Budowa drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów (biały wygon)

563

RZĄDOWY FUNDUSZ
POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
GMINA ZAMOŚĆ
Budowa drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów (biały wygon)
DOFINANSOWANIE: 1.467.839,73 zł

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi gminnej nr 110442L o szerokości jezdni 5,00 m i łącznej długości ok. 331,50 m wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 3248L Płoskie – Żdanów – Pniówek. Wzdłuż drogi przewiduje się wykonanie obustronnych poboczy o szer. po 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz wykonanie i ustawienie oznakowania drogowego. Zjazdy zlokalizowane w ciągu projektowanego rowu przydrożnego zostaną wyposażone w przepusty rurowe. W ramach realizacji inwestycji planowane jest: wykonanie odwodnienia liniowego typu aco wraz z podłączeniem do projektowanych studni chłonnych, wykonanie odwodnienia liniowego w postaci drenu francuskiego wraz z podłączeniem do projektowanych studni chłonnych oraz odwodnienia liniowego w postaci rowu otwartego trawiastego. Ponadto przewiduje się budowę linii oświetlenia ulicznego w zakresie linii kablowej zasilającej nN napowietrznej, słupów betonowych oraz opraw oświetleniowych typu LED. Inwestycja obejmuje również rozbudowę sieci wodociągowej wraz z hydrantem z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm zakończonej przepompownią ścieków oraz sieci o średnicy 90 mm z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków obsługi komunikacyjnej nieruchomości zlokalizowanych przy drodze. Pozwoli na wyrównanie różnic w dostępie do usług publicznych pomiędzy miastem a wsią, a także będzie prowadziła do istotnej poprawy warunków życia i gospodarowania na obszarach wiejskich oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.