Wszystko, co wydarzyło się w samorządowym życiu Gminy Zamość w 2020 roku, jest już dzisiaj historią. Powracać do tego będziemy w kontynuowaniu niezakończonych spraw, społecznych i gospodarczych podsumowaniach oraz wspomnieniach. Wciąż jeszcze trwa finansowe rozliczenie budżetu Gminy ubiegłego roku. Sprawozdanie z jego wykonania mam obowiązek przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie i Przewodniczącemu Rady Gminy Zamość do końca marca. Nieco później, do końca maja mam przedłożyć i upublicznić RAPORT O STANIE GMINY za 2020 rok.

Prawdopodobnie w ostatni czwartek czerwca debata nad RAPORTEM O STANIE GMINY i głosowanie Radnych nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania i absolutorium. Najbliższe 5 miesięcy to więc okres podsumowania samorządowego gospodarowania 2020 roku. Dobry więc czas, aby powrócić do ubiegłorocznego RAPORTU O STANIE GMINY. Jest on niewątpliwie także punktem odniesienia do ocen ostatnich dwunastu miesięcy. Zachęcam do lektury RAPORTU zamieszczonego na stronie internetowej Gminy www.gminazamosc.pl oraz dostępnych tam także moich tekstów publikowanych w Biuletynach Samorządu Gminy Zamość. Zachęcam już dzisiaj do DEBATY NAD STANEM GMINNYCH SPRAW. Odpowiem na każdy głos w dyskusji. Kontakt poprzez www.gminazamosc.pl zakładka „Zdaj pytanie Wójtowi”.

Tegoroczne rozmowy o gminnych sprawach rozpoczynam od odpowiedzi na wystąpienie Pana Ryszarda Puchacza, jakie miało miejsce podczas obrad Rady Gminy Zamość w dniu 25 sierpnia 2020 roku, w trakcie debaty nad RAPORTEM O STANIE GMINY za 2019 rok. W tekście zamieszczam wybrane wypowiedzi Mieszkańca – całość na stronie www.gminazamosc.pl w zakładce TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY oraz w protokole z obrad sesji Rady na stronie BIP Gminy ugzamosc.bip.lubelskie.pl. Pan Ryszard Puchacz nie przekazał wersji pisemnej odczytanego w trakcie obrad sesji tekstu więc poniższe Jego wypowiedzi mają formę zapisu z protokołu obrad Rady sporządzonego z odsłuchu jej nagrania.

 

Pan Ryszard Puchacz.

„… Raport o stanie Gminy Zamość jest dokumentem tak obszernym, tak detalicznym i tak szczegółowym, że jego zdaniem próba analizy tego graniczy z zuchwałością lub cudem. Dokument ten został sporządzony na 166 stronach i w jego ocenie jest to sprawozdanie biurokratyczne i statystyczne. Raport ten nie ma nic wspólnego z materiałem, który mieszkaniec mógłby przeczytać i przeanalizować w jeden wieczór. Odnoszę wrażenie, że autor chciał zniechęcić do zapoznania z jego treścią …”.

 

Odpowiedź Wójta Gminy.

Raport o stanie Gminy to nowy, funkcjonujący od 2019 roku, instrument oceny realizacji gminnych zadań. Jego zawartość określają: ustawa o samorządzie gminnym oraz uchwała Rady Gminy Zamość nr VI/56/19. Kształt raportu i jego merytoryczny układ pozostawiono do decyzji autora – w naszym przypadku Wójta Gminy Zamość. Każdego roku Wójt przedkłada Radzie Gminy i upublicznia dwa dokumenty podsumowujące poprzedni rok – Raport o stanie Gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy. Oba rozpatrywane i oceniane są na tej samej sesji Rady Gminy. Stąd też muszą być w nich różne punkty odniesienia w spojrzeniu na stan gminnych spraw i niewątpliwie taki był zamysł ustawodawcy. Ponieważ sprawozdanie dotyczy jednego roku budżetowego (zakończonego), to raport powinien przedstawiać sprawy w ujęciu szerszym. Zacytuję zdanie, jakie ująłem we wstępie do RAPORTU – „Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają służyć zwiększeniu wiedzy o funkcjonowania samorządu gminnego oraz stanowić podstawę do prowadzenia społecznego dialogu o przyszłości Gminy Zamość. Będą także podstawą konstruowania kolejnych strategii i programów”. Tak postrzegam rolę RAPORTU i możliwości jego wykorzystania. Musi więc on zawierać szeroki zakres informacji, które nie tylko dokumentują, ale także pozwalają zainteresowanym kreować własne oceny i opracowania. RAPORT zawiera 166 stron. Czy to dużo? Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok z załącznikami zawiera 237 stron. Gmina Zamość jest wyjątkowa, między innymi z uwagi na liczbę Mieszkańców, a więc i zakres realizowanych zadań. Jest więc o czym pisać w RAPORCIE. Niewątpliwie nie jest to dokument, który jak oczekuje Pan Ryszard Puchacz – cytat: „… mieszkaniec mógłby przeczytać i przeanalizować w jeden wieczór”. Zarządzanie gminnymi sprawami i finansami to złożona materia. Nie ma możliwości ogarnięcia jej w tak krótkim czasie. Moim zdaniem nie da się tego uczynić bez zakresu informacji przedstawionych w tym dokumencie. Przygotowując RAPORT miałem na celu przedłożenie zainteresowanym dokumentu obrazującego stan gminnych spraw. Nie było moim celem zniechęcenie do zapoznania się z jego treścią. W wypowiedzi Pana Ryszarda Puchacza podczas sesji Rady Gminy, ani też w innych sytuacjach, nie usłyszałem konkretów w zakresie zmniejszenia ilości stron RAPORTU. Czekam wciąż na zdefiniowane propozycje, które będzie można wykorzystać przy przygotowaniu RAPORTU za 2020 rok.

 


 

Pan Ryszard Puchacz.

„Zadłużenie Gminy Zamość na koniec 2019 roku wyniosło 25 178 000 zł. Przez ostatnie lata, ale również w 2019 roku bezrefleksyjnie wydawano publiczne pieniądze, nie było w tym żadnej myśli, planu ani logiki. Najważniejsze były i są nadal inwestycje, im droższa, tym lepsza, imprezy, spotkania wewnętrzne za publiczne pieniądze tylko dla wybranych, zabawa. Tak władza gminna rozumie rozwój. Wykorzystanie środków unijnych, bez względu na zasadność realizowanych inwestycji było ważne i świadczyło o dobrym zarządzaniu. Więcej, znaczyło lepiej. Nikt nie myślał i nadal nie myśli o silnej gospodarce, która w przyszłości będzie gwarantem zaciągniętych zobowiązań. W tym szaleństwie brania dotacji i zaciągania kolejnych kredytów zapomniano jednak o tym, że kredyty trzeba będzie kiedyś spłacić, oraz o tym, że na tę spłatę będą musieli zarabiać ciężką pracą mieszkańcy. Dzisiaj zaczynamy zbierać owoce bezmyślnej polityki gminnej władzy. Pieniędzy brakuje nie tylko na inwestycje, ale także na bieżące funkcjonowanie gminy. Aby załatać coraz większe dziury w finansach, gmina ciągle się zapożycza i wydaje kolejne miliony. Wójt, zamiast wprowadzić oszczędności, po prostu podnosi podatki i przeznacza coraz więcej pieniędzy na rozrywkę, dla towarzystwa wzajemnej adoracji, któremu ciągle mało imprez i hucznych spotkań. Tak właśnie w Gminie Zamość wygląda rozwiązywanie problemów. Prosto i bezrefleksyjnie, przerzucić odpowiedzialność za własną bezmyślność na mieszkańców”.

 

Odpowiedź Wójta Gminy.

Pan Ryszard Puchacz ujął w powyższych wierszach ocenę działań i decyzji Organów Gminy w zakresie zadłużenia Gminy, decyzji inwestycyjnych, decyzji o pozyskiwaniu dotacji, gminnych podatków, realizacji zadań społecznych. Poważne i odpowiedzialne odniesienie się do wypowiedzi wymaga przedstawienia faktów na kilkudziesięciu stronach. Nie uczynię tego, gdyż materiał do merytorycznej dyskusji jest w RAPORCIE. W tym miejscu chciałbym skupić się na pytaniach skierowanych do Pana Ryszarda Puchacza, gdyż moim zdaniem dopiero odpowiedzi na nie mogą być podstawą dalszej merytorycznej dyskusji. Decyzje Organów Gminy określił Pan jako – cytat: „Szaleństwo brania dotacji i zaciągania kolejnych kredytów”. Na realizację inwestycji Gmina Zamość pozyskuje dotacje z programów unijnych i krajowych. W dochodach majątkowych budżetu 2019 roku była to kwota 7 290 437 zł – 96% całości dochodów majątkowych. Które, Pana zdaniem, pozyskane dotacje kwalifikują się do pojęcia „szaleństwo”? Których inwestycji finansowanych dotacjami Gmina nie powinna realizować? Wydatki inwestycyjne budżetu 2019 roku to kwota 21 859 955 zł, za którą realizowano 91 zadań. Sfinansowano je wspomnianymi powyżej dotacjami oraz kredytem w wysokości 6 000 000 zł. Łączna suma dotacji majątkowych i kredytu to 13 290 437 zł. Jakimi dochodami budżetu gminnego lub ograniczeniami jego wydatków można zastąpić tą kwotę? Które gminne inwestycje 2019 roku nie powinny być realizowane? Mówi Pan dalej – cytat: „Nikt nie myślał i nadal nie myśli o silnej gospodarce, która w przyszłości będzie gwarantem zaciągniętych zobowiązań”. Jakie prawne gminne instrumenty tworzenia silnej gospodarki ma Pan na myśli? O stawkach podatków lokalnych poniżej i w RAPORCIE. Niższe od miejskich. Mamy ulgi podatkowe dla inwestujących w rozwój działalności gospodarczej. Inwestujemy w rozwój infrastruktury Sołectw. Co konkretnego proponuje Pan w tym zakresie? W swojej wypowiedzi Pan Ryszard Puchacz ocenia działania Wójta następująco – cytat: „Wójt, zamiast wprowadzić oszczędności, po prostu podnosi podatki i przeznacza coraz więcej pieniędzy na rozrywkę, dla towarzystwa wzajemnej adoracji, któremu ciągle mało imprez i hucznych spotkań”. Historię stawek podatków lokalnych prezentuję szczegółowo na stronach 26-27 RAPORTU. Stawka podatku rolnego, obowiązująca w 2019 roku, ustalona została jeszcze w 2016 roku (4 lata bez zmian) i stanowiła 69,9% stawki maksymalnie możliwej. Mieszkańcy nie płacą podatku od budynków mieszkalnych, ani też tzw. podatku inwestycyjnego. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków w Gminie Zamość w 2019 roku to kwota 3 817 444 zł. Jest ona zaliczana Gminie do dochodów i ma negatywny wpływ na poziom otrzymywanej z budżetu Państwa subwencji wyrównawczej, a więc na dochody budżetu Gminy. Pozostałe podatkowe analizy w RAPORCIE (str. 26-28). Co innego proponuje Pan w zakresie stanowienia podatków lokalnych w Gminie Zamość? Przez 10 lat stawki podatkowe bez zmian? Kolejna rzecz: jednym z zadań własnych Gminy jest integracja Mieszkańców wokół gminnych spraw, pobudzanie obywatelskiej aktywności, wspieranie działań organów sołectw. Sołeckie przedsięwzięcia społeczne realizowane są jako lokalne inicjatywy. Które konkretnie przedsięwzięcia są wg Pana rozrywką i zabawą? Kto w Gminie Zamość, Pańskim zdaniem, należy do towarzystwa wzajemnej adoracji, któremu ciągle mało imprez i hucznych spotkań?

 


 

Pan Ryszard Puchacz.

Promocja Gminy Zamość w Raporcie. Promocja Gminy to działanie zmierzające do poinformowania i zachęcenia określonych osób prawnych i fizycznych do aktywności gospodarczej, ukierunkowanej tak, aby dawała efekty pożądane przez władze gminy i zgodne z programami rozwoju przez te władze opracowanymi. Promocja jest przedsięwzięciem gospodarczym (…). Z Raportu na stronie 131 można jedynie przeczytać, że jest to zadanie własne gminy. Brak informacji o dokumencie strategicznym, czyli promocja bez planu, promocja bez pomysłu. Promocja gminy odbywała się bez jasnych strategii i planu działań, głównie na podstawie doraźnych pomysłów i ustnych sugestii. Na stronie 131 brak informacji o wydatkach na promocję. (…) Jako jeden z przykładów na nieudolność w zakresie promocji gminy, który jest udokumentowany w sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, należy promocja Regionalnej Izby Pamięci. (…) Dane pokazują bezzasadne, bezprzedmiotowe i abstrakcyjne wydawanie pieniędzy na promowanie Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem wraz z jej opiekunami. Propozycje ożywienia i uczynienia tego miejsca ciekawszym spotykają się z dezaprobatą wśród osób czerpiących z tego miejsca korzyści finansowe z bylejakości.”

 

Odpowiedź Wójta Gminy.

Pan Ryszard Puchacz zarzuca, że – cytat: „Na stronie 131 brak informacji o wydatkach na promocję”. Rzeczywiście na przywołanej stronie RAPORTU nie ma tej informacji, gdyż zawiera ona tytuł rozdziału – cytat: „Promocja, kultura, sport, rekreacja, turystka”. Dane dotyczące realizacji zadań z zakresu promocji Gminy zamieszczone są na stronach 146-148 RAPORTU. Poniżej zamieszczam zestawienie ze strony 148. Więcej w RAPORCIE.

 

Gmina Zamość – wydatki budżetu Gminy 2019 roku na realizację zadań z zakresu promocji.

Zadanie Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem Urząd Gminy Zamość Łącznie
1. Wydawanie Biuletynu Samorządu Gminy Zamość 57 713,15 zł 57 713,15 zł
2. Promocja Gminy Zamość w masmediach 56 154,09 zł 56 154,09 zł
3. Współpraca ze środowiskami lokalnymi innych regionów, państw i samorządów 34 348,72 zł 34 348,72 zł
4. Wydawnictwa i materiały promujące Gminę Zamość 46 593,10 zł 46 593,10 zł
5. Pozostałe działania promujące Gminę Zamość 95 882,50 zł 48 665,74 zł 144 548,24 zł
Ogółem: 290 691,56 zł 48 665,74 zł 339 357,73 zł

 

W swoim wystąpieniu Pan Ryszard Puchacz definiuje pojęcie promocji Gminy – cytat: Promocja Gminy to działanie zmierzające do poinformowania i zachęcenia określonych osób prawnych i fizycznych do aktywności gospodarczej, ukierunkowanej tak, aby dawała efekty pożądane przez władze gminy i zgodne z programami rozwoju przez te władze opracowanymi. Promocja jest przedsięwzięciem gospodarczym, …”. Nie miałbym zamiaru polemizować z tym stwierdzeniem, gdyby nie fakt, że to tylko mała część prawdy. Gmina to nie tylko podmiot gospodarczy. Przytoczę pierwsze zdania z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – cytat: „Np. 1. 1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium”. Gmina to Mieszkańcy, których łączy wspólnota zadań przypisanych Im do realizacji, a określonych dalej w np. 17 i innych ustawach. W takiej sytuacji nie można ograniczać pojęcia promocji Gminy tylko do przedsięwzięć gospodarczych. Nie mniej ważnym zadaniem jest przekaz informacji o tym, czym żyje gminna wspólnota. Także tworzenie dobrego klimatu do integracji Mieszkańców wokół lokalnych spraw. Stąd też Biuletyn Samorządu Gminy Zamość, płatne audycje w Katolickim Radio Zamość, także przekazywane publicznie życzenia świąteczne. Poprzez promocję Gmina (inni również) mogą wspierać inicjatywy zachowujące narodowe wartości – np. działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, czy też wsparcie różnego rodzaju wydawnictw. Taka promocja też przynosi efekty; nic nie dzieje się samo. Ocenia Pan Ryszard Puchacz, że – cytat: „Dane pokazują bezzasadne, bezprzedmiotowe i abstrakcyjne wydawanie pieniędzy na promowanie Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem wraz z jej opiekunami. Propozycje ożywienia i uczynienia tego miejsca ciekawszym spotykają się z dezaprobatą wśród osób czerpiących z tego miejsca korzyści finansowe z bylejakości. …”. Pisałem i wypowiadałem się już na ten temat wielokrotnie. Jestem pełen szacunku i uznania dla Tych Mieszkańców Wysokiego, którzy w 2005 roku podjęli wyzwanie tworzenia tego, co dzisiaj możemy dumnie nazywać Regionalną Izbą Pamięci w Wysokiem. Godzę się z tym, że są osoby, które w tym temacie mają inne zdanie. Nie akceptuję jednak braku szacunku dla ludzkiego trudu. Nie akceptuję takich, jak powyżej, agresywnych publicznych wypowiedzi.

 


 

Pan Ryszard Puchacz.

W temacie dotacji dla Stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy. Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Promocji i Rozwoju Środowisk Lokalnych 28+, zadanie publiczne pn. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej – 175 000 zł. W Raporcie o stanie Gminy nie zostało zdefiniowane pojęcie wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej. …”.

 

Odpowiedź Wójta Gminy.

Pan Ryszard zarzuca, że – cytat: „W raporcie o Stanie Gminy nie zostało zdefiniowane pojęcie wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej. Brak informacji czemu taka forma wydawania publicznych pieniędzy ma służyć”. Wypada w tym miejscu przypomnieć Panu Ryszardowi o kilku faktach. Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Promocji i Rozwoju Środowisk Lokalnych 28+ ma 30 kół terenowych w Sołectwach Gminy Zamość i zrzesza ponad 500 Pań, Mieszkanek Gminy. Wspomniana powyżej umowa na dotację z budżetu Gminy zawarta została ze Stowarzyszeniem po przeprowadzeniu procedury składania i wyboru ofert. Umowa określa rodzaj i ilość zadań przewidzianych do realizacji. W ofercie Stowarzyszenia i w zawartej umowie uwzględniono wnioski składane przez Sołtysów w procesie projektowania budżetowego 2019 roku. W ramach zadania wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej w Sołectwach Gminy zrealizowano 53 wydarzenia lokalne o charakterze społeczno-kulturalnym (w 19 Sołectwach) oraz 60 warsztatów rękodzieła i kulinarnych (w 30 Sołectwach). Wydarzenia te to inicjatywy lokalnych społeczności, na które organizatorzy zapraszali wszystkich Mieszkańców. Okazją do ich organizacji były spotkania opłatkowe połączone z kolędowaniem, choinki dla dzieci, sołeckie obchody Dni Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Matki, dni miejscowości, spotkania międzypokoleniowe. Zadaniem Samorządu gminnego jest pobudzanie i wspieranie aktywności obywatelskiej. Natomiast w Sołectwach powstają inicjatywy lokalne (pomysły) konkretyzujące przedsięwzięcia. Mamy w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia, gdyż samorządowej idei uczymy się cały czas. Niewątpliwie w zbyt małym zakresie do realizacji wspomnianego zadania Gminy wykorzystywany jest Fundusz Sołecki. Trzeba jednak pamiętać, że o przeznaczeniu jego środków decydują Mieszkańcy podczas zebrań wiejskich. Uczestniczy Pan w Zebraniach wiejskich Sołectwa swojego miejsca zamieszkania. Nie pamiętam, aby zgłaszał Pan w ich trakcie propozycje realizacji lokalnych inicjatyw o charakterze społecznym (innych niż inwestycyjne). Z rozmów z Sołtysem wynika, że nie zgłaszał Pan także Jemu takich propozycji. Nie zaskakuje mnie Pana stwierdzenie, że – cytat: W mojej ocenie to bezmyślność i bezrefleksyjność wydawania pieniędzy publicznych na zadanie służące w wąskiej grupie osób powiązanych z lokalną władzą. Podobne zdania wypowiada Pan publicznie pawie na każdej sesji Rady Gminy. Niczego Pan nie proponuje i nie potrafi Pan uszanować aktywności innych. Aktywność ograniczająca się wyłącznie do totalnej krytyki nie ma nic wspólnego z samorządową ideą. Nie będę w tym miejscu cytował wypowiedzi Pana Ryszarda Puchacza dotyczących wydatków osobowych realizowanych w ramach dotacji. Zainteresowanych odsyłam do nagrania z sesji Rady Gminy, jaka miała miejsce w dniu 25 sierpnia 2020 r. Rozmowy o pieniądzach są zawsze trudne. Publiczne wykorzystywanie tego wrażliwego tematu do poróżnienia ludzi uważam za przysłowiowy „chwyt poniżej pasa”, stosowany wówczas, gdy nie ma się nic innego w sprawie do powiedzenia. W ramach dotacji finansowane były wydatki związane z księgowym rozliczaniem projektu, prowadzeniem 60 warsztatów, administracyjną obsługą 53 wydarzeń lokalnych. Każdy realizowany w ramach pieniędzy publicznych przejaw społecznej aktywności wymaga zaangażowania administracji – gminnej lub w tym przypadku Stowarzyszenia. Nie ja poukładałem tak ten świat. W RAPORCIE nie ma rozdziału o realizacji zadania gminnego wynikającego z treści art. 7 ust.1 pkt.17 ustawy o samorządzie gminnym – cytat: „… wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej”. Informacje o tym są w różnych innych rozdziałach. Być może przy konstrukcji kolejnego RAPORTU uwzględnię zmiany w tym zakresie.

 


 

Pan Ryszard Puchacz.

Idea Funduszu Sołeckiego została wypaczona. (…) Fundusz Sołecki został zawłaszczony przez Wójta i radnych pełniących funkcję jednocześnie sołtysów. Wójt na kilka miesięcy przed zebraniem wiejskim decyduje, że dana droga za ponad 2 miliony będzie realizowana z Funduszu Sołeckiego. (…) Bezrefleksyjne wydatkowanie pieniędzy z Funduszu Sołeckiego na siłownie zewnętrzne w prawie każdym sołectwie odbije się w przyszłości na gminnym budżecie. Paradoksem jest zgłaszanie wniosków do Funduszu Sołeckiego przez sołtysa, który jednocześnie jest radnym”.

 

Odpowiedź Wójta Gminy.

Nie ma prawnego obowiązku wydzielania w budżecie Gminy środków finansowych na program Fundusz Sołecki. O tym decydują organy Gminy – Wójt i Rada. Taką decyzję podjęliśmy w 2015 roku, zwiększając jednocześnie obowiązkową kwotę Funduszu o otrzymany z budżetu Państwa częściowy (koło 20%) zwrot poniesionych wydatków. Kolejne decyzje w sprawie Funduszu Sołeckiego należą już do Mieszkańców. To zebranie wiejskie rozstrzyga o tym, co za pieniądze Funduszu będzie w sołectwie realizowane. Wójt wykonuje wskazania zebrania wiejskiego. W wypowiedzi zamieścił Pan zdanie – cytat: „Bezrefleksyjne wydawanie pieniędzy z Funduszu Sołeckiego na siłownie zewnętrzne”. Wypowiadając publicznie to zdanie, ocenia Pan Mieszkańców Sołectw Gminy Zamość, Tych którzy podjęli trud i odpowiedzialność udziału w zebraniach wiejskich. Recenzuje Pan także Mieszkańców Sołectwa swojego miejsca zamieszkania, gdyż tam też w ramach Funduszu powstała siłownia zewnętrzna. Uczestniczył Pan w zebraniach tego Sołectwa. Nie potrafi Pan uszanować woli większości (znaczącej), a na tym wg mnie zbudowany jest samorząd na szczeblu gminnym. Mówi Pan, że – cytat: Paradoksem jest zgłaszanie wniosków do Funduszu Sołeckiego przez sołtysa, który jednocześnie jest radnym”. Ponowny brak szacunku, tym razem dla prawa. Swoimi wystąpieniami chce Pan zmienić ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o funduszu sołeckim oraz decyzje Mieszkańców Sołectw Gminy Zamość wyrażone w samorządowych wyborach Radnych Rady Gminy i wyborach Sołtysów. Czy ma Pan do tego prawo? Czy tak wg Pana mają wyglądać samorządowe standardy w Gminie Zamość? Mówi Pan, że – cytat: „Fundusz Sołecki został zawłaszczony przez Wójta i Radnych pełniących funkcję jednocześnie Sołtysów. Mieszkańcy po to wybierają Organy Gminy, aby zarządzały gminnymi sprawami. Moim zdaniem oznacza to między innymi, że powinni Oni być z Mieszkańcami, wspierać ich w decyzjach i działaniach. Sołectwo to jednostka organizacyjna Gminy. Udział w zebraniach wiejskich i spotkaniach Rad sołeckich to wręcz obowiązek Wójta i Radnych. Wójt Gminy ma też obowiązek prawnej oceny decyzji podejmowanej przez zebrania wiejskie, także w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego. Moim zdaniem normalnym jest więc obserwowanie procesu podejmowania decyzji i wcześniejsze reagowanie w razie potrzeby, po to, aby później nie doprowadzać do jej unieważnienia. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku drogi, o której Pan wspomina.

 


 

Pan Ryszard Puchacz.

Raport milczy na temat zrównoważonego rozwoju gminy. Zagadnienie to było poruszane na kilku sesjach Rady Gminy Zamość. Problem ten był również akcentowany na zebraniach wiejskich. Z Raportu mieszkańcy nie dowiedzą się nic odnośnie programu budowy dróg. …”.

 

Odpowiedź Wójta Gminy.

Mówi Pan, że – cytat: „Raport milczy na temat zrównoważonego rozwoju gminy”. Panie Ryszardzie, zachęcam do zapoznania się z zawartością stron 50-63 RAPORTU. Jest tam sporo informacji o STRATEGII ROZWOJU GMINY na lata 2016-2025 oraz o innych gminnych programach z nią powiązanych. Wspomniana strategia zakłada osiągnięcie następujących celów:

 • Cel strategiczny I: Wyższa atrakcyjność inwestycyjna i dostępność komunikacyjna gminy. Cele operacyjne:
 • Tworzenie możliwości do inwestowania.
 • Wspieranie przedsiębiorczości na terenie gminy i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.
 • Promocja gospodarcza i inwestycyjna.
 • Cel strategiczny II: Wielokierunkowy rozwój wsi. Cele operacyjne:
 • Rozwój infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury ochrony środowiska.
 • Rozwój działalności agroturystycznej, turystycznej, rekreacyjnej w oparciu o zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne.
 • Wsparcie działań proekologicznych.
 • Rozwój oferty kulturalnej, turystycznej i rekreacyjno-sportowej skierowanej do różnych grup odbiorców.
 • Cel strategiczny III: Wzmocnienie kapitału społecznego oraz integracja społeczna. Cele operacyjne:
 • Podniesienie jakości usług edukacyjnych.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym.
 • Promowanie inicjatyw obywatelskich oraz wzmacnianie organizacji pozarządowych.
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
 • Podnoszenie jakości usług publicznych oraz sprawna administracja.

Mówi Pan, że – cytat: „Z Raportu mieszkańcy nie dowiedzą się nic odnośnie programu budowy dróg”. Ponownie odsyłam do strony 60 RAPORTU, gdzie zamieściłem następujący wpis – cytat: „Elementem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy na lata 2014-2020 jest niewątpliwie przyjęty przez Radę Gminy w dniu 24 września 2014 roku dokument pod nazwą PRIORYTETY PROGRAMU BUDOWY NAWIERZCHNI DRÓG LOKALNYCH (gminnych). Obejmuje on realizację 42 drogowych zadań inwestycyjnych w 32 Sołectwach Gminy. Ocena realizacji tego dokumentu programowego oraz jego aktualizacja miała nastąpić w 2019 roku. Sytuacja wywołana zmianami w gminnych finansach lat 2018-2020 nie pozwoliła dotychczas na podjęcie działań w tym zakresie. Poniżej informacja obrazująca realizację programu”.

Kończąc udzielanie odpowiedzi chcę podkreślić mój szacunek dla TRUDU Autora włożonego w przygotowanie wystąpienia. Żałuję, że trud ten nie wnosi niczego pozytywnego w gminne życie.

 

Na zakończenie pytania od Wójta do Pana Ryszarda Puchacza.

Nie ma oczywiście prawnego obowiązku udzielania na nie odpowiedzi. Aby mógł Pan zabrać głos w debacie nad RAPORTEM O STANIE GMINY za 2019 rok, musiał Pan zebrać podpisy 50 Osób upoważniających Pana do tego. Czy Osoby, które dały Panu takie upoważnienie, wiedziały jakiego zakresu gminnych spraw będzie dotyczyło Pana wystąpienie? Czy te Osoby czytały tekst Pana wystąpienia odczytanego w trakcie obrad sesji Rady?

Pytania do Tych, którzy podpisali się pod zgłoszeniem Pana Ryszarda Puchacza do dyskusji w debacie. Czy to, co w trakcie sesji Rady Gminy wypowiedział Pan Ryszard Puchacz, jest tożsame z Waszymi ocenami? Czy aprobujecie sposób ich prezentowania? Chętnie z Wami o tym porozmawiam.

 

Zachęcam do kontaktu poprzez www.gminazamosc.pl / „zadaj pytanie Wójtowi”.

 

29 stycznia 2021 r.
Ryszard Gliwiński