W Gminie Zamość będzie więcej wodociągów i kanalizacji ściekowej

34

W trakcie obrad sesji Rady Gminy Zamość jaka miała miejsce w dniu 28 maja 2022 roku Radni przyjęli przedłożone przez Wójta nowe decyzje określające gminne inwestycje lat 2022‑2024 z zakresu zaopatrzenia wsi w wodę oraz kanalizacji sanitarnej. Priorytety zamierzeń inwestycyjnych i programów z tego zakresu, których realizację należy zabezpieczać i przenosić na poziom projektowania budżetowego poszczególnych lat określone zostały w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Zamość na lata 2021‑2030, przyjętym uchwałą Rady Gminy Zamość z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

W miesiącu grudniu ubiegłego roku na konto Gminy Zamość przekazane zostały środki subwencji inwestycyjnej w łącznej kwocie 10 790 000 zł.. Muszą one być wykorzystane do końca 2024 roku (rozliczenie do 31 marca 2025 roku). Pieniądze te można wykorzystać wyłącznie na budowę wodociągów i systemów zaopatrzenia w wodę – 5 604 000 zł, oraz na budowę kanalizacji sanitarnej – 5 186 000 zł. Decyzje w sprawie zagospodarowania wspomnianych środków Wójt i Radni podjęli jeszcze w grudniu, podczas prac nad projektem budżetu Gminy 2022 roku.

Przedłożone przez Wójta podczas kwietniowej sesji Rady Gminy propozycje zmian w budżetowych decyzjach są skutkiem analizy projektów dokumentów programowych unijnej perspektywy finansowej lat 2021‑2027. Wynika z nich, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nie będzie dla Gmin dotacji na budowę wodociągów. Natomiast w programie FUNDUSZE DLA LUBELSKIEGO na lata 2021‑2027 dotacje na budowę wodociągów będą dla Gmin o liczbie Mieszkańców do 15 000 (Gmina Zamość ma prawie 24 000 Mieszkańców). Wpływ na przedkładane propozycje zmian w tym zakresie ma również ocena sytuacji w dochodach budżetu Gminy 2022 roku przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – pomniejszone o 7 815 037 zł w stosunku do wykonania roku 2021. Także wpływ tej nowej sytuacji w gminnych finansach na dochody budżetów najbliższych lat, w szczególności lat 2023 i 2024, w których mamy rozliczyć otrzymaną subwencję inwestycyjną.

Poniżej krótka prezentacja 11 gminnych inwestycji lat 2022‑2024 realizowanych i finansowanych ze wspomnianej subwencji inwestycyjnej. W obecnych decyzjach budżetowych ich łączna wartość to 19 600 000 zł, w tym wspomniane 10 790 000 zł subwencji i 8 810 000 zł środków własnych Gminy.

Rozpocznę od największego finansowo, technicznie i społecznie wyzwania – BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I ZBIORCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ w m. MOKRE (Wieś). Obejmuje ona budowę wspomnianych sieci przez całe sołectwo, po obu stronach drogi powiatowej nr 3249L. Około 4 km grawitacyjnej i tłocznej sieci kanalizacji, 3 przepompownie ścieków, 4,2 km wodociągu. Także około 300 m kanalizacji w Żdanowie (szeregowce wzdłuż drogi powiatowej). Za kilka tygodni ogłosimy przetarg na wykonanie zadnia w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wybrany wykonawca ma więc zaprojektować i wybudować. Oznacza to, że w tym roku rozpoczną się prace projektowe, a w przyszłym muszą rozpocząć się parce budowlane. Zakończenie w 2024 roku. Planowane łączne wydatki to 4 210 000 zł. Sieć wodociągowa będzie zasilana z gminnego ujęcia wody w Żdanówku, wybudowanego w latach 2019‑2020 z udziałem dotacji unijnego programu. Połączenie z istniejącą siecią w Żdanowie wykonane zostanie w ramach poniższego zadania.

BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ w m. MOKRE (Kolonia) to zadanie obejmujące budowę sieci w części Mokrego przy Zamościu, oraz odcinek od Żdanowa (przez łąki, wzdłuż drogi powiatowej nr 3248L). Wybrano już wykonawcę dokumentacji budowlanej – termin wykonania do 29 czerwca 2023 roku – koszt 196 800 zł. Najpóźniej do wiosny 2024 roku planowane jest techniczne wykonanie około 1,5 km odcinka łączącego wodociąg w Żdanowie z opisanym powyżej – kalkulowany koszt to 630 000 zł. Nie ma obecnie skonkretyzowanych decyzji odnośnie terminu realizacji pozostałej części projektu (wodociąg Kolonia) – około 11.5 km, kalkulowany koszt 4 350 000 zł. Realizacja tej części zadania nie jest objęta otrzymaną w grudniu subwencją.

Kolejna duża inwestycja lat 2022‑2024 to BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w m. PŁOSKIE – etap IV. Wybrano już wykonawcę zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – a więc projekt budowlany i jego wykonanie. Umowa opiewa na kwotę 4 365 278 zł (brutto), termin realizacji do 10 czerwca 2024 roku. Zadanie obejmuje budowę około 11 km wodociągu (bez przyłączeń). Dotyczy północnej części drogi krajowej nr 74, od kolonii Florianka do połączenia z istniejącym wodociągiem (bez kolonii Zabłotek). Po drugiej stronie drogi krajowej inwestycją objęty jest teren do torów kolejowych. W założeniu jest budowa sieci wzdłuż wszystkich ciągów komunikacyjnych (dróg), tak aby Mieszkańcy mogli później samodzielnie realizować przyłączenia.

Obok szkice mapowe obrazujące zakres zadań wspomnianych powyżej.

W ramach środków subwencji inwestycyjnej realizowane będą w 2022 roku zadania związane z rozbudową istniejących sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Wólka Panieńska i Żdanów, oraz części wodociągu w Żdanowie (wzdłuż drogi powiatowej do granicy m. Zwódne).

Rada Gminy przyjęła również propozycję Wójta, aby pozostawić w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022‑2029 zadania związane z budową wodociągów w m. Siedliska i Lipsko. Inwestycje te objęte są opracowanym w 2021 roku programem funkcjonalno-użytkowym. Ubiegłoroczna kalkulacja kosztów ich realizacji to 7 350 000 zł. Z konkretnymi decyzjami dotyczącymi terminów budowy sieci trzeba jednak poczekać na ostateczne wersje programów unijnych i tego co będzie można z nich finansować. Są informacje o konkursowym naborze wniosków jesienią tego roku ze „starego” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Zamość może jeszcze ubiegać się o dotacje w kwocie 1 728 616 zł.

20 maja 2022 roku
Ryszard Gliwiński