Rada Gminy Zamość obradowała na kolejnych dwóch sesjach – 27 grudnia ubiegłego roku i 31 stycznia 2019 roku. Głównym zagadnieniem decyzyjnym Rady w trakcie sesji grudniowej było przyjęcie budżetu Gminy 2019 roku. Szerzej o tym w innymi miejscu Biuletynu oraz w kolejnych jego wydaniach. Inna ważna dla Mieszkańców decyzja to nowe stawki opłat za wodę i ścieki.
Radni przyjęli przedłożony przez Wójta Gminy projekt uchwały o dopłatach z budżetu gminnego do ceny wody i ścieków, obniżając w ten sposób wpłaty Mieszkańców. Skutki finansowe dla budżetu gminnego to około 185 000 zł w skali całego roku. Obecna decyzja Rady dotyczy jednak tylko ośmiu miesięcy. Zagadnieniem tym Rada będzie ponownie zajmowała się w trakcie sierpniowej sesji. Projekt uchwały, jaki przedłożył Wójt na sesji, powstał po dyskusjach w trakcie obrad stałych Komisji Rady. Opinie Radnych są podzielone. Większość uważa, że program dostarczania wody i odbioru ścieków powinien finansować się w całości z wpłat korzystających z tych dóbr. Przypomnę, że woda z gminnych sieci dostarczana jest do 18 sołectw, a sieć kanalizacji sanitarnej jest w 5 sołectwach i częściowo w kolejnych 4. Sołectw w Gminie mamy 35. Poniższe zestawienia tabelaryczne obrazują obecną sytuację w gospodarce wodno-ściekowej. Politycy w Warszawie postanowili, że od ubiegłego roku Organy Gmin nie podejmują decyzji w zakresie ceny wody i ścieków. Ustalają to w drodze decyzji administracyjnej Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Wójt Gminy bierze udział w postępowaniu administracyjnym, ale finalną decyzję podejmuje przedstawiciel administracji rządowej. Ciekawostką jest to, że za decyzję tą trzeba było zapłacić 500 zł. Dla pewnego porządku przypomnę, że od 2018 roku Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej są częścią nowego podmiotu administracji rządowej o nazwie Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Z powstaniem tego podmiotu wiążą się obowiązkowe dla Gmin nowe opłaty za korzystanie z wód – w 2018 roku zapłaciliśmy 26 454 zł. Ustalone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie stawki opłat za wodę i ścieki w Gminie Zamość prezentujemy w wierszach nr 1 tabeli nr 1, oraz w tabeli nr 2. Decyzje Organów Gminy o dopłatach z budżetu do tych cen to wiersze nr 2 tabeli nr 1. Cena dla Mieszkańców podana jest w wierszach nr 3 tabeli 1. Dla porównania przypominam stawki które obowiązywały do 01.09.2018 roku (tabela nr 3), gdy decyzje w zakresie cen wody i ścieków podejmowane były przez Organy Gminy

O innych decyzjach Rady Gminy na stronie www.ugzamosc.bip.lubelskie.pl – zakładka Rada Gminy, dalej Uchwały Rady Gminy, dalej Uchwały podjęte w ….. roku. Nagrania z sesji Rady dostępne są na stronie www.gminazamosc.pl Zapraszam do śledzenia prac samorządu gminnego.

/Ryszard Gliwiński/

Zobacz tabele