Pytanie o oświetlenie

630
Dzień Dobry,
jestem mieszkanką Siedlisk, w naszej miejscowości panują egipskie ciemności. Nie sprzyja to bezpieczeństwu. Nie mamy chodnika i oświetlenia też. Kiedy ta sytuacja ulegnie zmianie?
Z poważaniem.

Mieszkaniec Gminy Zamość
13.11.2023 r.

Dzień Dobry panie wójcie,
poproszę o informację, kiedy planowana jest przywrócenie oświetlenia we wsi Siedliska (obok Płoskiego). Aktualnie od 16.30 nie ma oświetlenia na praktycznie całej wsi, co doprowadziło już do kilku niebezpiecznych incydentów.
Pozdrawiam serdecznie.

Mieszkaniec Gminy Zamość
3.11.2023 r.

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
O wyjątkowej sytuacji związanej z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego informowałem Mieszkańców Siedlisk podczas dwóch zebrań wiejskich w 2022 roku, oraz w sierpniu 2023 roku. Obecny brak oświetlenia jest konsekwencją inwestycji PGE związanej z przebudową na ziemną całej dotychczasowej sieci napowietrznej eN. Na słupach linii eN umieszczona była gminna sieć oświetlenia ulicznego – lampy i zasilanie. O przystąpieniu do realizacji inwestycji przez PGE poinformowany zostałem w czerwcu 2022 roku. Podczas pierwszego w tej sprawie spotkania w PGE (30 czerwca) przekazano mi informację, że w 2023 roku muszą rozliczyć specjalne środki jakie otrzymali na realizację inwestycji.
Opisana powyżej sytuacja już w 2022 roku oznaczała, że przez pewien czas w Siedliskach nie będzie funkcjonowało oświetlenie uliczne. Posiadaliśmy opracowany w 2021 roku projekt budowy nowego oświetlenia ulicznego zakładający ułożenie ziemnej sieci kablowej zasilającej oświetlenie we wspólnym wykopie z inwestycją PGE. Kosztorys inwestorski w cenach z maja 2021 roku to 1 008 714 zł, w warunkach 2023 roku kwotę tą trzeba powiększyć co najmniej o połowę. W zaistniałych okolicznościach i w warunkach budżetowych lat 2022-2023 wygospodarowanie takiej kwoty z własnych gminnych środków było niemożliwe. Próbowałem pozyskać środki na inwestycję w Siedliskach z rezerwy specjalnej Prezesa Rady Ministrów – niestety bez pozytywnych rozstrzygnięć.
Jeszcze w 2022 roku podjąłem rozmowy z PGE w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji prac ziemnych – wykopów i przewiertów. W tym zakresie nie mieliśmy wyboru – wykonawcą prac musiał być podmiot wyłoniony w drodze przetargu przez PGE. Zadaniem Gminy było sfinansowanie 50% kosztów prac ziemnych. Kolejnym prawnym i organizacyjnym wyzwaniem było pogodzenie jednocześnie realizowanych prac związanych z układaniem w wykopach sieci kablowej – eN PGE i gminnej oświetlenia ulicznego. Nie mogło tego realizować jednocześnie dwóch wykonawców. Stąd też decyzja podjęta jeszcze w 2022 roku, że ułożenie kabli powierzymy do realizacji wykonawcy inwestycji PGE, natomiast część nadziemną inwestycji oświetlenia ulicznego realizować będziemy własnymi siłami ludzkimi i technicznymi Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej.
Wykonawca prac budowlanych z którym podpisało umowę PGE rozpoczął realizację zadnia dopiero w miesiącu lipcu 2023 roku, a zakończył na przełomie października i listopada. Taki czas i tryb realizacji zadania oraz możliwości finansowe budżetu Gminy uniemożliwiły uniknięcia braku oświetlenia ulicznego (przynajmniej części) w okresie gdy jest najbardziej potrzebne. W budżecie Gminy 2023 roku zabezpieczyłem środki w łącznej kwocie 426 000 zł. Wystarczyło to na realizację płatności wynikających z porozumienia zawartego z PGE, oraz umowy z wykonawcą prac ziemnych. Także na zakupy umożliwiające budowę naziemnej sieci oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej. Jak wspomniałem powyżej, zadanie w tym zakresie realizuje Gminny Zakład Obsługi Komunalnej (GZOK). Wierzę, że jeśli nie przeszkodzą warunki atmosferyczne oświetlenie na odcinku drogi powiatowej zaświeci pod koniec roku. Pozostałe odcinki to już wyzwanie na rok 2024. W projekcie budżetu na zakupy materiałów (słupy, lampy, itp.) zabezpieczyłem kwotę 200 000 zł. Kalkulujemy, że do pełnego wykonania prac przez GZOK konieczne będzie dodatkowo około 300 000 zł. Będę czynił starania, aby w przyszłym roku pozyskać te dodatkowe środki.
Jestem świadomy tego, że powyższy tekst nie jest optymistycznym. Warunki podejmowania finansowych decyzji w latach 2022-2023 i już wiem, że także 2024 roku są wyjątkowe. To lata w których Gminy ponoszą konsekwencje decyzji podejmowanych w Warszawie. Zmniejszenie dochodów bieżących Gmin przekazywanych z budżetu Państwa połączone z jednoczesnym wzrostem kosztów realizacji wszelkich zadań musiało się zakończyć katastrofą w gminnych finansach. W projekcie budżetu Gminy na 2024 rok ograniczyłem wydatki bieżące aż o 7 mln. złotych. Oznacza to konieczność poszukiwania w 2024 roku dodatkowych środków nie tylko na inwestycje, ale także na finansowanie funkcjonowania 12 szkół, energię oświetlenia ulicznego, administrację, itd. O sytuacji w gminnych finansach na www.gminazamosc.pl w Stanowisku Rady Gminy Zamość z dnia 27 września 2023 roku w sprawie finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania, oraz sytuacji finansowej budżetów Gminy lat 2022 – 2023. Także w Raporcie o stanie Gminy Zamość za 2022 rok dostępnym na wspomnianej stronie internetowej.
Odpowiedź na e-maile kierowane do mnie jest nieco szersza, gdyż traktuję ją jako dodatkowe źródło informacji dla Mieszkańców Siedlisk. Proszę jednocześnie o wyrozumiałość i cierpliwość. Wierzę, że uda mi się doprowadzić do sytuacji w której jesień 2024 roku na drogach w Siedliskach będzie wyglądała inaczej niż dzisiaj.
Pozdrawiam.

Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość
16.11.2023 r.