Stanowisko Samorządu Gminy Zamość w sprawie petycji dotyczącej zmiany granic Miasta Zamościa

824

 


 

Stanowisko Samorządu Gminy Zamość w sprawie petycji dotyczącej zmiany granic Miasta Zamościa przyjęte podczas obrad XXIX sesji Rady Gminy Zamość w dniu 29 kwietnia 2021 roku.

Niniejsze stanowisko jest reakcją na upublicznioną w mediach petycję w sprawie zmiany granic Miasta Zamościa. Jest także komunikatem skierowanym do Mieszkańców Gminy Zamość i Samorządu Miasta Zamość.
Samorząd będzie podejmował niezbędne działania zmierzające do ochrony integralności terytorialnej Gminy Zamość. Wyrażamy zaniepokojenie faktem, że w rozpoczętej po raz kolejny publicznej dyskusji o zmianie granic Miasta i Gminy pomijani są Mieszkańcy oraz Organy Gminy Zamość.
Uważamy, że przyszłość Miasta Zamościa i Gminy Zamość można budować na partnerskiej współpracy Samorządów oraz wspólnej realizacji wybranych zadań i celów.

Za właściwe uważamy:

 1. Współpracę Miasta i Gminy w pozyskaniu pomocowych środków europejskich lat 2021 – 2027 z wykorzystaniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Zamość (MOF) poprzez:
  • Zawiązanie Związku ZIT na zasadzie zawarcia porozumienia międzygminnego, określającego zasady współpracy przy przygotowaniu i wdrażaniu pakietu projektów, realizowanych w partnerstwie Samorządów, które będą finansowo wspierane środkami pomocowymi Unii Europejskiej.
  • Przygotowanie i przyjęcie Planu działań ZIT.
  • Współpracę w realizacji innych zadań, opartą na współdziałaniu i zawieraniu porozumień, dla których podstawą prawną są
   art. 10 ust.1 i art. 74 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.
 2. Współpracę przy opracowaniu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zamość
  – między innymi w zakresie wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych.

Wierzymy, że rozpatrując petycję, jej Adresaci wezmą pod uwagę niniejsze Stanowisko Samorządu Gminy Zamość.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zamość                  Wójt Gminy Zamość
        Wojciech Suchowicz                                 Ryszard Gliwiński

 

 

Adresaci stanowiska:

 • Rada Miasta Zamość
 • Prezydent Miasta Zamość
 • Rada Powiatu w Zamościu
 • Zarząd Powiatu w Zamościu