Wnioski i zapytania złożone podczas XXXIX sesji Rady Gminy Zamość

226

MIESZKANIEC RYSZARD PUCHACZ:

Wniosek nr 1. Mieszkaniec ponawia wniosek z poprzedniej sesji do Pana Wójta o przekazanie danych o wydatkowanych środkach finansowych w poszczególnych sołectwach w przeliczeniu na 1 mieszkańca za 2018 rok. Mieszkaniec wnioskuje, aby zestawienie umieścić w Biuletynie Gminy Zamość oraz na stronie Urzędu Gminy Zamość.

Uzasadnienie: zrównoważony rozwój staje się w ostatnich latach jedną z najpopularniejszych idei prześwitających rozwojowi na wszystkich poziomach zarządzania w samorządzie. Samorząd terytorialny jest formą organizacyjną, która ma możliwość podejmowania konkretnych działań. Na samorządzie terytorialnym spoczywa również największy obowiązek związany z wyrażaniem zrównoważonego rozwoju. Władze lokalne wskazywane są jako jeden z głównych podmiotów realizacji tej idei. Wdrażając ideę zrównoważonego rozwoju samorząd terytorialny powinien realizować inwestycje wspierające rozwój zarówno ekonomiczny, społeczny jak i ekologiczny całego terytorium gminy, a nie wybranych miejscowości. Osiągnięcie wysokiej jakości życia lokalnej społeczności wymaga od samej społeczności samorządu terytorialnego zrównoważonego rozwoju całej gminy, a nie wybranych miejscowości tak jak to jest na przykładzie Gminy Zamość.

Mieszkaniec wnioskuje ponadto, aby odpowiedzi Wójt udzielił na piśmie wraz z uzasadnieniem na przedmiotowy wniosek. Z uwagi na powyższe Mieszkaniec uważa wniosek za zasadny i wnosi o jego rozpatrzenie.

 

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość.

Odpowiedź na wniosek otrzymał Pan Ryszard Puchacz w trakcie obrad sesji Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2021 roku. W formie pisemnej odpowiedź jest także na stronie www.gminazamosc.pl   Nie będzie innej pisemnej formy odpowiedzi. Nie widzę żadnego samorządowego celu przygotowania tego rodzaju zestawień i ich upubliczniania. Inne cele niż samorządowe zapewne można znaleźć, ale one mnie nie interesują. Pojęcie „zrównoważony rozwój” dotyczy Gminy, jako prawnej samorządowej jednostki organizacyjnej najniższego szczebla. Uchwalany przez Radę budżet jest miejscowym prawem dotyczącym Gminy, a nie poszczególnych jej Sołectw. Zarządzanie gminnymi finansami dotyczy więc poziomu gminnego. Dlatego to wybrane przez Mieszkańców organy Gminy, a nie organy Sołectw, są umocowane prawnie do podejmowania decyzji o gospodarowaniu gminnymi zasobami. Dzielenie środków budżetowych Gminy na poszczególne Sołectwa według liczby Mieszkańców  – tak jak w przypadku wyjątkowego programu Fundusz Sołecki – uniemożliwiałoby zarządzanie wspomnianymi gminnymi zasobami. Byłoby więc sprzeczne z treścią i celem ustawy o samorządzie gminnym, oraz ustawy o finansach publicznych.

 

Wniosek nr 2. Mieszkaniec wnioskuje do Pana Wójta o publikację w BIP oraz na stronie Urzędu Gminy Zamość faktur za odbiór odpadów komunalnych wraz z załącznikami.

Uzasadnienie: udostępnienie faktur do wiadomości mieszkańców zmniejszy obciążenie pracy gminnej administracji w odpowiedzi na wnioski w trybie informacji publicznej. Ponadto każdy mieszkaniec będzie miał możliwość zapoznania się z fakturami i kosztami jakie ponosimy za odbiór odpadów komunalnych, być może przyczyni się to do większej segregacji, lepszej segregacji, do mniejszych kosztów odbioru odpadów komunalnych z Gminy Zamość.

 

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość.

Faktury za odbiór odpadów komunalnych są publikowane na stronie BIP Gminy Zamość w wyniku wniosków o udostepnienie informacji publicznej składanych przez Pana Ryszarda każdego miesiąca. Nie widzę potrzeby upubliczniania faktur z inicjatywy Administracji. Moim zdaniem nic by top nie wniosło dla realizacji celu o którym wspomina Pan Ryszard. Można natomiast zastanowić się nad publikacją informacji zbiorczej za rok budżetowy. Pewnie także w Raporcie o stanie Gminy.

 

Pytanie nr 1. Pytanie do Wiceprzewodniczącego Mirosława Kołtuna, który przedstawiał projekt uchwały o podwyżce diet. Jaką kwotę na 2022 r zabezpieczono w budżecie Gminy Zamość na podwyżki diet radnych? Mieszkańcowi chodzi o same kwoty podwyżki diet.

Pytanie nr 2. Drugie pytanie: kto złożył wniosek o podwyżkę diet radnych i w jaki sposób ten wniosek został uzasadniony?

Pytanie nr 3.  Czy radni otrzymali wniosek o podwyżkę diet? Jeżeli tak to mieszkaniec prosi o zapoznanie z treścią wniosku oraz kto był wnioskodawcą i osoby, które go popierały.

Pytanie nr 4. Ostatnie pytanie jest pokłosiem zabrania głosu przez Pana Radnego Rady Powiatu Konrada Dziubę na sesji Rady Powiatu, gdzie również w podobnej sytuacji procedowana była uchwała i Radny Konrad Dziuba w szczegółach dopytywał, więc Mieszkaniec uważa, że jego pytanie jest bardzo zasadne . Pan Radny wszystkiego się dowiedział. Mieszkaniec ma nadzieję, że również wszystkiego się dowie od Pana Radnego Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu kto i podpisał się pod takim wnioskiem, kiedy został taki wniosek sporządzony i kiedy wpłynął, czy do komisji, czy do Rady Gminy.

Pytanie nr 5. Kto wnioskował o dodatkowe środki na obsługę Biura Rady Gminy i czy te środki są przeznaczone na podwyżki diet? Dla mieszkańca zaskakujące jest w tym przypadku to, że jest to z rezerwy ogólnej. Na jednej z komisji były wnioski na zadania inwestycyjne, niezbyt duże inwestycje i tam była propozycja skorzystania z rezerwy ogólnej. Niestety radni odrzucili tą propozycję. Natomiast tutaj radni wyrazili zgodę, żeby z rezerwy ogólnej na swoje uposażenia znaleźć te pieniążki. Troszkę to jest ciekawe, ale to radni rządza tą gminą.

 

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość – w zakresie posiadanych kompetencji.

Wniosek o zmiany w budżecie Gminy Zamość 2021 roku złożył Wójt Gminy. Ustawa o finansach publicznych tylko Wójtowi daje uprawnienia w tym zakresie. Rezerwa ogólna budżetu to środki do dyspozycji Wójta. Ich wydatkowanie może mieć miejsce na podstawie zarządzenia Wójta, lub poprzez uchwałę Rady Gminy której projekt przedkłada Wójt. Wnioskowane zwiększenie środków na obsługę Rady Gminy (51 500 zł) związane było z wypłatą wyrównania diet dla Radnych. Roczne wydatki na wypłaty diet Radnych wg starych stawek to 222 000 zł. Według nowych stawek to 345 502 zł. Różnica to wymagane przyszłe uzupełnienie w projekcie budżetu Gminy 2022 roku, już po jego uchwaleniu.

 

 

PYTANIE DO WÓJTA:

 

Pytanie nr 6. Budżet gminy to nasze wspólne dobro. Czy Wójt inwestuje nasze pieniądze, czy wydaje?

 

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość.

Nie bardzo rozumie sensu i celu tego pytania – do czego zmierza pytający. Gmina to nie bank, czy też spółka giełdowa. Gmina nie inwestuje pieniędzy po to aby je pomnażać, lecz realizuje zadania i cele publiczne. Słowo inwestuje może oznaczać wydatkowanie środków na inwestycje. Większość inwestycji samorządowych nie przynosi zysków lecz generuje wydatki – np. budowa oświetlenia ulicznego to później opłaty za energię. Gminnej inwestycje nie przynoszą dochodów – oczywiście z małymi wyjątkami. Zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb Wspólnoty. Gmina realizuje inwestycje i inne zadania z zakresu wydatków bieżących przeznaczając na to środki budżetu.

 

Pytanie nr 7. Jakie było kryterium doboru radnych Rady Gminy Zamość  na wyjazd delegacji Gminy Zamość w dniach 22-25 na wycieczkę do Suwałk? Mieszkaniec celowo mówi, że na wycieczkę, bo wie że Pan Wójt to skomentuje. Mieszkaniec pokusił się o pewną sprawę,  żeby sprawdzić na stronie Urzędu Gminy Suwałki w przekazie medialnym, lokalnym w parafii, gdzie miał wystąpić chór o jakieś informacje. Niestety Mieszkaniec nic tam nie znalazł. Delegacja wyjątkowej Gminy Zamość w Gminie Suwałki powinna znaleźć jakieś odzwierciedlenie na stronie Gminy Suwałki lub lokalnych mediach. Być może Mieszkaniec nic tam nie znalazł, może Państwo Radni poszukają i znajdą to Mieszkaniec będzie bardzo wdzięczny. Kto typował radnych do tego wyjazdu? Bo jak widać cisza była na sesjach, na komisjach. Kto wytypował tych radnych Panie Wójcie?

 

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość.

Przebieg partnerskiej samorządowej wizyty delegacji Gminy Zamość w Gminie Suwałki był uzgodniony pomiędzy Wójtami Gmin. Dobór uczestników delegacji Gminy Zamość był więc pochodną tych uzgodnień – przedstawiciele samorządu gminnego, pracownicy administracji realizujący społeczne zadania samorządowe, przedstawiciele samorządów sołeckich, przedstawiciele Stowarzyszeń realizujących społeczne zadania samorządowe, członkowie Chóru SITANIANIE. Udział Radnych to wynik uzgodnień Wójta i Przewodniczącego Rady, oraz konkretnych sytuacji osobistych Radnych. Na stronie internetowej Gminy Suwałki jest sporo informacji o wizycie delegacji z Gminy Zamość. Także o koncercie Chóru SITANIANIE. Było to sprawdzane jeszcze w trakcie obrad sesji Rady Gminy.

 

 

Pytanie nr 8. Pytanie związane ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej nr 1122212L Sitaniec Wolica- Sitaniec. Czy Wójt w dalszym ciągu podtrzymuje swoje stanowisko, że prawdopodobnym błędem projektanta było nie otrzymanie dofinansowania, czyli wniosek nie spełniał kryterium Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, czyli tego jednego aktu prawnego nie spełniał? Czy może pojawił się jakiś inny akt prawny?

 

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość.

Tak, podtrzymuje swój wniosek zawarty w stanowisku jakie przedłożyłem Komisji Skarg Wniosków i Petycji w miesiącu październiku.  Wniosek Gminy został odrzucony w trakcie oceny formalnej. Prawdopodobnie z powodu braku w projekcie budowlanym poboczy, a więc niezgodności z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. Sytuacja ta spowodowała, że wniosek Gminie nie przeszedł do drugiego etapu oceny – merytorycznej. Nie wiadomo czy wniosek otrzymałby dotację, gdyż dla wszystkich wniosków Gmin nie wystarczyło pieniędzy programu. Z informacji pochodzącej ze strony internetowej Wojewody Lubelskiego z grudnia 2021 roku wynika, że z listy rezerwowej nie otrzymało dotacji aż 97 wniosków.

Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość
7 stycznia 2022 roku