Wyślij materiał do publikacji


Twój e-mail:

Tytuł artykułu:

Autor artykułu:

Załącz plik z tekstem (bez zdjęć):

Załącz zdjęcia (do 9 zdjęć):Regulamin korzystania z interfejsu do wysyłania materiałów na potrzeby publikowania ich w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość oraz w oficjalnych gminnych serwisach internetowych www.gminazamosc.pl i www.gok.gminazamosc.pl:
• Przez „Redakcję” rozumie się Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, który administruje gminnymi serwisami internetowymi oraz redaguje i wykonuje skład Biuletynu Samorządu Gminy Zamość.
• Przez „materiały” rozumie się informacje tekstowe, zdjęcia, filmy i inny materiał w formie plików, przesyłane do publikacji.
• Przez „Autora” rozumie się osobę przekazującą materiały do publikacji.
• Przez „strony internetowe” rozumie się oficjalny informacyjny serwis internetowy Gminy Zamość, dostępny pod adresem www.gminazamosc.pl oraz stronę internetową Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość pod adresem www.gok.gminazamosc.pl.
• Przez „Biuletyn” rozumie się oficjalne czasopismo bezpłatne Gminy Zamość, wydawane pod nazwą Biuletyn Samorządu Gminy Zamość.
• Przez „formularz” rozumie się specjalny interfejs na stronie internetowej, będący jedynym narzędziem dla Autorów do wysyłania gotowych materiałów na potrzeby publikacji na stronach internetowych i w Biuletynie.
• Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania w/w stron internetowych i Biuletynu w kontekście korzystania przez Autorów z w/w formularza.
• Obowiązek weryfikacji danych spoczywa na osobie przekazującej materiały do publikacji za pomocą formularza.
• Osobom przekazującym materiały do publikacji przysługuje prawo i obowiązek wglądu, korekty lub wycofania informacji lub całego materiału z bazy danych stron internetowych.
• Autor, przesyłając formularzem materiały wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, ich rozpowszechnianie na stronach internetowych i w Biuletynie.
• Autor zobowiązuje się do wpisania w nadesłanym materiale informacji o autorze tekstu i autorze zdjęć lub autorze innych składowych danego materiału. Brak takich informacji jest równoznaczny z udzieleniem przez Autora upoważnienia Redakcji do decydowania o sposobie oznaczania Autora nadesłanego materiału przy jego publikowaniu.
• Zdjęcia należy przesyłać w formacie JPG o rozdzielczości minimalnej 1600 pikseli po dłuższym boku. Opisy zdjęć powinny być umieszczone w nazwie plików JPG. Niedopełnienie tych wymogów może pociągnąć za sobą rezygnację Redakcji z ich publikowania.
• Przesyłając formularzem materiały, Autor oświadcza, że:
- ma pełne prawo do dysponowania tymi materiałami,
- przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tych materiałów, i te prawa nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej,
- informacje, zawarte w przesłanych materiałach, są prawdziwe i nie wprowadzają nikogo w błąd.
• Autor oświadcza, iż osoby utrwalone w materiałach wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku i danych osobowych, w szczególności na stronach internetowych i w Biuletynie.
• W razie konieczności Autor przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny nadesłanych materiałów. Autor przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. W razie wystąpienia osób trzecich z roszczeniem przeciwko Redakcji, w związku z publikacją materiału przesłanego przez Autora, ponosi on za to wszelką odpowiedzialność prawną, a także w razie wystąpienia sporu Autor zobowiązuje się przystąpić, w jakimkolwiek postępowaniu sądowym, ugodowym i innym, po stronie Redakcji.
• Całkowicie zabronione jest, stanowiąc naruszenie niniejszego Regulaminu, przesyłanie formularzem materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających wirusy komputerowe, treści pornograficzne, treści propagujące piractwo fonograficzne lub komputerowe, treści upowszechniające techniki łamania danych, a także wszelkie inne materiały podobne w treści i działaniu.
• Autor, korzystając z Formularza, wyraża zgodę na obróbkę cyfrową i zmiany redakcyjne nadesłanych materiałów, dokonane przez Redakcję przed publikacją.
• Redakcja nie odpowiada za konsekwencje wynikające z przekazanych przez Autora danych.
• Redakcja ma prawo nie zamieścić nadesłanych materiałów bez podania przyczyny.


Oświadczenia i zgody:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych