Dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg w Szopinku i Płoskiem

6
Płoskie – droga RFRD
Szopinek – droga RFRD

W dniu 16 lutego Wojewoda Lubelski upublicznił listy rankingowe inwestycji drogowych, których realizacja wsparta będzie w latach 2022‑2023 dotacjami z programu RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG. W naborze konkursowym wniosków, który miał miejsce w sierpniu ubiegłego roku. Każda gmina mogła złożyć wówczas dwa wnioski. Po ocenie formalnej i merytorycznej złożonych wniosków dokonanej w Urzędzie Wojewódzkim listy wybranych zadań przesłane zostały do akceptacji Ministerstwa. Z upublicznionych informacji wynika, że przez weryfikacje w Lublinie przeszły 202 wnioski gmin naszego województwa – 170 z nich jest na liście podstawowej (z przyznaną dotacją) i 32 na liście rezerwowej. Dwa złożone przez Gminę Zamość wnioski są na liście podstawowej – na 16 jej miejscu zadanie Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i 110382L w m. Szopinek z kwotą dotacji 4 036 029,85 zł, oraz na 18 miejscu listy zadanie Budowa drogi gminnej w m. Płoskie i Zawada – od drogi powiatowej nr 3217L do drogi krajowej nr 74 z kwotą dotacji 1 467 413,73 zł. Dotacja programu rządowego to 50% kosztów kwalifikowanych zadań ustalonych w drodze postępowań przetargowych, nie więcej jednak niż kwoty podane powyżej. W dniu 15 marca Wójt Gminy podpisał przesłane przez Wojewodę umowy o dotację. Uruchamiamy procedury przetargowe wyboru wykonawców prac budowlanych. Poniżej szkice lokalizacji inwestycji oraz podstawowe informacje.

Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i 110382L w m. Szopinek. Jest to ciąg drogowy łączący ul. Majdan w Zamościu z drogą krajową nr 74 – o długości 2815 m.b. W ramach zadania jezdnia otrzyma nową nawierzchnię i zostanie poszerzona do 5,50 m, wybudowany zostanie też chodnik. Na realizację zadnia w latach 2022‑2023 w budżecie Gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono obecnie łączną kwotę 8 532 000 zł, z tego dotacja programu rządowego 4 036 029,85 zł i środki własne Gminy 4 495 970,15 zł.

Budowa drogi gminnej w m. Płoskie i Zawada – od drogi powiatowej nr 3217L do drogi krajowej nr 74. Jest to nowy ciąg drogowy w sołectwie Płoskie – od drogi powiatowej do m. Siedliska, w kierunku Zawady (przedłużenie drogi do Szkoły) do połączenia z drogą krajową nr 74 (na granicy Płoskiego i Zawady). W ramach zadania wybudowana zostanie droga o długości 1268 m.b. z oświetleniem ulicznym. Jednocześnie Firmy zarządzające sieciami, gazową i energetyczną przebudują je, gdyż ich obecny przebieg tworzy kolizje z gminną inwestycją. Na realizację zadnia w latach 2022‑2023 w budżecie Gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono łączną kwotę 3 500 000 zł, z tego dotacja programu rządowego 1 467 413,73 zł i środki własne Gminy 2 032 586,27 zł.

23 marca 2022 roku, Ryszard Gliwiński