Kiedy będzie budowana droga nr110417l i 110418l w Hubalach?

125636

Kiedy będzie budowana droga nr110417l i 110418l w Hubalach? Pytanie drugie, dotyczące zmian w rozkładzie jazdy MZK: dlaczego z Wychodów są tylko cztery kursy linii 33? Przecież gmina ma wpływ na ustalenia dotyczące liczby kursów z danej miejscowości.

Dziękuję za odwiedzenie strony internetowej Gminy i zadane pytania. Odpowiedź na pierwsze pytanie będzie krótka. Przyjęty przez Radę Gminy Zamość w dniu 26 października 2011 roku Wieloletni Plan Finansowy Gminy (WPF) na lata 2012-2015 przewiduje budowę trwałych nawierzchni dróg gminnych nr 110417L i 110418L (położonych w Hubalach) w 2013 roku. W WPF na realizację zadania zabezpieczono 600.000 zł, natomiast jego wartość kosztorysowa to 1.100.000 zł.- przy jednej 5 cm warstwie asfaltu. Przewidywane źródło finansowania zadania to kredyt. Być może będziemy także składać wniosek o dofinansowanie zadania z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych pn. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Piszę o tym w niepewnej formie, gdyż w ocenie konkursowej prowadzonej przez Służby Wojewody Lubelskiego, budowa nawierzchni tych dróg otrzyma niewielką ilość punktów (wynika to już z samej nazwy programu) , a więc małe szanse na dofinansowanie zadania środkami budżetu Państwa. Niestety, w najbliższych latach nie będzie innych programów dofinansowania budowy dróg gminnych, możemy liczyć tylko na własne podatki i opłaty lokalne.
Odpowiedź na drugie pytanie jest bardziej złożona. Rozpocznę od przypomnienia, że Miejski Zakład Komunikacji Spóła z o.o. w Zamościu (MZK) jest jednostką organizacyjną Miasta Zamościa. Wynika z tego, że Wójt Gminy nie ma realnego wpływu na kursowanie autobusów MZK. Kolejny fakt warty podkreślenia, to pieniądze konieczne do tego aby jeździły autobusy. Za to musi ktoś zapłacić. Kto? Mieszkańcy Gminy korzystający z autobusów poprzez cenę biletu? Nierealne, osób korzystających z komunikacji podmiejskiej jest niewiele, więc ceny biletów musiałyby być bardzo duże. Zauważmy, ile prywatnych samochodów jeździ po drogach, dzisiaj autobusami MZK nie jeździ tyle osób, co w latach osiemdziesiątych poprzedniego wieku. Miasto Zamość z własnego budżetu też nie pokryje kosztów jeżdżenia autobusów po Gminie Zamość. Pozostaje budżet Gminy Zamość. Niestety, nasze finansowe możliwości są mocno ograniczone. Po stronie wydatków gminnego budżetu mamy tyle pieniędzy, ile po stronie dochodów. Dochody to pieniądze z naszych podatków i opłat lokalnych. Czy chcemy i możemy płacić większe podatki? Nie. Aż 80% dochodów budżetu gminnego to pieniądze przekazywane nam przez Ministra Finansów. Czy na to, ile Minister przekaże nam pieniędzy mamy wpływ? Nie. Mamy w Gminie 12 szkół do funkcjonowania których z własnych podatków musimy dołożyć rocznie około 3.500.000 zł ( bez remontów i inwestycji). Czy jest dzisiaj społeczna zgoda na zamknięcie 4-5 szkół? Nie. W tych warunkach pozostaje nam dzielenie tego co mamy na wiele zadań – na dofinansowanie kursowania autobusów MZK nie mamy tyle, ile oczekuje od nas Miasto ZamośćObecnie obowiązuje porozumienie zawarte pomiędzy Gminą i Miastem z dnia 10 listopada 2009 roku nr SAO.0717-1-22/09. Strony Porozumienia zgodnie ustaliły i zapisały to w § 3, że:
lokalny transport zbiorowy po terenie gminy wykonywany będzie przez Miejski Zakład Komunikacji Sp.z.o.o. w Zamościu (MZK)MZK będzie realizował usługi na podstawie planu eksploatacyjnego oraz obowiązującego w dniu podpisania porozumienia rozkładu jazdyPlany eksploatacyjne na lata następne będą wprowadzane w drodze aneksu do Porozumienia i w zakresie dotyczącym gminy Zamość wymagają akceptacji obu stron Porozumienia.W §7 wspomnianego powyżej Porozumienia wpisano, że finansowanie funkcjonowania komunikacji na obszarze administracyjnym Gminy Zamość następuje z 1/ przychodów ze sprzedaży biletów emitowanych przez Przewoźnika 2/ dotacji z budżetu Gminy Zamość. Wysokość dotacji określona została na kwotę 100.000 zł i przekazana w 2009 roku. Kolejne dotacje w 2010 roku – 100.000 zł i 2011 roku – 105.000 zł przekazane zostały Miastu Zamość na podstawie aneksów do Porozumienia zawartych w dniach 15 stycznia 2010 roku i 10 stycznia 2011 roku.
Od września 2011 roku MZK zaczęło kierować do mnie pisma, w których podnoszono kwestię strat, jakie Spółka ponosi z tytułu świadczenia usług na terenie Gminy Zamość. Rozpoczęliśmy korespondencję, miało także miejsce spotkanie zorganizowane u Prezydenta Miasta Zamościa. Zaproponowałem w trakcie rozmów zwiększenie dotacji z budżetu Gminy w 2012 roku do kwoty 150.000 zł – 50% więcej w stosunku do kwoty określonej w Porozumieniu. Podkreślałem wówczas także, że dalsza realizacja Porozumienia wymaga ponownego wspólnego ustalenia zakresu świadczonych usług – wypracowania systemu, który mógłby w nie zmienianej formie funkcjonować przez dłuży okres czasowy. Proponowałem wspólne prace w pierwszym półroczu 2012 roku i ewentualne wprowadzenie nowego planu eksploatacyjnego i rozkładu jazdy w drugiej części roku. Powyższe potwierdziłem zapisami projektu budżetu 2012 roku ( Zarządzenie Wójta Gminy z dnia nr 111/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku), zabezpieczyłem w nim kwotę 150.000 zł na dotację dla Miasta. Kilka dni później – pismem z dnia 17 listopada 2011 roku, Prezes MZK przekazał mi propozycje wprowadzenia zmian w kursowaniu autobusów na terenie Gminy Zamość z dniem 01 stycznia 2012 roku. Podkreślił w nim, że proponowane zmiany opracowane zostały na podstawie badań marketingowych prowadzonych na poszczególnych liniach komunikacyjnych. W odpowiedzi, nie wyraziłem zgody na wprowadzenie zmian. Zaproponowałem podpisanie aneksu do Porozumienia określającego zwiększoną dotację z budżetu Gminy (150.000 zł) oraz wspólne prace nad nowym rozkładem jazdy w pierwszym półroczu 2012 roku. Zmiany w kursowaniu autobusów zostały jednak wprowadzone. Jest to niezgodnie z zapisami § 3 Porozumienia z dnia 10 listopada 2009 roku. W tych warunkach nie mogę przekazać Miastu Zamość pierwszej transzy dotacji budżetowej 2012 roku. Poinformowałem o tym Pana Prezesa MZK w rozmowie telefonicznej 03 stycznia 2012 roku. Swoje stanowisko podtrzymałem także w trakcie osobistego naszego spotkania, jakie miało miejsce w dniu 11 stycznia 2012 roku. Zaproponowałem przywrócenie kursowania autobusów i dopiero później rozmowy dotyczące podpisania aneksu do Porozumienia i ewentualne przekazanie pierwszej transzy dotacji. W tym miejscu mój realny wpływ na kursowanie autobusów MZK kończy się. Będę czynił starania aby obecny stan uległ zmianie ale nie będzie to w zakresie takim, jakiego oczekują Mieszkańcy Gminy. Do Miejscowości Wychody raczej nie będzie więcej niż 4 kursy dziennie.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński