Drogi w Gminie Zamość z rządowym dofinansowaniem

14

W dniu 15 marca 2022 r. zostały podpisane dwie umowy na dofinansowanie zadań pn. „Budowa drogi gminnej w m. Płoskie i Zawada – od drogi powiatowej nr 3217L do drogi krajowej nr 74” oraz „Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i 110382L w m. Szopinek” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pomiędzy Wójtem Gminy Zamość Ryszardem Gliwińskim a Wojewodą Lubelskim.

W m. Płoskie i Zawada zostanie wybudowana droga gminna o długości 1 267,84 m i szer. 5,50 m. Zakres inwestycji obejmuje budowę obustronnych poboczy o szer. 0,75 m, budowę zjazdów i dojść do furtek, budowę i przebudowę 2 skrzyżowań (z drogą powiatową nr 3217L oraz z drogą wewnętrzną gminną), wykonanie oświetlenia drogowego LED, wykonanie odwodnienia drogi, budowę sięgaczy wodociągowych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Po realizacji inwestycji droga zostanie zaliczona do kategorii dróg publicznych. Zgodnie z wnioskiem o udzielenie dofinansowania, całkowita wartość zadania (robót budowlanych) wynosi 3 046 236,51 zł brutto. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1 467 413,73 zł, co stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Realizacja zadania planowana jest w okresie od maja do listopada 2022 r.

W m. Szopinek planowana inwestycja dotyczy rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 110381L (o dł. 976,23 m) i całej drogi gminnej 110382L (o dł. 1 838,66 m) – razem 2 814,89 m. W ramach zadania będą wykonane: nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szer. 5,50 m, zjazdy indywidualne, publiczne i dojścia do posesji, chodnik o szerokości 2,00 m z kostki brukowej betonowej, utwardzenie poboczy gruntowych o szer. 0,75 m, kanał technologiczny, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi, drogą wewnętrzną i linią kolejową nr 72, przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej, odwodnienie, przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego, rozbiórka obiektu mostowego (wiaduktu), parking przy świetlicy wiejskiej, oświetlone przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi i z czujnikami ruchu, przystanki autobusowe z wiatami przystankowymi na peronach oraz dostosowanie oznakowania pionowego i poziomego. Zgodnie z wnioskiem o udzielenie dofinansowania, całkowita wartość zadania (robót budowlanych) wynosi 8 257 640,23 zł brutto. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 4 036 029,85 zł, co stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Realizacja zadania planowana jest w okresie od maja 2022 r. do listopada 2023 r.

W najbliższym czasie zostaną uruchomione postępowania przetargowe na wybór Wykonawców robót budowlanych tychże zadań.