Parking, odwodnienie i budynek gospodarczy

624

W dniu 04.06.2020 r. Gmina Zamość podpisała dwie umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych, na następujące zadania:

1. Budowa budynku gospodarczego na działce 280/8 w m. Łapiguz.

Zakres robót:
Budowa budynku gospodarczego o parametrach:
a) powierzchnia zabudowy – 35 m2,
b) długość – 5,44 m,
c) szerokość – 6,44 m,
d) wysokość do kalenicy – 5,16 m,
e) kąt nachylenia połaci dachowej – 30º,
f) kubatura – 155 m3,
Zakres branży elektrycznej:
a) przyłącze zalicznikowe nN,
b) tablica rozdzielcza,
c) instalacja elektryczna wewnętrzna.

Umowa została podpisana z Usługi Budowlane EFEKT” inż. Paweł Grabarczuk
Borowina Sitaniecka 3 „o”, 22-400 Zamość.
Kwota zadania: 75 132,45 zł.
Termin wykonania: 24.08.2020
Okres gwarancji: 60 m-cy.
Plac budowy przekazano w dniu 05.06.2020 r.

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego i budżetu Gminy.

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu obok świetlicy wiejskiej wraz z odwodnieniem budynku świetlicy w m. Płoskie”
Zakres usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji:
a) Zaprojektowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych z uwzględnieniem miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz zaprojektowanie peronu przystankowego dla autobusu dowożącego dzieci do szkoły. Parking powinien być zaprojektowany z betonowej kostki brukowej.
b) Wycinkę krzewów i drzew kolidujących z inwestycją;
c) Przebudowę istniejącego ogrodzenia działki;
d) Odwodnienie nawierzchni;
e) Likwidację kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury wg warunków wydanych przez administratorów poszczególnych sieci (jeśli będzie wymagane);
f) Zaprojektowanie opaski z betonowej kostki brukowej wokół budynku świetlicy.
g) Opracowanie projektu czasowej oraz projektu stałej organizacji ruchu wraz
z zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem.

Umowa została podpisana z INWEST PROJEKT Aneta Flis, Białobrzegi 66A, 22-400 Zamość
Kwota zadania: 10 900,00 zł
Termin wykonania: 15.07.2020 r.
Okres gwarancji: 60 m-cy.

Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego.