Nowa droga w Pniówku za szkołą

267

Budowa drogi gminnej nr 112227L w miejscowości Pniówek (za szkołą) stała się faktem. W dniu 23 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński podpisał z Wojewodą Lubelskim umowę na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawcą inwestycji została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Zamościa, z którą w dniu 1 września 2021 r., została podpisana umowa na jej realizację.
W ramach zadania zostanie wykonany odcinek drogi o długości 947 m i szerokości 5 m wraz z budową poboczy o szerokości 0,75 m, budową i przebudową zjazdów indywidualnych i dojść do furtek oraz przebudową 2 skrzyżowań z drogami gminnymi. Będą też usunięte kolizje sieci gazowej i telekomunikacyjnej, zostanie wykonane oznakowanie pionowe zgodne z projektem stałej organizacji ruchu oraz będzie wybudowany kanał technologiczny.
Całkowita wartość zadania (robót budowlanych) wynosi 1 214 129,40 zł brutto. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 728 477,00 zł, co stanowi 60% wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Zgodnie z podpisaną umową, Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia 1 lipca 2022 r.