Stowarzyszenia

Stowarzyszenie jest to organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.

Podstawowe cechy każdego stowarzyszenia to:

 • dobrowolność – oznacza swobodę tworzenia stowarzyszeń, dobrowolność przystępowania i występowania członków- nikt nie może nas zmusić do bycia członkiem stowarzyszenia,
 • samorządność – to niezależność wobec podmiotów zewnętrznych i swoboda ustalania norm oraz reguł wewnętrznych,
 • trwałość – oznacza, że istnieje ono niezależnie od konkretnego składu osobowego swoich członków,
 • niezarobkowy cel – oznacza, ze celem stowarzyszenia nie jest przysparzanie członkom korzyści majątkowych.

Najwyższym aktem prawnym regulującym istnienie stowarzyszeń w Polsce jest Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r., która w art. 12 stanowi, iż Rzeczypospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r.- Prawo o stowarzyszeniach.Przepis art. 5 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (tekst jednolity; Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 zm. Dz. U. z 2011r. Nr 112,poz. 654) zobowiązuje organy administracji (a zatem również gminę) do współpracy z działającymi na ich terenie organizacjami pozarządowymi. Należy jednak pamiętać, że mimo wyżej wymienionego obowiązku współpracy o wyborze formy współdziałania z organizacją pozarządową w tym o formach opartych na przekazywaniu środków z budżetu, decyduje wyłącznie gmina. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

W gminie Zamość program został uchwalony przez Radę Gminy Zamość w dniu 26 października 2011 r. Uchwałą Nr XII/131/2011 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zamość z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na rok 2012-2014.

Gmina Zamość podejmuje współpracę z organizacjami w formie:

 1. Zlecenia podmiotom Programu realizacji zadań na zasadach określonych w ustawie, w ramach organizowanych otwartych konkursów ofert, poprzez:
  a) powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
  b) wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
 2. Udzielania w trybie i zasadach określonych w art. 19a ustawy tzw. małych zleceń na finansowanie lub dofinansowanie realizacji pozakonkursowych zadań publicznych.
 3. Wzajemnego informowania się o kierunkach prowadzonych działań.
 4. Współpracy w gromadzeniu środków na działalność z innych źródeł niż budżet gminy poprzez:
  a) opiniowanie wniosków o dotacje celowe,
  b) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z innych źródeł,
  c) konsultacje projektów na etapie ich przygotowania,
 5. Tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji i samorządu.
 6. Konsultacji projektów aktów normatywnych.

O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców gminy Zamość, które zaspakajają ich potrzeby. Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez gminę wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz gminy Zamość i jej mieszkańców.

Stowarzyszenia i inne organizacje działające na terenie gminy Zamość:

 • Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i ich rodzinom „SILOE”
 • Klub Abstynenta „WIARUS”
  Cel działania organizacji:
  – Nawiązanie więzi między ludźmi uzależnionymi od alkoholu w trakcie leczenia oraz pomoc w trakcie leczenia.
  – Propagowanie na zewnątrz trzeźwości i zmiany obyczajów w kierunku osiągnięcia pełnej abstynencji.
  – Pełnienie roli środowiska alternatywnego dla osób uzależnionych dającego poczucie bezpieczeństwa i możliwości realizacji różnych potrzeb życiowego.
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Gminy Zamość
  Głównym celem dla założenia klubu, które miało miejsce 14 lutego 2012 r., było promowanie i krzewienie pięknej idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Gminy Zamość, nakłanianie ich do wstępowania w szeregi krwiodawców, propagowanie bezinteresownego i szlachetnego niesienia pomocy bliźnim, aktywizacja i włączenie mieszkańców w życie społeczne gminy.
 • Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ROZTOCZE”
  Cel działania organizacji:
  – Nawiązywanie więzi między ludźmi uzależnionymi od alkoholu, pomoc w trakcie terapii.
  – Udzielanie wsparcia rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową.
  – Rozpowszechnianie wiedzy na temat uzależnień.
  – Propagowanie trzeźwego stylu życia.
 • Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+
  Cel działania organizacji:
  – aktywizacja i promowanie społeczności lokalnej w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.
  – działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji kobiet w celu uzyskania alternatywnych źródeł dochodu.
  – podejmowanie działań integrujących kobiety z różnych środowisk.
  – praca na rzecz integracji pokoleń.
  – reprezentowanie interesów kobiet i ich rodzin, podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej i zawodowej kobiet z różnych środowisk i ich rodzin.
  – propagowanie i pielęgnacja tradycji rodzinnych.
  – podejmowanie i wspieranie działań w zakresie zwalczania patologii (alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie).
  – podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną.
  – podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
  – podejmowanie i wspieranie działań promujących rozwój turystyki i agroturystyki.
  – prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz społeczeństwa gminy Zamość.
  – podejmowanie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej kobiet, tworzenie miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.
  – prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, warsztatowej, seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej.
  – praca na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Zamość i współpraca z nimi.
  – współpraca z nieformalnymi organizacjami.
  – organizacja i koordynacja imprez okolicznościowy innych o zasięgu gminnym, regionalnym, międzynarodowym.
  – podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów aktywności społecznej mieszkańców gminy Zamość
  – udział w organizowaniu wystaw, wernisaży, dorobku artystycznego twórców nie tylko ludowych.
  – współpraca na rzecz wspierania działalności świetlic wiejskich, środowiskowych i socjoterapeutycznych z terenu gminy Zamość.
  – działania na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego obszarów wiejskich.
  – propagowanie na rzecz rozwoju czytelnictwa.
  – podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
 • Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu
  Cel działania organizacji:
  – Zrzeszenie osób ze stwardnieniem rozsianym i ich przyjaciół w celu przeciwdziałania w wykluczeniu tych ludzi z życia społecznego i zawodowego.
  – Organizowanie i wspieranie leczenia oraz rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane.
  – Organizowanie wyjazdów integracyjnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane mających na celu pobudzenie aktywności ruchowej oraz chęci do życia.
  – Wykorzystanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nich ról społecznych
  – Artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej.
  – Organizowanie pomocy członkom stowarzyszenia w rozwiązywaniu wszelkich problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną oraz socjalno-bytową.
  – Otaczanie szczególną opieką dzieci osób ze stwardnieniem rozsianymi ich rodzin, a także osób z nowym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego.
 • Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”
  Cel działania organizacji:
  – Działalność edukacyjna i kulturalna, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.
  – Promowanie ucznia i wspomaganie form wpływających na jego rozwój.
  – Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych mieszkańców zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci i młodzieży
  – Promowanie i rozwijanie nowatorskich metod kształcenia i wychowania.
  – Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
  – Wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy środowisk oświatowych.
  – Działania na rzecz integracji pokoleń.
  – Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
  – Organizowanie grupowej opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia.
  – Podejmowanie i wspieranie działan promujących profilaktykę zdrowotną.
  – Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie zwalczania patologii(alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie).
  – Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
  – Podejmowanie i wspieranie działań w celu niesienia pomocy osobom ubogim.
  – Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz aktywizacji osób starszych
  – Podejmowanie i wspieranie działań promujących rozwój turystyki i agroturystyki.
  – Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz społeczeństwa.
  – Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, warsztatowej, seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej.
  – Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
  – Organizacja i kordynacja imprez okolicznościowych i innych.
  – Podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturanego i innych przejawów aktywności społecznej mieszkańców.
  – Działania na rzecz wspierania działalności świetlic wiejskich , środowiskowych i socjoterapeutycznych.
  – Działania na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego.
 • Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Gryf” Gmina Zamość
  Celem stowarzyszenia są:
  – działanie na rzecz sportu rekreacji i turystyki,
  – wszechstronne propagowanie informacji w zakresie działalności sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej,
  – promocja, popieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku oraz rekreacyjnego i amatorskiego uprawiania sportu,
  – aktywny udział we wszystkich imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie kraju i poza jego granicami,
  – planowanie i organizowanie działań rekreacyjno-sportowych i turystycznych członków Stowarzyszenia,
  – rozwój różnych dyscyplin sportu i turystyki oraz stałe podnoszenie jego poziomu,
  – podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów aktywności społecznej mieszkańców gminy Zamość,
  – działania na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa historycznego i kulturalnego obszarów wiejskich.