Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żdanówek, Lipsko, Zarzecze

57

Gmina Zamość zrealizowała inwestycję związaną z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Żdanówek, Lipsko, Zarzecze z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dzięki uzyskanemu przez Gminę Zamość dofinansowaniu w wysokości 1 155 978,60 zł wybudowano sieć wodociągową o długości 3,2 km. Odbiór końcowy wykonanych prac odbył się 28 września 2023 r.
W ramach realizacji zadania powstał odcinek sieci wodociągowej wraz z armaturą w miejscowości Lipsko łączący ze sobą istniejące sieci w miejscowościach Żdanówek i Zarzecze. Sieć została wykonana z rur o średnicach 63 – 200 mm, wykonana infrastruktura została włączona do istniejącego ujęcia wody w Żdanówku, wybudowanego w roku 2020.
Na wybudowanej sieci zamontowano również hydranty nadziemne Ppoż. nadziemne, prefabrykowaną komorę wodomierzową oraz na istniejącej sieci wodociągowej zamontowano studnię betonową z kręgów prefabrykowanych o średnicy DN 1500 mm.
Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Remontowo – Budowlany w Zamościu Adam Kustra w spadku. Wartość robót budowlanych wyniosła 1 190 399,20 zł.