Od sześciu tygodni Polki i Polacy podporządkowani są wyjątkowemu rygorowi – 14 marca Rząd wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, a 20 marca stan epidemii. Zakazy i ograniczenia, zawieszone funkcjonowanie całej sfery życia społecznego, zamrożona gospodarka, nietypowe Święta Wielkanocne. Żyjemy w ciągłym stresie, obawie o zdrowie i życie najbliższych, oraz niepewności co przyniosą najbliższe dni. Nie wiemy, kiedy i jak zakończy się pandemia szerząca się w Kraju, Europie i Świecie. Tak bardzo potrzebnego dzisiaj spokoju nie zapewniają wypowiedzi Ministra Zdrowia o obowiązku chodzenia w maseczkach ochronnych przez najbliższy rok (aż będzie szczepionka) i o tym, że coraz częściej mówi się, iż na jesień i w zimie będzie druga fala pandemii koronawirusa. W tych wyjątkowych wiosennych dniach 2020 roku potrzebna nam jest jak woda do życia wiara w działania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rządu na czele z Premierem i Polityków. Przykład, który będzie umacniał i jednoczył. Czy jest nim zamieszanie wokół organizacji wyborów prezydenckich? Czy tryb tworzenia od nowa prawa w tym zakresie daje nam powód do wiary w moc sprawczą demokracji? Nie tylko ja zastawiam się nad odpowiedzią na te i podobne pytania.
Od piątku (24 kwietnia) otrzymuję e-maile w sprawie wniosku, jaki skierowała do Wójtów (Prezydentów, Burmistrzów) Poczta Polska. Poniżej cytuję kilka z nich. Treść korespondencji pokazuje wypełniające nas emocje. Czy można się temu dziwić? Czy przekaz medialny ostatnich kilku dni daje Polakom gwarancję, że Ich wrażliwe dane nie będą ogólnodostępnymi? Czy sytuacja, w jakiej prawnie i publicznie stawiani są, Wójtowie (Prezydenci, Burmistrzowie) pozwala budować zaufanie do podejmowanych przez Nich decyzji? Pomimo wszystko przeczytajmy ze spokojem poniższe e-maile i dalszą część moich rozważań.
„Szanowny Panie Wójcie, W ramach informacji pozyskanych ze strony internetowej Gminy odnoszących się do przebiegu kolejnej Sesji RG  w czasie epidemii  oraz w ramach  formuły „Wniosków i zapytań mieszkańców gminy Zamość …” , proszę o odpowiedź jakie jest Pana stanowisko w przedmiocie przekazania danych wrażliwych mieszkańców dla Poczty w celu przeprowadzenia wyborów prezydenckich? W mojej ocenie nie ma do tego podstaw prawnych, a dane osobowe obywateli są też chronione prawem UE tzw. RODO. Proszę też o informacje jakie „naciski”, czy pisma Pan otrzymał od Wojewody, czy też Poczty w tej kwestii?”
„Szanowna Panie. W związku z informacjami o zamiarze przekazania spisu wyborców przedsiębiorstwu Poczta Polska S.A. informuję, iż nie wyrażam zgody na przekazanie moich danych osobowych. Art 89 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), zezwalający na przekazywanie danych w celach realizacji zadań publicznych nie ma zastosowania do czasu uchwalenia i uprawomocnienia przepisów prawa włączających ten podmiot do procesu wyborczego. Jeśli dojdzie lub doszło do przekazania moich danych osobowych pochodzących ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. proszę o niezwłoczne przekazanie na piśmie informacji o zakresie przekazanych danych oraz podanie podstawy prawnej przekazania. Gdyby doszło do przekazania moich danych osobowych Poczcie Polskiej S.A. bez podstawy prawnej lub przed uchwaleniem i wejściem w życie odpowiedniej ustawy, rozważam wystąpienie o ukaranie Pani/Pana jako administratora moich danych osobowych oraz o odszkodowanie na mocy art. 79 i 82 rozporządzenia (RODO)”.
„Szanowny Panie Wójcie. W związku z informacjami o zamiarze dokonania przez niektórych Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów Miast przekazania danych osobowych mieszkańców Gminy Zamość – jako spisu wyborców (w tym dane wrażliwe PESEL) przedsiębiorstwu Poczta Polska S.A., zwracam się z pytaniem czy Gmina Zamość za Pana upoważnieniem zamierza lub przekazała takie dane jeszcze przed uchwaleniem i uprawomocnieniem przepisów prawa włączających ten podmiot do procesu wyborczego?”
„Panie Wójcie moje pytanie dotyczy Pana stanowiska odnośnie wyborów korespondencyjnych. Czy udostępni Pan nasze dane. Szczerze wierzę w Pana troskę o dobro mieszkańców naszej gminy oraz szanuje Pan ich zdanie. Wybory w tych warunkach to skandal!!! Większość społeczeństwa nie wyraża na nie zgody. Mam nadzieję, że weźmie Pan pod uwagę zdanie mieszkańców… Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia w tym trudnym czasie”.
Wójt Gminy Zamość nie otrzymał dotychczas wniosku od Poczty Polskiej w spawie  przekazania danych ze spisu wyborców (stan na 24.04). Wiem, że w czwartek niektóre Gminy z Powiatu Zamojskiego otrzymały drogą elektroniczną pisma w tej sprawie (23.04). Poczta Polska zwracając się do tych Samorządów, powołuje się na art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych  instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(Dz. U. z 2020 r. poz. 695), oraz decyzję Prezesa Rady  Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. (BPRM.4820.2.3.2020) dotyczącą podjęcia przez Pocztę Polską S.A. czynności niezbędnych do przygotowania  przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku. Poczta Polska oczekuje przekazania w ciągu dwóch dni danych zwierających między innymi: PESEL, kod pocztowy, miejscowość, numer domu, imię, drugie imię, nazwisko, drugie nazwisko.
Czy Wójt Gminy Zamość przekaże Poczcie Polskiej wymienione powyżej wrażliwe dane Mieszkańców? Swoją ocenę sytuacji przedstawiłem publicznie w trakcie obrad sesji Rady Gminy jakie miały miejsce 24 kwietnia – nagranie obrad na www.gminazamosc.pl Nie tylko ja uważam, że przywołany powyżej art. 99 ustawy nie daje Poczcie Polskiej podstawy do gromadzenia danych, o których mowa powyżej. Dla porządku przytoczę tekst przepisu prawnego – cytat „Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Dane, o których mowa w zdaniu pierwszym, przekazywane są operatorowi wyznaczonemu, w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wniosku. Operator wyznaczony uprawniony jest do przetwarzania danych wyłącznie w celu, w jakim otrzymał te dane”. Czytałem ten artykuł ustawy wielokrotnie. Jest w nim wyraźnie mowa o sytuacji, gdy dane są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (podkreślenie). Cytowany przepis prawny nie stanowi, że wybory organizuje Poczta Polska. O tym mówi dopiero ustawa przyjęta przez Sejm w dniu 7 kwietnia, która obecnie jest przedmiotem prac Senatu. Dzisiaj powoływane są Komisje do przeprowadzenia wyborów w lokalach wyborczych, w trybie dotychczas nam znanym – osobiste głosowanie w lokalu. Nikt tego procesu nie zatrzymał. W sytuacji, gdy nowa ustawa nie została jeszcze podpisana przez Prezydenta, muszę się zastanawiać, po co Poczcie Polskiej PESEL-e Mieszkańców Gminy? Przecież nie są niezbędne do tego, aby dostarczyć Mieszkańcom pakiety wyborcze. Warto też zauważyć, że spis wyborców nie zawiera wszystkich danych, o które występuje Poczta Polska, oraz iż nie ma technicznej możliwości jego przekazania w formie określonej we wniosku. W opinii Osoby odpowiedzialnej w Urzędzie Gminy za spis wyborców spełnienie oczekiwań Poczty Polskiej w znanym mi brzmieniu oznaczałoby przesłanie e-mailem pliku w postaci tekstowej nieszyfrowanej, w żaden sposób niezabezpieczonego, bez hasła dostępu. Na koniec jeszcze dwa pytania bez odpowiedzi. Co stanie się z przekazanymi Poczcie Polskiej spisami wyborców, jeśli procedowana w Senacie ustawa nie wejdzie w życie? Kto będzie wówczas odpowiadał za spowodowanie wycieku wrażliwych danych milionów Polek i Polaków?
Uważam, że Rządzący nie powinni mnie (i Innych) stawiać w sytuacji wyboru – wykonać wniosek Poczty Polskiej, czy też nie ?. Odpowiadam za zbiór danych osobowych, jakim jest spis około 18 000 Wyborców z Gminy Zamość. To ja osobiście, a nie Premier Rządu, mam dokonać czynności przekazania chronionych prawem informacji o każdym pełnoletnim Mieszkańcu Gminy. Moje (i nie tylko) zaufanie do Państwa budują sytuacje, które są jednoznaczne dla wszystkich. Za taką nie uważam, to co dzieje się wokół wniosku Poczty Polskiej i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Co dalej? Wniosek Poczty Polskiej zapewne otrzymam na początku tygodnia. Według dzisiejszej wiedzy nie będę w stanie go zrealizować. To odpowiedzialność, a nie jak zapewne uważa część Mieszkańców działania polityczne. Jakie poniosę ewentualne konsekwencje takiego zachowania? Nie wiem. Kilka tygodni temu poważny Polityk straszył Wójtów wprowadzeniem do Gmin komisarzy. W zaistniałej sytuacji pozostaje mi tylko APEL DO POLITYKÓW (wszystkich opcji). W stanie, który zagraża bytowi Narodu, zacznijcie dawać Polakom przykład Jego jednoczenia. Zatrzymajcie proces utraty wiary Polaków w Państwo i demokrację jako Jego podstawę. Nie stawiajcie Polaków przed trudnymi wyborami podobnymi do decyzji Wójtów w sprawie przekazania spisów wyborców Poczcie Polskiej. Teraz jest na to czas. Proszę.

25.04.2020 rok
Ryszard Gliwiński