Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (dalej w skrócie: GOKGZ)

Deklaracja dostępności oficjalnego serwisu internetowego Gminy Zamość – gminazamosc.pl

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, będąc podmiotem publicznym, tj. samorządową jednostką organizacyjną, jest Administratorem oficjalnego serwisu internetowego Gminy Zamość i zobowiązuje się zapewnić dostępność tej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego gminazamosc.pl.

Data publikacji strony internetowej: 14.02.2008 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.03.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• pochodzą z różnych źródeł,
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
• brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
• część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu OCR),
• dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących – np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.,
• brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych, w szczególności multimediów nadawanych na żywo.
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• z uwagi na znaczny koszt transkrypcji audio na tekst, filmy nie posiadają zamieszczonych plików tekstowych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• wersja kontrastowa,
• wersja w skali szarości,
• wersja z odwróconymi kolorami,
• możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
• wyróżnienie odnośników.

Udostępniane dokumenty w miarę możliwości są osadzane jako teksty bezpośrednio w serwisie. Publikujący starają się ograniczyć do minimum zamieszczanie na stronie takich plików, jak dokumenty typu doc, pdf, itp.
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie www.onlineocr.net/pl.
Zamieszczone dokumenty można odczytać np. przy użyciu narzędzia Narrator dostępnego w systemie Windows.
W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o kontakt w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
Oświadczenie sporządzono dnia 25.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością w/w stron internetowych prosimy o kontakt drogą e-mail pod adresem gok@gminazamosc.pl lub telefonicznie, dzwoniąc na numer (84) 627 00 83 w godzinach 7:30 – 15:30. Tą samą drogą e-mail można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Zamość
ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony ulicy Peowiaków.
Wejście do budynku nie posiada progu, znajduje się na wysokości chodnika, drzwi wejściowe są przeszklone dwuskrzydłowe i mają szerokość 100cm (+50cm), co umożliwia wjazd wózkiem, wewnątrz budynku przy wyjściu znajdują się poręcze i pochylnia zjazdowa. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące zamontowany jest przycisk dzwonka przywoławczego.
Biuro Obsług Interesanta wyposażone jest w automatyczne drzwi z czujnikiem ruchu i znajduje się na parterze po lewej stronie korytarza gdzie można załatwić większość spraw. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w całym budynku w Biurze Obsługi Interesanta oraz w referacie podatkowym zlokalizowanym na parterze interesant załatwi większość spraw obywatelskich. W sprawach szczegółowych pomoc zapewni powołany asystent. Drzwi do pomieszczeń biurowych przystosowane są dla osób na wózkach, są przesuwne, co umożliwia łatwe manewrowanie, drzwi są przeszklone i mają szerokość – 90 cm.
W budynku nie ma windy.
W budynku gminy na parterze zlokalizowana jest i specjalnie oznaczona toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 6 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Biuro Obsługi Interesanta wyposażone jest w jedno urządzenie pętli indukcyjnej ułatwiającej kontakt interesantom. W budynku znajdą się plany informacyjne każdej kondygnacji w formie tyflomap z oznaczeniami w alfabecie brajla dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Rodzaje psów asystujących, warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399).

Budynek siedziby Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem
Wysokie 154, 22-400 Zamość

Budynek ma 2 wejścia: frontowe od drogi i boczne. Frontowe jest ogólnie dostępne, boczne z reguły zamknięte, używane jedynie wg potrzeb technicznych (2-skrzydłowe o szerokości całkowitej 137 cm).
Oba wejścia mają 4 schodki zewnętrzne, ale tylko przy wejściu frontowym jest wygodna 2-etapowa pochylnia zjazdowo-wjazdowa dla wózków, która ma ograniczniki boczne w postaci murków z poręczami na całej ich długości. Drzwi frontowe są 1-skrzydłowe o szerokości otworu 116 cm, co umożliwia przejazd wózkiem inwalidzkim. Otwór drzwi frontowych nie posiada progu. Górna połowa drzwi wejściowych jest przeszklona. Nad wejściem frontowym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma też dzwonka przywoławczego, ale zaplanowano jego montaż w I kwartale 2020 r.
Na poziomie parteru jest korytarz, prowadzący do filii Biblioteki oraz do 4 pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury, znajdujących się na tym samym poziomie. Blisko wyjścia frontowego są 2 toalety, w tym jedna przystosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne na wózkach, posiada poręcze. Na tym samym poziomie po lewej stronie korytarza jest filia Biblioteki Publicznej Gminy Zamość oddzielona od korytarza drzwiami uchylnymi 2-skrzydłowymi, przeszklonymi, o szerokości otworu drzwiowego 90 cm (+62 cm), bez progu. Po prawej stronie korytarza znajdują się 2-skrzydłowe drzwi wewnętrzne, uchylne, o szerokości otworu drzwiowego 101 cm (+47 cm), prowadzące do łącznie 3 pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, dostępnych na tym samym poziomie parteru, są to pokój socjalny, sekretariat przechodni i pomieszczenie organizacyjne pracowników. Pozostałe kondygnacje budynku są niedostępne dla osób na wózkach z powodu schodów i braku windy.
Za budynkiem jest utwardzony kostką plac, przylegający do budynku, bez żadnego oznakowania, służący zazwyczaj do parkowania aut. Z placu do wejścia frontowego grunt jest utwardzony kostką bez przeszkód terenowych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem – obiekt gminny zarządzany przez GOKGZ
Wysokie 84, 22-400 Zamość

Budynek ma 2 wejścia: frontowe od parkingu przy drodze powiatowej i tylne. Frontowe jest ogólnie dostępne, tylne z reguły zamknięte, używane jedynie wg potrzeb, szczególnie w okresie wiosna-jesień, gdyż przez tylne wyjście prowadzi najkrótsza droga do zewnętrznej altany z piecem chlebowym.
Oba wejścia są na poziomie gruntu bez schodów. Wejście frontowe jest podwójne z przedsionkiem – dwoje drzwi wejścia frontowego są 1-skrzydłowe o szerokości otworu 86 cm, co umożliwia przejazd standardowym wózkiem inwalidzkim. Otwory drzwi frontowych nie posiadają progu. Drzwi są drewniane, pełne, bez przeszkleń. Przy drzwiach frontowych zewnętrznych umieszczono dzwonek przywoławczy. Nad wejściem frontowym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Na poziomie parteru jest hol prowadzący na wprost do wyjścia tylnego. Po prawej jest korytarz prowadzący do kilku otwartych pomieszczeń z ekspozycją do zwiedzania. Po lewej są drzwi o szerokości otworu 90 cm, prowadzące z holu do przedsionka, z którego można wejść do kuchni lub sali konferencyjnej, lub jednej z dwóch toalet – jedna z nich jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo – posiada poręcze. Szerokość otworu drzwiowego do tej toalety wynosi 90 cm. Górna kondygnacja budynku, poddasze, jest niedostępna dla osób na wózkach z powodu schodów z jednym zawrotem i braku windy.
Przed budynkiem jest utwardzony kostką plac bez oznakowania, służący zazwyczaj do parkowania aut. Z placu do wejścia frontowego grunt jest utwardzony kostką bez przeszkód terenowych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dla osób niesłyszących

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z:

Urzędem Gminy w Zamościu za pośrednictwem:
e-mail: gmina @zamosc.org.pl
Osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (BOI)
Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego mogą uzyskać pomoc tłumacza języka migowego w Biurze Obsługi Interesanta, parter pok. 1 a także na stanowisku dowodów osobistych I Piętro pok. Nr 11.
Świadczona pomoc jest bezpłatna.

GOKGZ za pośrednictwem:
• e-mail: gok@gminazamosc.pl
• osobiście w siedzibie GOKGZ w Wysokiem
GOKGZ nie zatrudnia obecnie osoby posługującej się językiem migowym.