Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko

W dniu 21.09.2023 r. Gmina Zamość otrzymała Wstępną Promesę dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko”.

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi gminnej o długości ok. 900 m i szerokości 5,50 m o nawierzchni asfaltowej, wraz z wykonaniem dwustronnych poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem o szerokości 0,75 m. Budowany odcinek drogi publicznej będzie włączony do drogi gminnej o numerze 110388L w m. Lipsko. Planowane jest wykonanie zjazdów z kostki betonowej do działek zlokalizowanych przy drodze. Wykonane zostaną również dojścia do furtek o nawierzchni z kostki betonowej.

Odwodnieniem drogi będą rowy odkryte wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Uzbrojeniem drogi będzie oświetlenie uliczne typu LED oraz kanał technologiczny, planowane jest usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Na planowanym do budowy odcinku drogi będzie opracowana czasowa oraz stała organizacja ruchu oraz wykonane oznakowanie poziome i pionowe.

Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy odczują znaczną poprawę bezpieczeństwa, warunków użytkowania drogi oraz dostępności komunikacyjnej do lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych, szkół i miejsc pracy. Poprawa stanu technicznego drogi wpłynie na bezpieczeństwo jej użytkowników oraz umożliwi szybszy czas dojazdu jednostek ratowniczych w przypadku wystąpienia sytuacji nagłych. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków obsługi komunikacyjnej nieruchomości zlokalizowanych przy drodze. Pozwoli na wyrównanie różnic w dostępie do usług publicznych pomiędzy miastem a wsią, a także będzie prowadziła do istotnej poprawy warunków życia i gospodarowania mieszkańców Lipska.