Budowa chodnika w km od 0+095 do 0+717 drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka

Projekt pn. „Budowa chodnika w km od 0+095 do 0+717 drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka” dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa Programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 651 768,70 zł

Całkowity koszt inwestycji: 1 129 130,50 zł brutto (roboty budowlane)

Termin realizacji: grudzień 2023 r. – lipiec 2024 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 13 października 2023 r.

Opis zadania:
Zadanie obejmuje budowę chodnika w kilometrażu od 0+095 do 0+717 drogi gminnej nr 110402L, o długości 622,00 m i szerokości 2,00 m. Chodnik prawostronny, zlokalizowany przy krawędzi jezdni, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
W ramach zadania oprócz budowy chodnika będą realizowane także m.in.: wykonanie zjazdów indywidualnych i dojść do furtek, budowę odwodnienia drogi gminnej nr 110402L poprzez system studni chłonnych zlokalizowanych w chodniku i studzienek ściekowych zakończonych wpustem ściekowym zlokalizowanym przy krawężniku oraz przebudowę oświetlenia drogowego (rozwiązanie kolizji) w zakresie przestawienia słupów oświetleniowych i opraw typu LED.