Gmina Zamość zakończyła realizację techniczną budowy drogi wewnętrznej nr geod. 128 (Wieprzec – Wychody i Zarzecze)

112

Gmina Zamość zakończyła realizację techniczną zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi wewnętrznej nr geod. 128 (obr. Wieprzec – Wychody) i 493 (obr. Zarzecze) – przedłużenie drogi gminnej nr 112233L w kierunku Wychody”
W dniu 11 lipca 2022 r. nastąpił odbiór inwestycji obejmującej budowę drogi wewnętrznej nr geod. 128 (obr. Wieprzec – Wychody) i nr geod. 493 (obr. Zarzecze). W ramach przedmiotowego zadania wybudowano drogę wewnętrzną o szerokości 5,00 m i długości 485 m wraz z poboczami o nawierzchni z kruszywa łamanego
o szerokości 0,75 m. Wykonano również m.in. skrzyżowanie (włączenie) z drogą gminną nr 112233L, przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów indywidualnych, oznakowanie pionowe drogi.
Wartość robót budowlanych wyniosła 670 909,21 zł brutto.
Zadanie jest realizowane ze wsparciem Województwa Lubelskiego w ramach dotacji celowej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 100 000,00 zł.