Nowe ujęcie wody dla Gminy Zamość

801

Gmina Zamość zakończyła realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Żdanówek – kontynuacja etapu I i II. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to ponad 1,7 mln.
W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową wraz z uzbrojeniem o długości 2,65 km, ujęcie wody wraz ze zbiornikami i uzbrojeniem o wydajności dobowej 485 m3/dobę, sieć kanalizacji sanitarnej obsługująca zbiorniki wody oraz sieć kanalizacji sanitarnej obsługująca ujęcie wody wraz z uzbrojeniem.
Ponadto wybudowano drogę dojazdową, oświetlenie terenu oraz zainstalowano system alarmu i monitoringu. Środki wydatkowano również na nadzór inwestorski, opracowanie studium wykonalności i promocję projektu.

Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę to 209 osób. Całkowity koszt zadania to 3 637 088,66 zł w tym pozyskane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa, wyniosło 1 721 834,88 zł.

Cel główny zrealizowanego projektu to poprawa stanu gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Zamość przyczyniająca się do minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Jego realizacja umożliwi poprawę stanu infrastruktury technicznej (wodociągowej) oraz zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego, które stanowi podstawę potencjału rozwoju Gminy i wpływa zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców. Za kilka miesięcy do nowego ujęcia wody zostaną przyłączeni również mieszkańcy Sołectwa Skokówka, które dotychczas było podłączone do miejskich wodociągów.
Warto dodać, że Samorząd zrealizował w latach 2010 – 2020 trzy unijne projekty w tej części Gminy Zamość, dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skokówka, Żdanów, Żdanówek, Zwódne – I etap”, „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów, Żdanówek, Zwódne – etap II”, „Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Żdanówek – kontynuacja etapu I i II”. Łączna wartość wykonanych inwestycji opiewa na kwotę 10 011 817,22 zł, w tym dofinansowanie unijne wyniosło 4 702 130,27 zł. Efekt to 9,05 km sieci wodociągowej, 10,26 km sieci kanalizacyjnej oraz ujęcie wody w m. Żdanówek. Z wymienionej infrastruktury korzysta 78 gospodarstw domowych (kanalizacja wodociągowa), 141 (kanalizacja sanitarna), zamieszkiwanych przez 467 osób na łącznie 969 Mieszkańców: Sołectw Skokówka, Żdanów, Żdanówek.