Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie

W dniu 12.10.2023 r. Gmina Zamość otrzymała Wstępną Promesę dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie”.

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 2 km i szerokości 5,5 m. Wzdłuż drogi zaprojektowano obustronne pobocza o szerokości min. 0,75 m z kruszywa. Zadanie zakłada realizację zjazdów i dojść do furtek. Na planowanym do realizacji odcinku drogi zaprojektowano budowę i przebudowę skrzyżowań.

Odprowadzenie wód powierzchniowych będzie realizowane poprzez zaprojektowaną kanalizację deszczową poprzez wpusty deszczowe, a następnie kierowane poprzez przykanaliki do studni chłonnych.

W ramach realizacji inwestycji zostanie wykonane przejście dla pieszych o szerokości 4,0 m oraz chodnik w obrębie przejścia o szerokości min. 2,5 m.

Zostanie wykonane oświetlenie uliczne drogi gminnej z oprawami oświetlenia drogowego LED. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa istniejącej, kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy odczują znaczną poprawę bezpieczeństwa, warunków użytkowania drogi oraz dostępności komunikacyjnej do lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych, szkół i miejsc pracy. Poprawa stanu technicznego drogi wpłynie na bezpieczeństwo jej użytkowników oraz umożliwi szybszy czas dojazdu jednostek ratowniczych w przypadku wystąpienia sytuacji nagłych. Realizacja inwestycji wpłynie na wyrównanie różnic w dostępie do usług publicznych pomiędzy miastem a wsią, a także będzie prowadziła do istotnej poprawy warunków i jakości życia mieszkańców.