Rozbudowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie – etap III

14

W dniu 25 marca 2022 r. nastąpił odbiór inwestycji pn. „Rozbudowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie – etap III”. Wykonawcą zadania była firma Zakład Remontowo- Budowlany w Zamościu Adam Kustra w spadku, ul. Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość.
W ramach zadania wybudowana została sieć wodociągowa o łącznej długości ok. 2 817 m. Woda do wybudowanej sieci wodociągowej dostarczana będzie z istniejącego ujęcia wody w miejscowości Płoskie.
Całkowita wartość inwestycji to 911 952,56 zł, dofinansowanie unijne 472 347,00 zł
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.