6.12.2021 r. – Odpowiedzi na pytania Mieszkańców z sesji Rady Gminy Zamość

204

Witam,

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Gminy Zamość odnośnie możliwości zadania pytań od mieszkańców drogą elektroniczną w związku z XXXVIII sesją Rady Gminy Zamość, postanowiłem skorzystać z tej możliwości.

 

PYTANIE:

Jakie działania podjął lub zamierza podjąć Wójt Gminy Zamość w związku decyzją Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 02 listopada 2021, gdzie Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XXXVI/320/21 Rady Gminy Zamość z dnia 30 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Płoskie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2022 r., z powodu naruszenia art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm)? Czy Wójt nadal zamierza walczyć z mieszkańcami Płoskiego, czy też zrealizować ich wolę? Czy Wójt nadal będzie uparcie naruszał prawo i przymuszał do tego radnych, co jednoznacznie stwierdziła RIO czy też w końcu zamierza poświęcić całą energię na realizację zadań stojących przed gminą?

25.11.2021r ……………… Płoskie

 

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za kolejny kontakt e-mail.

Wrześniowe zebranie wiejskie Mieszkańców Płoskiego zburzyło nie tylko moje dotychczasowe spojrzenie na cele wydzielania z budżetu Gminy Zamość środków na realizację programu Fundusz Sołecki. Przypomnę, że funkcjonowanie w gminach tego programu nie jest obowiązkowe i to moja osoba zaproponowała Radzie Gminy Zamość w marcu 2015 roku przystąpienie do tego programu. Na mnie też ciąży obowiązek przedłożenia Radzie projektu decyzji w sprawie funduszu sołeckiego 2023 roku. Mam na to czas tylko do końca marca przyszłego roku

Wspomniana uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie (RIO) jest dla mnie wykładnią prawa w zakresie stosowania przepisów art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim. Rozstrzyga także kwestię moich wątpliwości związanych z ewentualną kolizją treści tych przepisów z art. 44 ust.3 i art. 233 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Nie naruszam prawa. Potrzebne mi było rozstrzygnięcie Organu Nadzoru jakim jest RIO w konkretnej naszej gminnej sprawie i sytuacji. Dostępne orzecznictwo sądów administracyjnych nie rozstrzyga o ewentualnych kolizjach prawnych dwóch wspomnianych powyżej ustaw.

Nie wiem skąd ma Pan informacje o tym, że przymuszam Radnych Rady Gminy Zamość do naruszania prawa? W tekście uzasadnienia uchwały RIO nie odnalazłem takiego stwierdzenia. Nie czyniłem tego także podczas transmitowanych obrad sesji Rady. Uważam, że odpowiedzialność za to co mówimy i piszemy jest niezbędnym elementem budowania ładu społecznego. Początek treści przesłanego e-maila świadczy o tym, że wysyłając go do mnie miał Pan świadomość, iż będzie on upubliczniony w trakcie obrad sesji Rady Gminy.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 2 listopada 2021 roku stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy Zamość z dnia 30 września 2021 roku nr XXXVI/320/21. Na rozstrzygnięcie to przysługiwało Radzie Gminy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Lublinie. Było na to 30 dni. W mojej ocenie nie było takiej potrzeby. Dla rozstrzygnięcia wspomnianych powyżej wątpliwości uchwała Kolegium RIO jest wystarczająca. Potwierdziłem to decyzją o zawartości projektu budżetu Gminy na 2022 rok, który przedłożyłem Radzie i RIO w dniu 15 listopada. Ujęte jest w nim zadanie inwestycyjne pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiego Domu Kultury z garażem dla OSP w m. Płoskie” z kwotą 69.521,90 zł.

Co dalej? Prawdopodobnie kolejna sesja Rady Gminy Zamość będzie miała miejsce w dniu 30 grudnia. W jej trakcie Rada może uchwałą potwierdzić przyjęcie budżetu Gminy 2022 roku. W takiej sytuacji w miesiącu styczniu wdrożę działania, których celem będzie ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania przetargowego wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji. O kolejnych decyzjach będę informował po ich podjęciu.

Nie walczę z Mieszkańcami Płoskiego. Mam tylko inne niż 21 uczestników zebrania wiejskiego spojrzenie na kolejność realizacji najważniejszych dla sołectwa inwestycji. Modernizacja obiektu Szkoły, rozbudowa wodociągu, budowa trwałych nawierzchni dróg. To są moim zdaniem priorytety Płoskiego. Uważam, że większość Mieszkańców największego w Gminie sołectwa myśli podobnie. Nie ma dzisiaj warunków do podejmowania decyzji o budowie świetlicy wiejskiej z garażem dla OSP za 3 mln. zł. Nie pozwala na to świadomość gminnych wyzwań i zadań najbliższych lat 35 sołectw Gminy Zamość.

Publiczne i prawne zamieszanie wokół decyzji zebrania wiejskiego w Płoskiem to problem o gminnym wymiarze. Dotyczy 35 sołectw, a nie tylko Płoskiego. Jego skutki będą widoczne w trakcie zebrań wiejskich w sołectwach Gminy we wrześniu 2022 roku. Także w decyzjach najbliższych trzech miesięcy dotyczących Funduszu Sołeckiego 2023 roku. Nie żałuję swojego zaangażowania w to co działo się wokół sprawy od miesiąca września, energii i czasu. To był i jest mój obowiązek wobec Mieszkańców Gminy, w tym także Płoskiego.

6 grudnia 2021 roku
Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość