Wyślij materiał do publikacji

  Twój e-mail:

  Tytuł artykułu:

  Autor artykułu:

  Załącz plik z tekstem (bez zdjęć):

  Załącz zdjęcia (do 9 zdjęć):  Regulamin korzystania z interfejsu do wysyłania materiałów na potrzeby publikowania ich w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość oraz w oficjalnym gminnym serwisie internetowym www.gminazamosc.pl:
  • Przez „Redakcję” rozumie się Redaktora Naczelnego Biuletynu w osobie Wójta Gminy Zamość oraz gminne kolegium redakcyjne, w tym pracowników Urzędu Gminy Zamość.
  • Przez „materiały” rozumie się informacje tekstowe, zdjęcia, filmy i inny materiał w formie plików, przesyłane do publikacji.
  • Przez „Autora” rozumie się osobę przekazującą materiały do publikacji.
  • Przez „strony internetowe” rozumie się oficjalny informacyjny serwis internetowy Gminy Zamość, dostępny pod adresem www.gminazamosc.pl.
  • Przez „Biuletyn” rozumie się oficjalne czasopismo bezpłatne Gminy Zamość, wydawane pod nazwą Biuletyn Samorządu Gminy Zamość.
  • Przez „formularz” rozumie się specjalny interfejs na stronie internetowej, będący jedynym narzędziem dla Autorów do wysyłania gotowych materiałów na potrzeby publikacji na stronach internetowych i w Biuletynie.
  • Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania w/w stron internetowych i Biuletynu w kontekście korzystania przez Autorów z w/w formularza.
  • Obowiązek weryfikacji danych spoczywa na osobie przekazującej materiały do publikacji za pomocą formularza.
  • Osobom przekazującym materiały do publikacji przysługuje prawo i obowiązek wglądu, korekty lub wycofania informacji lub całego materiału z bazy danych stron internetowych.
  • Autor, przesyłając formularzem materiały wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, ich rozpowszechnianie na stronach internetowych i w Biuletynie.
  • Autor zobowiązuje się do wpisania w nadesłanym materiale informacji o autorze tekstu i autorze zdjęć lub autorze innych składowych danego materiału. Brak takich informacji jest równoznaczny z udzieleniem przez Autora upoważnienia Redakcji do decydowania o sposobie oznaczania Autora nadesłanego materiału przy jego publikowaniu.
  • Zdjęcia należy przesyłać w formacie JPG o rozdzielczości minimalnej 1600 pikseli po dłuższym boku. Opisy zdjęć powinny być umieszczone w nazwie plików JPG. Niedopełnienie tych wymogów może pociągnąć za sobą rezygnację Redakcji z ich publikowania.
  • Przesyłając formularzem materiały, Autor oświadcza, że:
  - ma pełne prawo do dysponowania tymi materiałami,
  - przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tych materiałów, i te prawa nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej,
  - informacje, zawarte w przesłanych materiałach, są prawdziwe i nie wprowadzają nikogo w błąd.
  • Autor oświadcza, iż osoby utrwalone w materiałach wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku i danych osobowych, w szczególności na stronach internetowych i w Biuletynie.
  • W razie konieczności Autor przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny nadesłanych materiałów. Autor przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. W razie wystąpienia osób trzecich z roszczeniem przeciwko Redakcji, w związku z publikacją materiału przesłanego przez Autora, ponosi on za to wszelką odpowiedzialność prawną, a także w razie wystąpienia sporu Autor zobowiązuje się przystąpić, w jakimkolwiek postępowaniu sądowym, ugodowym i innym, po stronie Redakcji.
  • Całkowicie zabronione jest, stanowiąc naruszenie niniejszego Regulaminu, przesyłanie formularzem materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających wirusy komputerowe, treści pornograficzne, treści propagujące piractwo fonograficzne lub komputerowe, treści upowszechniające techniki łamania danych, a także wszelkie inne materiały podobne w treści i działaniu.
  • Autor, korzystając z Formularza, wyraża zgodę na obróbkę cyfrową i zmiany redakcyjne nadesłanych materiałów, dokonane przez Redakcję przed publikacją.
  • Redakcja nie odpowiada za konsekwencje wynikające z przekazanych przez Autora danych.
  • Redakcja ma prawo nie zamieścić nadesłanych materiałów bez podania przyczyny.

  Oświadczenia i zgody:

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych