Budowa chodnika w km od 0+187,93 do 0+829,38 drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica

Projekt pn. „Budowa chodnika w km od 0+187,93 do 0+829,38 drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica” dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa Programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 417 688,03 zł

Całkowity koszt inwestycji: 566 977,11 zł brutto (roboty budowlane)

Termin realizacji: listopad 2023 r. – czerwiec 2024 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 13 października 2023 r.

Opis zadania:
Zadanie obejmuje budowę chodnika w kilometrażu od 0+187,93 do 0+829,38 drogi gminnej nr 110397L, o długości 641,45 m i szerokości 2,00 m. Chodnik prawostronny, zlokalizowany przy krawędzi jezdni, obramowany od strony jezdni krawężnikiem betonowym oraz obrzeżem betonowym od strony zieleńców o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. W ramach zadania oprócz budowy chodnika będą realizowane także m.in.: wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji, wydłużenie przepustu pod drogą gminną, wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami oraz wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki.