Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi wewnętrznej w Skokówce

32

„Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi wewnętrznej nr geodezyjny 41/8”
W ramach zadania podpisano umowę z firmą Usługi Budowlano-Drogowe Jan Stępczak na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi wewnętrznej.
Zakres rzeczowy projektu obejmował będzie: budowę jezdni o szerokości 4,00 m i długości ok. 70 m, o nawierzchni z kostki brukowej, ograniczonej obustronnymi krawężnikami, budowę obustronnych poboczy gruntowych ulepszonych szerokości min. 0,5 m, budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych, publicznych i dojść pieszych do furtek oraz wykonanie odwodnienia drogowego.
Wartość opracowania dokumentacji wynosi 19.800,00 zł brutto, z terminem realizacji do 23 sierpnia 2023 r.