano budowę linii oświetlenia ulicznego w zakresie linii kablowej zasilającej nN napowietrznej, słupów betonowych oraz opraw oświetleniowych typu LED. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano przebudowę sieci telekomunikacyjnej – usunięcie kolizji, rozbiórkę istniejącej nawierzchni z trylinki, nawierzchni asfaltowej oraz krawężników betonowych, wykonanie oznakowania drogowego.
Dzięki realizacji inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa, warunków użytkowania istniejącej drogi oraz dostępności komunikacyjnej do lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych, szkół i miejsc pracy.