Powstało stowarzyszenie „GRYF”

961

W dniu 29 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej drugiego stowarzyszenia pod nazwą: Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe “GRYF” Gmina Zamość.

Skład Zarządu:

  • Prezes – Tomasz Bondyra
  • V-ce Prezes – Radosław Pitwała
  • V-ce Prezes – Edyta Radlińska
  • Sekretarz – Michał Burcon
  • Skarbnik – Bartłomiej Przyczyna
  • Członek Zarządu – Michał Adamczuk
  • Członek Zarządu – Jarosław Pokrzywa

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodnicząca – Elżbieta Zając
  • Sekretarz – Krzysztof Czerwieniec
  • Członek Komisji – Jerzy Bondyra

Celami Stowarzyszenia są:
1/działanie na rzecz sportu, rekreacji i turystyki, 2/wszechstronne propagowanie informacji w zakresie działalności sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej, 3/promocja, popieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku oraz rekreacyjnego i amatorskiego uprawiania sportu, 4/aktywny udział we wszystkich imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie kraju i poza jego granicami, 5/planowanie i organizowanie działań rekreacyjno-sportowych i turystycznych członków Stowarzyszenia, 6/rozwój różnych dyscyplin sportu i turystyki oraz stałe podnoszenie jego poziomu, 7/podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów aktywności społecznej mieszkańców gminy Zamość, 8/działania na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa historycznego i kulturalnego obszarów wiejskich.
Wszystkim członkom nowo powstałych Stowarzyszeń życzymy wielu pomysłów, zadowolenia z efektów swojej pracy oraz wytrwałości.

Małgorzata Paszko