Informacja o działaniach informacyjnych projektu rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów – Zamość

90

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w której imieniu działa Oddział w Lublinie (GDDKiA). Jest to więc inwestycja rządowa. GDDKiA zawarła umowę z firmą HIGHWAY sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia.

W dniu 1 grudnia 2021 roku Urząd Gminy Zamość (UG Zamość) otrzymał pismo od wykonawcy dokumentacji projektowej informujące o zamiarze przeprowadzenia działań informacyjnych w celu zebrania uwag, spostrzeżeń i opinii od lokalnych społeczności, osób oraz organów samorządowych i zarządców dróg. Zgodnie z tym pismem, Firma projektująca w porozumieniu z GDDKiA, ze względu na trwającą sytuację epidemiczną w kraju i w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego zdecydowała o przeprowadzeniu działań informacyjnych w formie elektronicznej poprzez udostępnienie materiałów (bez spotkań z mieszkańcami) w terminie od dnia 2 grudnia do 15 grudnia 2021 r.

Zgodnie z zaleceniami określonymi w wyżej wymienionym piśmie UG Zamość w ramach działań informacyjnych:

 • w dniu 02.12.2021 r. umieścił plakat informacyjny na tablicach w Urzędzie oraz w Sołectwach Gminy: Płoskie, Zawada, Siedliska.
 • zamieścił informacje o prowadzonych działaniach informacyjnych na stronie internetowej Gminy Zamość www.gminazamosc.pl
 • Dodatkowo UG Zamość podjął następujące działania:
 • W dniu 09.12.2021 r. w serwisie społecznościowym Facebook Gminy Zamość została umieszczona informacja o planowanej rozbudowie drogi krajowej nr 74.
 • w dniu 09.12.2021 r. w ramach dodatkowych działań do mieszkańców miejscowości: Płoskie, Siedliska oraz Zawada, którzy są wpisani do Gminnego Informatora SMS, zostały wysłane krótkie wiadomości tekstowe SMS o prowadzonych działaniach informacyjnych (wpisanych do Gminnego Informatora SMS).
 • w dniu 13.12.2021 r. Wójt Gminy Zamość przesłał pismo do GDDKiA, w którym przedstawił swoje uwagi i wątpliwości dotyczące infrastruktury drogowej planowanej do wykonania w ramach inwestycji. W piśmie wystąpiono również z prośbą o wydłużenie terminu działań informacyjnych oraz przyjmowania wniosków zainteresowanych stron do dnia 31 stycznia 2022 r.

W dniu 15.12.2021 r. Wójt Gminy otrzymał odpowiedź GDDKiA z informacją, iż przez wzgląd na obowiązujący harmonogram realizacji zadania, nie jest możliwe wydłużenie terminu działań informacyjnych do dnia 31 stycznia 2022 r. Uzyskano zgodę na wydłużenie terminu do dnia 31 grudnia 2021 r. W związku z uzyskaną informacją o przedłużeniu terminu działań informacyjnych i składania wniosków, podjęto kolejne działania informacyjne:

 • W dniu 15 grudnia 2021 r. zaktualizowano informacje na stronie internetowej Gminy oraz serwisie społecznościowym Facebook o rozbudowie drogi krajowej nr 74 w zakresie terminu prowadzenia działań informacyjnych,
 • ponownie przesłano wiadomości tekstowe SMS do Mieszkańców miejscowości Płoskie, Siedliska oraz Zawada,
 • rozwieszono dodatkowe plakaty informacyjne w powyższych miejscowościach.

Przez cały okres konsultacji dokumentacji tj. w dniach 2-31 grudnia 2021 roku      w UG Zamość przyjmowano wnioski zainteresowanych Mieszkańców i Właścicieli nieruchomości. Wyjaśniano też proponowane w dokumentacji rozwiązania projektowe. W dniu 10 stycznia 2022 r. doręczono osobiście pismo do GDDKiA o/Lublin wraz z wnioskami, które wpłynęły w wyznaczonym terminie. Do Urzędu Gminy Zamość wpłynęło 176 wniosków. W piśmie Wójt Gminy ponowił prośbę o kolejne wydłużenie czasu konsultacji oraz zorganizowanie otwartego spotkania informacyjnego.

W dniu 14 stycznia 2022 r. otrzymano pismo od GDDKiA z informacją o zakończeniu działań informacyjnych z dniem 31.12.2021 r. Z pisma tego wynika, że ze  względu na duże zainteresowanie opracowywaną dokumentacją podjęta została decyzja, iż otrzymane w styczniu bieżącego roku wnioski, uwagi i spostrzeżenia zostaną potraktowane jak te złożone w wyznaczonym terminie tj. przeanalizowane przez projektanta oraz GDDKiA. W dniu 20 stycznia 2022 r. doręczono osobiście do GDDKiA kolejne wnioski Mieszkańców, które wpłynęły do Urzędu w dniach od 10 do 20 stycznia 2022 r. w ilości 4 szt.

W dniu 20 stycznia 2022 roku w siedzibie GDDKiA Oddział w Lublinie miało miejsce spotkanie Inwestora (GDDKiA) i Zespołu Projektowego z przedstawicielami samorządów Gmin: Zamość i Szczebrzeszyn. Zorganizowane zostało z inicjatywy GDDKiA. Gminę Zamość reprezentował Wójt i Z-ca Kierownika Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej, oraz Sołtysi i Radni – Sylwester Dobromilski, Tadeusz Kostrubiec i Radny Krzysztof Ostasz. Najważniejsze informacje przekazane w trakcie spotkania:

 • Zainteresowani Mieszkańcy i Właściciele nieruchomości mogą jeszcze składać wnioski i uwagi – do końca stycznia 2022 roku.
 • Wszystkie złożone wnioski będą analizowane i rozpatrywane przez Zespół Projektowy i GDDKiA.
 • W okresie kwiecień – maj będą decyzje w sprawie zmian w dokumentacji i przesłany zostanie Wójtowi Gminy Zamość i Burmistrzowi Gminy Szczebrzeszyn raport z rozpatrywania uwag i wniosków.
 • Do wspomnianego powyżej czasu nie będą organizowane spotkania konsultacyjne z Mieszkańcami. Będą one możliwe po opracowaniu wspomnianego raportu.
 • Planowane terminy realizacji inwestycji – do końca 2022 roku opracowanie dokumentacji projektowej, w 2023 roku decyzja Wojewody Lubelskiego zezwalająca na realizację inwestycji, w pierwszym kwartale 2024 roku podpisanie umowy z wykonawcą prac budowlanych, zakończenie rozbudowy drogi 2025 rok.
 • Celem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. Utrzymane zostaną dotychczasowe ograniczenia prędkości poruszania się pojazdów i być może wprowadzone nowe. Nie będzie przyspieszenia ruchu.
 • W projekcie nie zakłada się lokalizacji ekranów chroniących przed hałasem.
 • Projekt będzie dostosowany do lokalnego zagospodarowania terenu. Będą wystąpienia do Ministra o odstępstwa od obowiązujących norm projektowania. Nawierzchnia bitumiczna nowej drogi będzie mieściła się w granicach obecnego stanu.

Wójt i administracja Gminy Zamość są tylko pośrednikami w informowaniu Mieszkańców o przebiegu realizacji inwestycji. Prawny i bezpośredni obowiązek konsultacji projektu rozbudowy drogi spoczywa na Inwestorze (GDDKiA) oraz Zespole Projektowym. Gminna administracja będzie informowała o przebiegu prac poprzez stronę internetową www.gminazamosc.pl, media społecznościowe (Facebook) oraz Gminny Informator SMS.

Warto w nim zarejestrować swój numer telefonu i otrzymywać powiadomienia dotyczące dalszych działań związanych z przebudową DK nr 74, jak i inne istotne informacje z życia Gminy i Sołectwa.

Nie ma innego równie skutecznego instrumentu publicznego powiadamiania Mieszkańców o ważnych dla Nich sprawach. Zachęcam do skorzystania z tych możliwości.

Dnia 21 stycznia 2022 roku

Ryszard Gliwiński
Wójt Gminy Zamość