Centrum Usług Wspólnych

86

Centrum Usług Wspólnych jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa Gminy Zamość, która powstała w 2017 r. i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Uchwały Nr XXIII/195/16 Rady Gminy Zamość z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej  jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych” i nadania jej statutu oraz innych aktów prawnych obowiązujących pracodawców i jednostki budżetowe, w tym z zakresu rachunkowości oraz określające zadania gmin w sprawach oświaty. Jego siedziba znajduje się w Kalinowicach.
W jednostce realizowane są zadania usługowe dla szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Zamość, dzięki temu obsługa finansowo – księgowa, sprawozdawczość, rozliczenia płac oraz kadry, obsługa administracyjna i organizacyjna, odbywa się w jednej jednostce.
CUW realizuje również zadania gminne takie jak: prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników, sporządzanie informacji oraz kontrola realizacji obowiązku nauki, organizacja dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Zamość, organizacja dowozu dzieci do szkół i ośrodków dla dzieci/uczniów objętych kształceniem specjalnym, udzielanie i kontrola udzielonej dotacji przedszkolom, szkołom publicznym i niepublicznym prowadzonym przez  osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub fizyczne, prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, sprawy związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń, rządowe programy, prowadzenie spraw związanych z działalnością Zarządu Gminnego Szkolnego Związku Sportowego, z zakładaniem szkół lub placówek publicznych, ewidencją szkół i placówek niepublicznych.
Każdego dnia 10 pracowników CUW – u, dokłada wszelkich starań, aby prawidłowo realizować wielomilionowe budżety z działu oświaty i wychowania oraz aby działalność szkół była jak najbardziej efektywna i skutkowała wysokim poziomem opieki, kształcenia i wychowania.

Kierownik CUW
Joanna Zwolan – Pupiec