Odpowiedzi na pytania Mieszkańców z sesji Rady Gminy Zamość z dnia 30.12.2020 r.

555

Podczas XXV sesji Rady Gminy Zamość w dniu 30 grudnia 2020 r. Mieszkańcy Gminy Zamość przedstawili następujące wnioski i zapytania.

 

WNIOSEK PRZESŁANY POCZTA E-MAIL PRZEZ PANA ŁAUKASZA SIERAKA

Szanowny Panie Wójcie, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Rado

Korzystając z możliwości zawartej w punkcie nr 9 porządku obrad XXV sesji Rady Gminy Zamość „Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość i zaproszonych gości”, zwracam się niniejszym z kilkoma pytaniami. Podczas XXI Sesji Rady Gminy Zamość, która odbyła się 25.08.2020 r zgłosiłem na prośbę kilku mieszkańców Mokrego, potrzebę częściowej naprawy chodnika w Mokrem we wjazdach do posesji. Dnia 7.09.2020 r. złożyłem w siedzibie GZOK pismo uzupełniające z wyszczególnieniem najbardziej newralgicznych odcinków chodnika wymagających pilnej naprawy. Z datą 8.09.2020 Pan Wójt przekazał powyższe pismo do zarządcy drogi w Mokrem, czyli Starosty Powiatu Zamojskiego (sygn. Pisma. GZOK. 7200.38.2020)  z prośbą o cyt. „weryfikację oraz zaplanowanie prac na przedmiotowym odcinku drogi, zgodnie z posiadanymi kompetencjami….” Następnie od Pana Starosty Zamojskiego otrzymałem pismo (sygn. TT. 0710.15.2020), informujące o zaplanowanym spotkaniu w dniu 19.10.2020r o godz. 10:00, przedstawicieli zarządcy drogi wraz z przedstawicielami Gminy Zamość na drodze powiatowej nr. 3249L w Mokrem. Celem tego spotkania miało być cyt. „stwierdzenie zakresu uszkodzeń chodnika i określenie terminu ich usunięcia… „ Jako, że z przyczyn zawodowych nie mogłem fizycznie uczestniczyć w powyższym spotkaniu a jako wnioskodawca do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi/informacji dot. szczegółów jego przebiegu, niniejszym zapytuję :

 1. Do jakich wniosków, stwierdzeń i ustaleń doszli przedstawiciele obu stron podczas powyższego spotkania?
 2. Czy w  powyższym  spotkaniu uczestniczył sołtys Pan Grzegorz Antoniuk?
 3. Czy podczas spotkania byli obecni zainteresowani problemem zapadającego się chodnika mieszkańcy ?

Z góry dziękuję za odpowiedź. Wszystkim uczestnikom sesji życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i pomyślności w nadchodzącym 2021 roku.

 

ODPOWIEDŹ WÓJTA GMINY:

 1. Do jakich wniosków, stwierdzeń i ustaleń doszli przedstawiciele obu stron podczas powyższego spotkania?
 • Uszkodzenia na twardej nawierzchni zjazdów nie powstały w wyniku prowadzonych prac związanych z budową oświetlenia ulicznego
 • Powstałe na zjazdach koleiny poprzeczne są skutkiem eksploatacji zjazdów przez mieszkańców
 • Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych – utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi
 • Chodnik poza zjazdami jest w zdecydowanej większości w stanie dobrym, bez uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruch pieszych
 • Istniejące lokalne zastoiska wody występujące pomiędzy chodnikiem a jezdnią oraz przy krawędzi jezdni wynikają z niwelety drogi oraz braku odprowadzenia wód opadowych z pasa drogi
 1. Czy w powyższym spotkaniu uczestniczył Sołtys Pan Grzegorz Antoniuk?
 • W spotkaniu uczestniczył Sołtys sołectwa Mokre
 1. Czy podczas potkania byli obecni zainteresowani problemem zapadającego się chodnika mieszkańcy?
 • W spotkaniu uczestniczyło dwoje Mieszkańców sołectwa Mokre

 

PAN RYSZARD PUCHACZ ZADAŁ NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

 

PYTANIE 1:

Pytanie skierowane do Przewodniczącego Rozwoju Gminy i Budżetu Radnego Sylwestra Dobromilskiego: Pan Ryszard Puchacz, na początku października br. złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie zadłużenia Gminy Zamość, poprosił o udzielenie informacji na dzień złożenia wniosku. W dniu 17 listopada mieszkaniec otrzymał informację od Wójta Gminy, że zadłużenie Gminy wynosi 20 862 815,00 zł. W trakcie obrad jednej z Komisji w listopadzie, mieszkaniec dowiedział się, że zadłużenie Gminy wynosi 24 856 440,00 zł, Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to zadłużenie na koniec roku. W dniu 30 października 2020 roku Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniego Planu Finansowego. W uzasadnieniu tej uchwały publikowanej w BIP Gminy Zamość na str. 5 wstawiona jest kwota zadłużenia 26 586 440,00 zł. Dlaczego członkowie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu nie analizowali kwoty zadłużenia ujętego w projekcie uchwały opiniując projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Finansowego? Czy kwota zadłużenia 26 586 440,00 zł, wskazana w projekcie uchwały oraz przyjętej uchwale jest kwotą rzeczywistą czy omyłkową? Jeśli rzeczywistą, to Pan Ryszard Puchacz zwraca się z prośbą o wskazanie na jaki dzień jest to kwota, rok i miesiąc. Jeżeli jest to błąd, to dlaczego Komisja zaopiniowała bubel prawny, który następnie przyjęła bezrefleksyjnie Rada Gminy Zamość. Są to dobre praktyki i standardy pracy Radnych, Przewodniczącego oraz Komisji, którą Radny Dobromilski kieruje.

 

ODPOWIEDŹ WÓJTA GMINY:

Gminne finanse i zarządzanie nimi to złożony zakres materii prawnej. Publiczne wypowiadanie się – komentowanie i oceny,  muszą więc współgrać z podstawową (przynajmniej) wiedzą o faktach i powiązaniach. W XXI wieku moc przekazu publicznego jest ogromna. O sytuacji związanej z zadłużeniem budżetu Gminy mówiłem publicznie przez cały ubiegły rok – w trakcie każdej sesji Rady Gminy i podczas obrad Komisji Rady, na zebraniach wiejskich, pisałem również w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość.

 • W uchwalonym w grudniu 2019 roku budżecie Gminy 2020 roku przewidziano nowy kredyt w 5 000 000 zł – na finansowanie realizacji inwestycji.
 • W maju 2020 roku kolejna decyzja w tym zakresie wywołana sytuacją związaną z pandemią COVID-19 i niepewnością w zakresie realizacji dochodów budżetu 2020 roku – zwiększenie planu kredu o 2 000 000 zł, Od początku tłumaczyłem (na każdej comiesięcznej sesji Rady Gminy), że te dodatkowe 2 000 000 zł kredytu to asekuracja w sytuacji bardzo dużego braku realizacji dochodów budżetu 2020 roku.
 • Zadłużenie budżetu Gminy było przedmiotem dyskusji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 roku, w trakcie obrad Komisji Rady Gminy i Ich prac nad przedłożonym przez Wójta projektem budżetu 2021 roku.

W tym wszystkim brał czynny udział Pan Ryszard Puchacz. Miał więc przekazywaną wiedzę, a nawet moje odpowiedzi na konkretne Jego pytania w sprawie zadłużenia budżetu Gminy. Po co więc powraca ponownie do sprawy publicznie w trakcie obrad sesji Rady Gminy? Jaki jest cel tego wystąpienia, bo to przecież nie tylko pytanie? Powrócę do tego w podsumowaniu swoich odpowiedzi na wszystkie wystąpienia Pana Ryszarda Puchacza podczas obrad sesji w dniu 30 grudnia 2020 roku. Poniżej o trzech kwotach zadłużenia podawanych w powyższym wystąpieniu Mieszkańca. Nie ma w nich żadnych omyłek, są to kwoty rzeczywiste.

 • 20 862 815 zł to stan zadłużenia Gminy podany Panu Ryszardowi Puchaczowi w dniu 17 listopada 2020 roku (według stanu na ten dzień) w odpowiedzi na Jego wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Pismem tym udzielono także Panu informacji o zawarciu umowy na kredyt długoterminowy w kwocie 7 000 000 zł, który nie został jeszcze wówczas uruchomiony.
 • 26 586 440 zł to z kolei kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020r wynikająca z aktualnych zapisów uchwał Rady Gminy Zamość – budżetowej, oraz o wieloletniej prognozie finansowej Gminy. Jest to więc księgowy plan zadłużenia budżetu aktualny także w dniu 30 października 2020 roku.
 • 24 586 440 zł to kwota planowanego rzeczywistego zadłużenia Gminy na koniec 2020 roku ujęta w przedłożonym w dniu 12 listopada 2020 roku projekcie budżetu 2021 roku. Różni się ona od zadłużenia księgowego kwotą 2 000 000 zł, gdyż uwzględnia nowy kredyt budżetu ubiegłego roku w kwocie 5 000 000 zł (a nie księgowy 7 000 000 zł). Taki też stan faktyczny zadłużenia Gminy miał miejsce w dniu 31 grudnia 2020 roku (na zakończenie roku)

 

PYTANIE 2:

Pytanie skierowane do Wójta Gminy: w dniu 24 września 2020 roku Radny Michał Budzyński skierował do Wójta Gminy za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy Zamość interpelację, dotyczącą ponownego rozważenia możliwości opracowania dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Borowina Sitaniecka ze środków funduszu inicjatyw lokalnych. Część treści odpowiedzi Wójta Gminy brzmiała „w sytuacji oczekiwanych kolejnych naborów wniosków w ramach wspomnianego programu, co najmniej w jednym zasadne wydaje się przeprowadzenie ponownej analizy możliwości przygotowania opracowań zadań nie objętych dotychczasowymi decyzjami organów gminy. W związku z tym w październiku 2020 roku przedkładam Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu materiały w tej sprawie. Będą one dotyczyły także drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka”. Pan Ryszard Puchacz stwierdza, że w miesiącach październik-grudzień nie zauważył aby na posiedzeniach Komisji podejmowano temat w/w drogi. Zwraca się z pytaniem, dlaczego Wójt Gminy lekceważy nie tylko mieszkańców, ale głównie Radnego, który startował z Komitetu Wyborczego Wójta Gminy.

 

ODPOWIEDŹ WÓJTA GMINY:

Pan Ryszard Puchacz brał czynny udział w obradach Komisji Rady Gminy Zamość w miesiącach listopad – grudzień 2020 roku, które związane były z przedłożonym przez Wójta projektem budżetu 2021 roku. W trakcie tych obrad omawiana była specyficzna sytuacja projektowania budżetowego 2021 roku, w tym także podejmowania decyzji inwestycyjnych lat 2021-2023. Projekt budżetu 2021 roku był już w miesiącu listopadzie ubiegłego roku upubliczniony na stronie BIP Gminy Zamość. W tej sytuacji powyższe wystąpienie Pana Ryszarda Puchacza dowodzi, że nie wystarczy brać w czymś udział, nie wystarczy tylko słuchać i czytać. To za mało dla zrozumienia całej materii zarządzania gminnymi finansami, a uważam jest ono konieczne w sytuacji udziału w publicznej dyskusji (debacie) – zwykła ludzka odpowiedzialność. O szczegółach projektowania budżetowego 2021 roku pisałem w świątecznym wydaniu Biuletynu Samorządu Gminy Zamość. Zachęcam do zapoznania się z tym tekstem. W wersji elektronicznej Biuletyn dostępny na www.gminazamosc.pl  W tym miejscu krótkie przypomnienie faktów, z których wynika odpowiedź na powyższe wystąpienie Mieszkańca.

 • Cały planowany wzrost dochodów bieżących budżetu 2021 roku przeznaczony został na sfinansowanie wzrostu wydatków bieżących w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania przedszkolnego
 • Skutek powyższego – z planowanych dochodów bieżących budżetu 2021 roku nie pozostało nic na gminne inwestycje
 • Kolejny skutek powyższego – brak możliwości finansowania wszystkich zadań inwestycyjnych dotyczących 2021 roku, ujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy lat 2020-2023 (WPF)
 • Kolejny skutek powyższego – w trakcie projektowania budżetowego 2021 roku (październik – grudzień 2020 rok) nie podejmowano żadnych decyzji o realizacji nowych zadań inwestycyjnych, nie ujętych w WPF.
 • W trakcie projektowania budżetowego nie było decyzji o rozstrzygnięciach konkursowych pierwszego naboru wniosków rządowego programu Fundusz Inwestycji Lokalnych, w którym Gmina we wrześniu 2020 roku złożyła trzy wnioski o dotacje na realizacje inwestycji.
 • Nie było i wciąż nie ma decyzji Wojewody Lubelskiego w zakresie złożonych w sierpniu 2020 roku dwóch wniosków Gminy Zamość o datacje z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych, na budowę dwóch dróg gminnych.
 • Pojawiła się informacja, że w 2021 roku nie będzie kontynuowany rządowy program Fundusz Dróg Samorządowych. Obejmował on rządowe dotacje na budowę dróg gminnych i powiatowych. W jego miejsce utworzono inny program, w którym będą dotacje na budowę obwodnic miast zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg miasta Lublina, oraz dróg powiatowych  i gminnych. Nie wiadomo ile będzie pieniędzy na drogi gminne.

W zaistniałych okolicznościach trzeba było wstrzymać się z podejmowaniem nowych decyzji o przygotowaniu dokumentacji budowy dróg do udziału w konkursach o dotacje z rządowych programów. W trakcie prac Komisji Rady Gminy, w których uczestniczył Pan Ryszard Puchacz, informowałem że w miesiącach styczeń – marzec 2021 roku musimy przygotować Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Zamość na lata 2021 – 2030 (WPI). Informowałem, że w ramach tych prac trzeba poddać weryfikacji podjęte dotychczas decyzje w zakresie wyboru inwestycji drogowych, które chcemy realizować z udziałem dotacji rządowych programów. Potwierdzeniem powyższego jest ujęcie w planie pracy Rady Gminy (marzec 2021 rok) przyjęcie wspomnianego powyżej WPI. Rządowy program Fundusz Inwestycji Lokalnych został już zakończony. Decyzje jakie w jego ramach podjęli Politycy w miesiącu grudniu 2020 roku potwierdzają słuszność tego co napisałem powyżej. Nie lekceważę Mieszkańców i Radnego. W swoich gminnych decyzjach nie kieruję się przynależnością Radnych do Komitetów Wyborczych, których już nie ma. Ich byt zakończył się w grudniu 2018 roku.

 

PYTANIE 3:

Ostatnie pytanie Pan Ryszard Puchacz poprzedził podsumowaniem roku 2020 w Gminie Zamość: Rok w Gminie Zamość rozpoczął się na bogato, pokazem erotycznym półnagich kulturystek. Rok 2020 był to też bardzo dobry rok dla Radnych, których pociechy w naborze na wolne stanowiska pracy byli bezkonkurencyjni, czyli gminne synektury dla swoich – sukces Radnych. Brak praworządności i standardów na linii samorząd – mieszkańcy. Liczne naruszenia prawa w zakresie ochrony danych osobowych mieszkańców Gminy Zamość. Dublowanie wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych, sprawa dofinansowania na przynajmniej dwie drogi. Bylejakość w pracy Radnych podczas posiedzeń Komisji Rady Gminy Zamość, czego skutkiem było m.in. usterkowanie przez służby prawne Wojewody Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość. Nieodpowiedzialność i głupota Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie zakupu 50 flag Unii Europejskiej.

„COVID, Polski Parlament, politycy i rządzący” – to słowa kluczowe Wójta Ryszarda Gliwińskiego po niepowodzeniach samorządu. Rok 2020 to kolejny rok w dzieleniu mieszkańców Gminy na lepszych i gorszych, to brak zrównoważonego rozwoju gminy. Zdaniem mieszkańca identycznie zapowiada się rok 2021. Rok 2020 to rok pychy i arogancji samorządu gminnego, głównie organu wykonawczego. Prognozuje, że podobnie będzie w roku 2021. Rok 2020 to rok w którym dokonano wyjątkowej parodii nad Raportem o Stanie Gminy Zamość za 2019 rok. Czy przedstawione tezy pokrywają się z niektórymi wypowiedziami mieszkańców podczas zebrań wiejskich?

 

ODPOWIEDŹ WÓJTA GMINY:

Przedstawione powyżej tezy pokrywają się w części tylko z wypowiedziami Pana Ryszarda Puchacza, które prezentował w trakcie zebrania wiejskiego sołectwa miejsca swojego zamieszkania. Częste spotkania z Mieszkańcami są stałym elementem pełnienia przeze mnie funkcji Wójta Gminy – zebrania wiejskie, rady sołeckie, zebrania członków organizacji, indywidualne spotkania. Mieszkańcy piszą do mnie poprzez skrzynkę kontaktową „zadaj pytanie wójtowi” (na stronie internetowej Gminy) i dzwonią. W kontaktach ze mną Mieszkańcy zawsze poruszają konkretne gminne sprawy, także oceniają gminne decyzje. Nieraz są to rozmowy pełne emocji.    Z taką jak powyżej oceną gminnych Organów – z takimi tezami, spotykam się tylko w przypadku wypowiedzi Pana Ryszarda Puchacza. Warto w tym miejscu zadać sobie pytania – kogo reprezentuje Pan Ryszard Puchacz? Kto dał Mu prawo do publicznego reprezentowania Mieszkańców? W czyim imieniu wypowiedział publicznie powyższe zdania? Mieszkańcy Gminy Zamość swoich przedstawicieli do reprezentowania Ich w Organach Gminy i Sołectw (Wójt, Radni Rady Gminy, Sołtysi) wybierają w wyborach samorządowych i w trakcie zebrań wiejskich. Pan Ryszard Puchacz nawet nie próbował poddać się ocenie Mieszkańców, nie kandydował w żadnych samorządowych wyborach. Nie ma więc prawnego ani innego publicznego mandatu reprezentowania Mieszkańców Gminy Zamość w trakcie sesji Rady Gminy i poza nią. Zabierając głos w trakcie obrad Rady Gminy nie informuje, że reprezentuje konkretne stowarzyszenie czy inną organizację. Nawet gdyby tak było, to wówczas mógłby zabierać głos tylko w imieniu członków stowarzyszenia (organizacji) i w sprawach związanych ze statutową jego działalnością. Pan Ryszard Puchacz zabierając głos w trakcie obrad sesji Rady Gminy nie mówi, że reprezentuje media np. społecznościowe. Nawet gdyby tak było, to sesja Rady Gminy nie jest konferencją prasową. W porządku obrad każdej sesji Rady Gminy Zamość jest punkt – cytat „ Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości” Kolejnym punktem każdej sesji jest – cytat „ Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców” Umieszczenie tych punktów w obradach sesji Rady nie wynika z ustawowych nakazów. To nasze własne gminne propozycje dla Mieszkańców, nasze gminne standardy o których tak dużo mówi Pan Ryszard Puchacz. Przyjęliśmy je jako gminne prawo, aby Mieszkańcy mogli w trakcie obrad sesji Rady przedstawić jakąś konkretną lokalną (sołecką) sprawę, może nawet indywidualną. Nie braliśmy pod uwagę, że poprzez te decyzje sesja Rady Gminy będzie wykorzystywana do realizacji bliżej nieokreślonych celów, do manipulowania opinią publiczną. Panie Ryszardzie. Nie ma Pan żadnego prawa do wypowiadania się w imieniu Mieszkańców Gminy Zamość w trakcie obrad sesji Rady Gminy i jej Komisji. Sesja Rady Gminy Zamość to nie konferencja prasowa dla mediów i nie miejsce do realizacji innych Pana własnych celów. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o samorządzie gminnym nie dają Panu takich uprawnień. Pisząc powyższe nie ograniczam ani nie blokuję dyskusji o stanie realizacji gminnych zadań, nie unikam dyskusji o samorządowych standardach w Gminie Zamość. Nie boję się mówić i pisać o trudnych gminnych sprawach. W upublicznianych między innymi w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość (Biuletynu) tekstach prezentuję fakty i zachęcam Mieszkańców do dyskusji. Dotyczy to także Pana. Dotychczas nie skorzystał Pan z mojego zaproszenia do merytorycznej wymiany zdań. Stać Pana tylko na wypowiedzi takie jak powyższa – zero faktów, zero konkretów, zero propozycji. Moc insynuacji i zupełny brak szacunku. W najbliższym wydaniu Biuletynu i za kilka dni na www.gminazamosc.pl BLOG WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ zamieszczę odpowiedź na Pana wystąpienie w trakcie publicznej debaty nad RAPORTEM o STANIE GMINY.

16.01.2021 rok
Ryszard Gliwiński