XL sesja Rady Gminy Zamość

33

Informujemy, że XL sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się 27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godzinie 15.30.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 


 

Porządek obrad sesji Rady Gminy podany został do publicznej wiadomości w dniu 19 stycznia 2022 roku. Jest w nim ujęty punkt „Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość i zaproszonych gości”. Biorąc pod uwagę wyjątkowy tryb obrad sesji Rady Gminy, proszę wnioski i zapytania przesyłać pocztą elektroniczną na adres wojt@zamosc.org.pl przed obradami sesji – najpóźniej w dniu 25 stycznia 2022 r. do godz. 12:00. Zostaną one odczytane w trakcie jej obrad i będą na nie udzielone odpowiedzi.
Będę wdzięczny za zrozumienie uwarunkowań związanych z organizacją obrad sesji Rady Gminy Zamość w trybie porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość


 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIV/211/16 Rady Gminy Zamość z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Zamość.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Wólka Panieńska).
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Szopinek).
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Płoskie).
11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Zamość Nr VI/42/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 r.
12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Pana Mateusza Jarosiewicza wzywającą Radę Gminy Zamość do zwołania nadzwyczajnych posiedzeń i podjęcia uchwał: w sprawie wydania zakazu stosowania „maseczek” ochronnych, w sprawie wydania zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej, w sprawie wydania zakazu stosowania „szczepionek” mRNA.
13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy.
14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy.
15. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2021 rok.
16. Sprawozdanie z realizacji wniosków stałych Komisji Rady Gminy za 2021 rok.
17. Informacja o pracy Wójta Gminy.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Wnioski radnych.
21. Odpowiedzi na wnioski radnych.
22. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
24. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informujemy, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Gminy Zamość oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej: www.gminazamosc.tv Archiwum transmisji sesji Rady Gminy jest udostępniane na stronach: www.ugzamosc.bip.lubelskie.pl oraz www.gminazamosc.pl