Odpowiedzi na pytania Mieszkańców z sesji Rady Gminy Zamość z dnia 25.02.2021 r.

549

Odpowiedzi Wójta Gminy Zamość na wnioski, zapytania i wypowiedzi Mieszkańców Gminy jakie miały miejsce podczas XXVII sesji Rady Gminy Zamość w dniu 25 lutego 2021 r.

 

PAN RYSZARD PUCHACZ:

W Biuletynie Samorządu Gminy, z grudnia, wydanie świąteczne, Wójt Gminy poświęcił odpadom komunalnym kilka stron. Pisze m.in. – Polski Parlament ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zdecydował o wprowadzeniu istotnych zmian w organizacji odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Polski Parlament przyjął ustawę 19 lipca, weszła ona w życie, prawdopodobnie w dniu 6 września. Kiedy wejdzie w życie w Gminie Zamość zapis dotyczący odbiorów BIO zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku?. Te zmiany, które zostały wprowadzone, w tej chwili przez zaniedbania, które nastąpiły nie ma wyodrębnionej tej frakcji BIO.

 

ODPOWIEDŹ WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ:

Nowy system organizacji odbioru odpadów biodegradowalnych (BIO) w Gminie Zamość funkcjonuje od miesiąca stycznia 2021 roku. Odpady są odbierane z nieruchomości (posesji Mieszkańców) w tych przypadkach, gdzie Właściciel (Użytkownik) nieruchomości złożył właściwą deklarację. Gromadzenie odpadów ma miejsce w workach, które dostarczamy Właścicielom (Użytkownikom) nieruchomości po złożeniu deklaracji. Organizujemy już zakup pojemników. Właściwe nieruchomości powinniśmy w nie wyposażać w drugiej połowie kwietnia. PGK Sp.z.o.o. w Zamościu (PGK) podobnie jak w latach wcześniejszych przyjmuje także odpady w punkcie selektywnej zbiórki odpadów w Zamościu. Świadczy o powyższym faktura za wykonane usługi w miesiącu styczniu – PGK z posesji Mieszkańców odebrał 1,129 Mg BIO, a w punkcie selektywnej zbiórki odpadów  7,340 Mg BIO. W pierwszych miesiącach funkcjonowania nowego systemu zdarzyły się pewnie jakieś potknięcia, za co przepraszam. Nie oznaczają one jednak, że w Gminie Zamość nie wdrożyliśmy nowego systemu odbioru BIO.

 

PAN RYSZARD PUCHACZ ZACYTOWAŁ WPIS WÓJTA GMINY W BIULETYNIE:

Decyzje Parlamentu skutkują także innymi niż finansowe zmianami w organizacji odbioru odpadów komunalnych. Tutaj tylko jeden punkt będzie bardzo ważny: Wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek ponownie złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w terminie 01-31 stycznia 2021. W którym miejscu, polski Parlament zapisał właśnie o tym, o czym Wójt Gminy pisze, że deklaracje trzeba złożyć między 1 stycznia a 31 stycznia 2021 r. Mieszkaniec poprosił o precyzyjne wskazanie zapisu, gdzie on się znajduje. Czy to jest tylko wymysł Wójta Gminy? Mieszkaniec porównał jedną z Gmin, gdzie uchwała, uchwały właściwie związane z gospodarką odpadami komunalnymi były przyjmowane podobnie, jak w Gminie Zamość – w dniu 30 października 2020 r. tam deklaracje mieszkańcy mieli złożyć do 18 grudnia, co jest bardzo logiczne. U nas natomiast odwrotnie, nie logicznie, składanie deklaracji dopiero w styczniu. Dzisiaj jest lament, nie ma tego, nie ma worków, nie ma śmietników. Z odbiorem również jest bardzo źle, bo w miesiącu styczniu w miejscowości Łapiguz, gdzie odbiór był 14 stycznia, dopiero wszystkie odpady komunalne zostały odebrane razem z Borowiną Sitaniecką, 16 lub 17 stycznia.

 

ODPOWIEDŹ WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ:

Termin składania deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Zamość został ustalony decyzją Wójta Gminy Zamość. Nie zmienia to faktu, że ponowny obowiązek składania deklaracji jest skutkiem decyzji Parlamentu, zmian wprowadzonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  – ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. O tym pisałem między innymi w grudniowym wydaniu Biuletynu. Nie pisałem, że termin składania deklaracji określił Parlament. Czy można było rozpocząć proces składania deklaracji w miesiącu grudniu, lub jak Mieszkaniec sugeruje zakończyć do 18 grudnia? Rozważyliśmy możliwość rozpoczęcia składania deklaracji w miesiącu grudniu 2020r i kontynuowania do końca stycznia 2021r. Ostatecznie nie zdecydowałem się na taki wariant z dwóch powodów. Pierwszy dotyczy mocy (ważności) prawnej składanej deklaracji. Jedna z uchwał jakie przyjęła Rada Gminy w dniu 30 października 2020 roku dotyczyła przyjęcia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Uchwała ta podlegała ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodziła w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Podlegała także kontroli służb nadzoru prawnego. Ważnym również jest to, że w warunkach zmian jakie wprowadził Parlament w Gminie Zamość do końca 2020 roku musiała jeszcze obowiązywać poprzednia uchwała Rady Gminy. Udostępnienie Mieszkańcom druków deklaracji w miesiącu listopadzie lub grudniu 2020 roku niosło ze sobą dwa niebezpieczeństwa. Pierwszy – w przypadku uwag nadzoru prawnego do uchwalonego wzoru deklaracji konieczne byłoby ponowne ich składanie. Trzeba było więc dać czas służbom nadzoru na analizę prawną uchwały Rady Gminy Zamość. Drugi – deklaracja jest podstawą do naliczenia opłaty. Regionalna Izba Obrachunkowa kontrolująca gminne finanse mogłyby kwestionować naliczanie Mieszkańcom opłat na podstawie deklaracji na której Właściciel (Użytkownik) nieruchomości wpisałby datę wcześniejszą od 1 stycznia 2021 roku (patrz powyżej). Drugi powód decyzji o uruchomieniu składania deklaracji w miesiącu styczniu to oczywiście sytuacja związana z trwającym cały czas w Kraju stanem zagrożenia epidemicznego. Komunikaty Ministra Zdrowia z listopada i grudnia 2020 roku nie były optymistyczne, a na czas Świat i Sylwestra były przecież wprowadzone wyjątkowe obostrzenia w zakresie przemieszczania się Mieszkańców. Dodatkowe Ich wizyty w grudniu w Urzędzie Gminy w mojej opinii stanowiły zagrożenie zdrowotne. Podejmowanie decyzji to proces na który składają się uwarunkowania jej towarzyszące, oraz prawna i publiczna odpowiedzialność. To co robią w innych Gminach przy podejmowaniu decyzji jest tylko źródłem wiedzy i przedmiotem analiz.

 

PAN RYSZARD PUCHACZ:

Jaki przepis prawa stanowi, lub zapis, że mieszkańcy Gminy Zamość mogą składać deklaracje drogą elektroniczną, głównie przez epup?

 

ODPOWIEDŹ WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ:

Podstawą prawną składania deklaracji droga elektroniczną jest uchwała Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2020 roku nr  XXIII/2019/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Cytat brzmienia  § 2 pkt.3) uchwały „deklaracje wraz z wypełnionymi formularzami i innymi załącznikami mogą być przesłane za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP

 

PAN RYSZARD PUCHACZ:

Wniosek dotyczący raportu o stanie Gminy, za 2020 rok, który będzie w opracowaniu, gdzieś zapewne za miesiąc. Mieszkaniec wnioskuje o ujęcie wydatków na inwestycje za rok 2020 w poszczególnych Sołectwach w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wnioskuje również aby takie dane były ujęte również za rok 2019 i 2018, ponieważ od tego czasu, jest raport o stanie Gminy.

 

ODPOWIEDŹ WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ:

Podobne wnioski Mieszkaniec Gminy wypowiadał już publicznie wielokrotnie. Odpowiadałem na nie w trakcie obrad sesji Rady Gminy i moje decyzje w tym zakresie nie zmieniły się. Nie będę tworzył ani upubliczniał statystyk tego rodzaju. Pan Ryszard Puchacz nie ma żadnych uprawnień do reprezentowania Mieszkańców Gminy, a więc i do składania wniosków o zakresie jak powyżej. Żadne przepisy prawne (krajowe i gminne) nie zobowiązują Wójta Gminy do tworzenia i upubliczniania informacji o treści wypowiedzianej we wniosku Pana Puchacza. Nie ukrywam przed Mieszkańcami informacji o gminnych wydatkach inwestycyjnych. Każdego roku w raporcie o stanie gminy oraz w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość (Biuletynie) upubliczniam szczegółowe informacje o zrealizowanych inwestycjach. Zawierają one nazwę zadania, nazwę sołectwa, oraz kwotę wydatków. W Biuletynie upubliczniam też liczbę mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy. Na podstawie tych informacje, które są dostępne na stronie internetowej Gminy Zamość, Pan Ryszard Puchacz może sobie sam przeprowadzić właściwe wyliczenia. Dlaczego nie będę tworzył i upubliczniał statystyk tego rodzaju?  Nie widzę celu prawnego ani społecznego takich działań. Czemu one miałyby służyć? Budżet Gminy to nie tylko wydatki inwestycyjne – także wydatki bieżące na funkcjonowanie 12 Szkół, kursowanie autobusów MZK, itd. Nie we wszystkich 35 sołectwach Gminy są Szkoły na funkcjonowanie których w 2021 roku z gminnych podatków planujemy wydać 11 514 434 zł. Nie do wszystkich  sołectw Gminy dojeżdża autobus MZK za co mamy w 2021 roku zapłacić 1 130 000 zł.  Dla porównania wydatki inwestycyjne budżetu Gminy 2021 roku to 14 472 256 zł. Dlaczego wnioskowana przez Pana Ryszarda Puchacza statystka ma dotyczyć tylko wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy, z pominięciem wydatków bieżących? Czyżby dlatego, że w miejscu Jego zamieszkania jest Szkoła i dojeżdża tam autobus MZK. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tworząc GMINY określiła je jako podmioty prawne mające konkretne terytorium i obejmujące konkretnych Mieszkańców. W przypadku Gminy Zamość to teren o określonych prawnie granicach obejmujących 35 Sołectw i 23 528 Mieszkańców (stan 31.12.2020). Taka prawna konstrukcja samorządowej Gminy niesie ze sobą konkretne dalsze konsekwencje. Między innymi to, że budżetu Gminy nie można rozumować jako księgowego zbioru pieniędzy, które dzieli się na sołectwa według liczby Mieszkańców. To sprzeczne z prawem, wbrew samorządowej idei, oraz po prostu niewykonalne. Jedynym prawnym wyjątkiem jest gminny program Fundusz Sołecki – to specjalne uregulowania ustawowe (Parlamentarne).  Pan Ryszard Puchacz często używa sformułowania „zrównoważony rozwój Gminy”. Pojęcie to jednak nie oznacza równego podziału pieniędzy – to zupełnie co innego. Nie miejsce tutaj na szerszą dyskusję o zrównoważonym rozwoju Gminy, ale zapraszam do niej. Warto o tym rozmawiać w warunkach trwających prac nad projektem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy na lata 2021-2030, oraz podjętej decyzji o opracowaniu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

 

PAN RYSZARD PUCHACZ:

Pytanie, zarówno do Pana Wójta, jak i do Pana Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady Gminy, odnośnie Funduszu Sołeckiego. Chyba Pan Wójt nie usterkował żadnych uchwał zebrania wiejskiego, czy to oznacza, że wszystkie wnioski zostały złożone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, czyli zgodnie z prawem? Natomiast do Pana Przewodniczącego, jako że Pan Przewodniczący uczestniczył we wszystkich Komisjach – Czy Radni analizowali pod katem prawnym wszystkie wnioski, czy one są zasadne i zgodne z ustawą o funduszu sołeckim?

 

ODPOWIEDŹ WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ:

Dla jasności sytuacji poniżej cytaty z ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim związane z wypowiedzią i pytaniem Mieszkańca.

  • 2 ust.6. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
  • 5 ust.1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku.
  • 5 ust.2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
  • 5 ust.3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 3 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.
  • 5 ust.4. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.
  • 5 ust.5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2–4, jednocześnie informując o tym sołtysa
  • 5 ust. 6. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5, podtrzymać wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2–4, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
  • 5 ust. 9. W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada gminy odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2–4 lub podtrzymany po terminie, o którym mowa w ust. 6. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) związany jest rozstrzygnięciem rady gminy.

W 2020 roku wszyscy Sołtysi Gminy Zamość złożyli do Wójta wnioski o ujęcie w projekcie budżetu 2021 roku zadań, które mają być realizowane w ramach środków programu Fundusz Sołecki. Wszystkie wnioski złożone zostały w terminie ustawowym (do 30 września), dotyczą realizacji zadań własnych Gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Każdy wniosek spełnia warunki określone w art.5 ust. 2 i 3 ustawy (cytat powyżej).  Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy nie odrzucił żadnego ze złożonych 35 wniosków. W takiej sytuacji Rada Gminy Zamość nie ma kompetencji do podejmowania prawnych działań wynikających z ustawy, gdyż rozpatruje tylko ewentualny wniosek sołtysa złożony po odrzuceniu przez Wójta wniosku sołectwa. Rada Gminy może natomiast w innym trybie dokonywać ocen funkcjonowania programu Fundusz Sołecki, oraz podejmowanych przez Wójta decyzji w trakcie realizacji programu. W planie pracy Rady Gminy Zamość na rok 2021 jest przewidziana ocena złożonego przez Wójta sprawozdania z realizacji zadań Funduszu Sołeckiego 2020 roku – w miesiącu marcu. Natomiast w palnie pracy Komisji Rewizyjnej w pierwszym kwartale 2021 roku przewidziane jest zadanie „Kontrola realizacji zadań Funduszu Sołeckiego za 2020 rok i ocena funkcjonowania funduszu w latach 2016-2020 rok”.

08 marca 2021 roku
Ryszard Gliwiński