Remont drogi gminnej nr 110418L w m. Hubale

Projekt pn. „Remont drogi gminnej nr 110418L w m. Hubale” dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa Programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 544 509,32 zł

Całkowity koszt inwestycji: 905 548,76 zł brutto (roboty budowlane)

Całkowity koszt kwalifikowany zadania: 907 515,53 zł

Termin realizacji: październik – grudzień 2023 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 21 września 2023 r.

Opis zadania:
Zadanie obejmuje remont drogi gminnej nr 110418L w m. Hubale o dł. 1 222,50 m i szer. jezdni 5,00 m, która łączy się bezpośrednio z drogą powiatową nr 3249L.

Zakres planowanych robót budowlanych: mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni, skropienie emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wiążąco-profilującej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy obustronnych kruszywem, dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów do nowej krawędzi jezdni, uzupełnienie oznakowania i ponowne ustawienie po zakończeniu robót budowlanych pionowych znaków drogowych i BRD zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.