W Skokówce powstaje chodnik

5

Gmina Zamość realizuje kolejne poważne wyzwanie inwestycyjne samorządowej kadencji lat 2018‑2023. Ulica Targowa w Skokówce – łącząca drogę wojewódzką nr 849 (w kier. Krasnobrodu) i drogę powiatową nr 3248L (Płoskie – Pniówek) na całej swojej długości 986 m otrzyma chodnik. Podczas sesji Rady Gminy Zamość w dniu 31 marca, Radni na wniosek Wójta zwiększyli planowane na realizację zadania wydatki budżetu 2022 roku o kwotę 125 000 zł, do łącznej sumy 725 000 zł. Umożliwi to rozstrzygnięcie postępowania przetargowego wykonawcy budowy 511 mb chodnika. W jego trakcie wpłynęła tylko jedna oferta firmy Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST” Spółka z o.o. 714 990,25 zł. Jednostkowy koszt prac budowlanych to więc obecnie 1372 zł m.b. chodnika. Pozostałe koszty związane są z wynagrodzeniem inspektora nadzoru budowy. W ramach zadania na odcinku pokrywającym się z trasą chodnika przebudowana zostanie wykonana jeszcze w latach dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku, sieć kanalizacji sanitarnej (na odcinku 174 m.b.). Wykonane też zostaną studnie chłonne zbierające wodę z nawierzchni ulicy. Termin wykonania prac – lipiec 2022 r. W chwili pisania niniejszego tekstu nie została jeszcze podpisana umowa z wykonawcą prac budowlanych.

Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 110446L w zakresie budowy chodnika w m. Skokówka (ul. Targowa) ” swój początek miała podczas projektowania budżetu Gminy 2018 roku. Przedkładając projekt budżetu w listopadzie 2017 roku Wójt ujął w nim opracowanie dokumentacji budowlanej przyszłej inwestycji. Później podczas prac Komisji Rady Gminy nad projektem budżetu Wójt uzasadniał potrzebę realizacji tego zadania. Przy uchwalaniu budżetu 2018 roku w dniu 28 stycznia 2018 roku nie wszyscy Radni głosowali za przyjęciem budżetu, a więc i za rozpoczęciem budowy chodnika w Skokówce. Miało to negatywny wpływ na atmosferę podejmowania decyzji budżetowych w kolejnych latach już nowej kadencji Organów Gminy. Ostatecznie w ramach wydatków budżetu 2018 roku – 39 654,80 zł opracowano dokumentację budowlaną. Kolejne lata 2019‑2020 to długi i skomplikowany proces pozyskiwania administracyjnych pozwoleń – badania geologiczne pod lokalizację studni zbierających wodę z nawierzchni ulicy i pozwolenie wodne prawne, pozyskanie opinii firmy Derkom w sprawie dostępności do sieci światłowodowej w Skokówce, zgoda Ministra Cyfryzacji na odstąpienie od wymogu projektowania kanału technologicznego, decyzja Starosty Zamojskiego „pozwolenie na budowę”.

Prace budowlane rozpoczęto w ramach budżetu 2021 roku. Za kwotę 537 948,81 zł wykonano widoczny poniżej na zdjęciach chodnik – 474 m.b. od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z ulicą Łąkową (przy świetlicy wiejskiej). Podobnie jak w zadaniu bieżącego roku związane było to z przebudową części kanalizacji sanitarnej i budową studni zbierających wodę. Wykonana została także część chodnika po drugiej stronie ulicy, przy skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych. Duże obniżenie dochodów bieżących budżetu Gminy 2022 roku przekazywanych przez Ministra Finansów (w stosunku do roku 2021) i konieczność zaangażowania środków własnych na realizację zadań współfinansowanych pozyskanymi dotacjami zewnętrznymi (unijne i krajowe) nie pozwoliły ująć kontynuacji budowy chodnika w uchwalonym 30 grudnia budżecie Gminy 2022 roku. Dopiero rozliczenie finansowe roku ubiegłego dało możliwości podejmowania dodatkowych decyzji w zakresie wydatków tego roku. Podczas sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia, Radni zaakceptowali wniosek Wójta o ujęcie w budżecie 2022 roku wydatków w kwocie 600 000 zł, z przeznaczeniem na dokończenie budowy chodnika przy ulicy Targowej w Skokówce. Jak wspomniano powyżej na marcowej sesji Rady zwiększono te środki o dalsze 125 000 zł. Łączne wydatki budżetów Gminy lat 2018‑2022 związane z realizacją zadania to obecnie kwota 1 305 303,61 zł. Są to w całości środki własne budżetu Gminy.

Budowa chodnika w Skokówce to jeden z przykładów potwierdzających udział Mieszkańców w podejmowaniu gminnych decyzji budżetowych. Zebrania wiejskie Mieszkańców Skokówki lat 2017‑2018 i 2020‑2021 wskazywały zadanie jako najważniejsze dla Sołectwa. Fakt ten w przypadku tej inwestycji był dużym wsparciem dla Wójta w przekonywaniu Radnych Rady Gminy do składanych budżetowych propozycji. Wspomniana powyżej nie najlepsza atmosfera wokół inwestycji to skutek braku zrozumienia prawnych i samorządowych uwarunkowań podejmowania decyzji. Także braku dodatkowego wsparcia Organów Sołectwa. Cierpliwość i obywatelska świadomość pomagają w osiąganiu celów. Poniższe zdjęcia potwierdzają, że warto zauważać jak wspólnie zmieniamy Naszą Małą Ojczyznę. 

2.04.2022 r. Ryszard Gliwiński