Na terenie gminy Zamość trwają prace inwestycyjne i remontowe

268

Budowane są drogi w miejscowościach Szopinek, Żdanów i Płoskie. W Szopinku realizowana jest przebudowa dróg nr 110381L i 110382L wraz z rozbudową chodnika w ich ciągach. Drogi stanowią połączenie zmodernizowanej ulicy Majdan w mieście Zamość, z drogą krajową nr 74. Razem ciąg tych dróg może być traktowana jako „mała wschodnia” obwodnica prowadząca do Hrubieszowa. Długość całego zadania to ok 3 km, koszt 9 300 000 zł. Termin zakończenia realizacji: listopad 2023 r. W Płoskiem budowana jest droga stanowiąca połączenie drogi powiatowej o nr 3217L z drogą krajową nr 74. Nowa nawierzchnia powstanie o długości około 1 300 m, a koszt zadania to około 3 300 000 zł. Zakończenie budowy zaplanowanie jest w czerwcu 2023 r. W Żdanowie realizowane jest zadanie budowy drogi o nr 110444L wraz rozbudową wodociągu i kanalizacji oraz oświetlenia ulicznego (na odcinku zabudowanym) o długości około 350 m, koszt zadania około 1 500 000 zł. Termin zakończenia inwestycji czerwiec 2023 r. Trwa budowa wodociągu od miejscowości Żdanówek do Zarzecza na odcinku około 3 200 m, koszt zadania ponad 1 200 000 zł.
Celem przeprowadzenia tej inwestycji jest możliwość zasilenia wodociągu w południowo-zachodniej części gminy z ujęcia w Żdanówku. Termin zakończenia budowy to wrzesień 2023 r. W Płoskiem trwa przebudowa szkoły podstawowej, w trakcie której ponad stuletni budynek zostanie zmodernizowany i dostosowany do obowiązujących wymagań technicznych. W ramach przebudowy zmieniony zostanie dach, przebudowana klatka schodowa (dotychczas drewniana), a drewniane stropy między kondygnacjami zostaną zamienione betonowymi. Wymieniona zostanie stolarka oraz elewacja najstarszej części szkoły. Koszt całego zadania to około 6 000 000 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest we wrześniu 2023 r.

Rozpoczęto realizację wiosennych remontów dróg na terenie Gminy Zamość prowadzonych przez Gminny Zakład Obsługi Komunalnej. Podejmowane będą następujące zadania:
Zadanie 1. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych masą mineralno-bitumiczną
Ilość masy:
– uszkodzenia do remontu (remont cząstkowy) – 200m²
– nakładki asfaltowe o grubości 4 cm – 600m²
Zabezpieczona kwota na realizację umowy to 100 000 zł.
Zadanie 2. Remont gruzem.
Wbudowanie 1100 ton gruzu. Wartość umowy to 93 357,00 zł.
Zadanie 3. Remont kruszywem przy pomocy równiarki, koparko-ładowarki i walca.
Wbudowanie na drogach gminnych kruszywa mineralnego, łamanego, granitowego z przygotowaniem podłoża o frakcji: 0‑31,5 mm w ilości 1 600 ton. Wartość umowy to 244 032,00 zł.
Zadanie 4. Remont równiarką – usługa.
Planowane jest zawarcie umowy na kwotę ok. 60 000,00 zł.
W pierwszej kolejności remonty prowadzone będą na drogach najbardziej uszkodzonych, które są najliczniej zamieszkałe. Pozostałe odcinki dróg gminnych będą remontowane w miarę sprzyjających warunków pogodowych.

Remonty prowadzone w ramach środków Funduszu Sołeckiego będą zrealizowane w miejscowościach: Bortatycze‑Kolonia, Białobrzegi, Bortatycze, Lipsko, Wierzchowiny, Wólka Panieńska, Sitaniec Kolonia, Skaraszów, Wysokie, Zawada na łączną wartość około 190 000 zł.
Cykle wiosennych remontów planuje się zakończyć w maju bieżącego roku.

WSP: KD