Duże pieniądze z dotacji na budowę drogi w Sitańcu i Sitańcu Wolicy

58
Budowa drogi gminnej nr 112221L Sitaniec - Sitaniec Wolica (zaznaczono kolorem zielonym)

W czwartym kwartale ubiegłego roku rozpoczęły się prace budowlane nowej nawierzchni drogi gminnej nr 112221L w sołectwach Sitaniec i Sitaniec Wolica. Łączy ona drogę wojewódzką nr 837 (w kier. Nielisza) z główną drogą gminną Sitańca Wolicy. Zakres i wyjątkowość zadania określają następujące dane: 638 m.b. nawierzchni asfaltowej o szer. 5 m, 33 zjazdy na posesje, 3 zjazdy na drogi wewnętrzne, 685 mm kanalizacji deszczowej, 571 m.b. przebudowy sieci wodociągowej, 629 m.b. kanału technologicznego pod przyszłe inwestycje telekomunikacyjne. Te i inne prace budowlane według oferty złożonej w przetargu w październiku 2021 roku przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zamość mają kosztować 2 686 641,94 zł. Dodatkowe wydatki budżetu to inspektor nadzoru i odszkodowania za części nieruchomości zajętych pod budowę drogi. Wydatki budżetu Gminy 2021 roku zamknęły się kwotą 270 710,43 zł. Budżet 2022 roku przewiduje wydatki w kwocie 2 790 000 zł. Realizacja tak poważnego zadania inwestycyjnego byłaby niemożliwa bez zewnętrznego wsparcia finansowego. W tym przypadku są to otrzymane jeszcze w 2020 roku środki w kwocie 1 993 989 zł Rządowego Programu – Fundusz Inwestycji Lokalnych. Pozostałe 1 066 721,43 zł to środki własne Gminy.

Pierwsze decyzje budżetowe rozpoczynające realizację inwestycji pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 112221L w m. Sitaniec i Sitaniec Wolica” to 2018 rok, a więc koniec samorządowej kadencji lat 2014‑2018. Wdrożono wówczas opracowanie koncepcji budowy drogi, a zebranie wiejskie Mieszkańców Sitańca wskazało inwestycję jako najważniejszą dla Sołectwa. Wzięło w nim wówczas udział aż 73 Mieszkańców, co w przypadku Sitańca nie jest normą (średnia zebrań lat 2016‑2021 roku to 45 Mieszkańców). Na opracowania dokumentacji budowlanych w latach 2019‑2020 wydano 124 561,03 zł. W sierpniu 2020 roku Gmina złożyła do Wojewody Lubelskiego wniosek o dotację na realizację zadania z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Rozwoju Dróg. Niestety, w ocenie służb Wojewody wniosek Gminy nie spełniał wymagań prawa budowlanego. Nie uwzględniono faktu, że wcześniej Starosta Zamojski wydał pozwolenie na realizację inwestycji drogowej. W zaistniałej sytuacji Wójt w czerwcu 2021 roku zaproponował Radzie Gminy finansowanie wykonania zadania środkami wspomnianego powyżej Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Obecnie trwają jeszcze prace związane z budową infrastruktury układanej w ziemi. Zakończenie prac zgodnie z umową do 2.09.2022 r. Zdjęcie obok dokumentuje obraz drogi z grudnia 2021 roku, już w trakcie trwających prac budowlanych.

02.04.2022 r. Ryszard Gliwiński