Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 1+975,00 do km 3+058,60 w m. Zawada)

Projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 1+975,00 do km 3+058,60 w m. Zawada)” dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa Programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 4 823 453,39 zł

Całkowity koszt inwestycji: 6 950 000,00 zł brutto (roboty budowlane)

Całkowity koszt kwalifikowany zadania: 6 890 647,70 zł

Termin realizacji: luty 2024 r. – czerwiec 2025 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 14 listopada 2023 r.

Opis zadania:
Zadanie dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie o długości 1 083,60 m, o przebiegu od drogi powiatowej nr 3214L do działki nr geod. 658 w m. Zawada, w kilometrażu od km 1+975 do km 3+058,60. Zakres inwestycji obejmuje: budowę dwujezdniowej drogi klasy L o szerokości 5,50 m o nawierzchni asfaltowej, budowę skrzyżowania drogi gminnej nr 110389L z drogą wewnętrzną dz. geod. nr 1244 obr. Zawada, włączenie drogi gminnej nr 110389L do drogi powiatowej nr 3214L, wykonanie pobocza o szerokości 0,75 m o nawierzchni z kruszywa niezwiązanego C 90/3, wykonanie powierzchni brukowanej pod planowane wiaty przystankowe, wykonanie zjazdów indywidualnych i dojść do posesji z kostki brukowej betonowej, demontaż opraw oświetleniowych i budowę oświetlenia ulicznego typu LED, budowę odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej ze studzienkami ściekowymi (wpustami)), likwidację kolizji z sieciami i urządzeniami uzbrojenia podziemnego oraz wykonanie znaków pionowych i poziomych oraz BDR zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.