Wyjątkowa sesja Rady Gminy Zamość

821

W piątkowe popołudnie (28.06.2019) odbyła się wyjątkowa sesja Rady Gminy Zamość. Po raz pierwszy w programie obrad organu stanowiącego Gminy umieszczono debatę nad Raportem o stanie Gminy. Po debacie Radni decydowali o tym, czy udzielić Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu 2018 roku. W tej jedynej w roku sesji Rady wzięło udział 19 Radnych (2 nieobecnych), 3 Panie Sołtys – z Lipska, Zwódnego i Żdanówka
(8 Sołtysów łączy tę funkcję z mandatem radnego, nieobecnych na sesji było 24 Sołtysów), jeden Radny Rady Powiatu (Gmina ma pięciu Radnych w Radzie Powiatu), jeden Mieszkaniec Gminy oraz Wójt i Kadra Kierownicza Gminy.

Nagranie z sesji udostępnione jest na gminnej stronie internetowej www.gminazamosc.pl – zapraszam do obejrzenia. Uważam, że warto – chociażby po to, aby kształtować sobie własne spojrzenie na gminne sprawy. Uchwały podjęte przez Radę są dostępne na stronie
www.ugzamosc.bip.lubelskie.pl.
Poniżej informacje o najważniejszych decyzjach IX sesji organu stanowiącego Gminy.

Radni, na wniosek Wójta Gminy Zamość, przyjęli propozycje kolejnych zmian w budżecie Gminy 2019 roku. Po stronie wydatków najważniejsze z nich to:

 • Zadanie „Budowa parkingu publicznego w m. Wychody” – zwiększenie planu wydatków do kwoty 54 000 zł (o 23 000 zł). Zwiększenie środków na realizację techniczną części zadania w zakresie wykonania zjazdu z drogi powiatowej i utwardzenia kruszywem części placu parkingowego. Zadanie Funduszu Sołeckiego 2019 roku – środki Funduszu sołectw Wychody i Wieprzec wynoszą w łącznej kwocie 30 596,39 zł. Kalkulacja kosztów całości zadania: ok. 320 000 zł. Budowa obejmuje urządzenie parkingu dla 71 pojazdów.
 • Zadanie „Rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Siedliska” – zwiększenie planu wydatków do kwoty 59 000 zł (o 28 000 zł). Zwiększenie środków na realizację techniczną zadania w zakresie wykonania utwardzenia kruszywem części placu parkingowego. Zadanie Funduszu Sołeckiego 2019 roku – środki Funduszu: 30 511,55 zł. Kalkulacja kosztów całości zadania: 255 000 zł. Obejmuje ono urządzenie komunikacji wewnętrznej i parkingów na nieruchomości byłej szkoły, budowę boiska wielofunkcyjnego i oświetlenie całości włącznie ze zlokalizowaną na nieruchomości Otwartą Strefą Aktywności (plac zabaw i siłownia zewnętrzna).
 • Zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole w m. Płoskie wraz z monitoringiem” – zwiększenie planu wydatków do kwoty 65 000 zł (o 8000 zł). Zwiększenie środków w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy części prac budowlanych. Zadanie Funduszu Sołeckiego 2019 roku – środki Funduszu: 56 295,93 zł. Kalkulacja kosztów całości zadania: 95 000 zł (wartość z unieważnionego pierwszego przetargu na realizację całości zadania).
 • Zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej (gminnej) dz. nr ewid. 22/34 w m. Kalinowice” – zwiększenie planu wydatków do kwoty 108 000 zł (o 54 000 zł). Zwiększenie środków w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na techniczną realizację zadania. Zadanie Funduszu Sołeckiego 2019 roku – środki Funduszu: 53 603,77 zł.
 • Zadanie „Przebudowa drogi gminnej położonej w m. Kalinowice na dz. nr ewid. 22/34” – zwiększenie planu wydatków do kwoty 525 087,33 zł (o 42 000 zł). Zwiększenie środków w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na techniczną realizację zadania. Powiązane z powyższym – jeden wykonawca. Na zadaniu tym uwolnią się środki finansowe, jeśli ważną będzie najniższa cenowo oferta – otwarcie ofert miało miejsce w dniu 19 czerwca 2019 r. (wpłynęło 5 ofert).
 • Zadanie „Budowa drogi gminnej nr 112227L w m. Pniówek (za szkołą)” – zwiększenie planowanych wydatków do kwoty 37 000 zł (o 7000 zł). Uzupełnienie środków finansowych w celu rozstrzygnięcia przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji budowlanej. Obecne prace to przygotowanie do złożenia wniosku do Wojewody Lubelskiego (lipiec 2020 r.) o dotację na budowę drogi z programu Fundusz Dróg Samorządowych. Ewentualna realizacja techniczna zadania w 2021 roku.
 • Nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Szopinek” z kwotą wydatków 2019 roku 15 000 zł na opracowanie dokumentacji budowlanej. Dotyczy budynków mieszkalnych po obu stronach drogi wewnętrznej o numerach geodezyjnych 177/27 i 177/22 (nieruchomości nr 88C – 88J). Zadanie finansowane wspólnie z Mieszkańcami – środki własne Gminy – sieć główna, przyłącza – wpłaty Mieszkańców. Zadanie wpisane do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Inwestycyjnej Gminy z kwotą wydatków w 2020 roku w wysokości 120 000 zł.
 • Nowe zadanie inwestycyjne, pt. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 849 w m. Skokówka”. Dotyczy ul. Ordynackiej i wykonania projektu oświetlenia drogowego – kwota 20 000 zł.
 • Nowe zadanie inwestycyjne „Oświetlenie uliczne w m. Chyża przy drodze powiatowej nr 3218L” – 3690 zł na opracowanie projektu budowlanego. Rejonowy Zakład Energetyczny projektuje przebudowę linii eN, na której zamontowane są lampy oświetlenia ulicznego.
 • Zwiększenie dotacji dla Miasta Zamościa na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego (autobusy MZK). Do dotychczasowej kwoty 1 000 000 zł dodano 12 400 zł – to dodatkowe koszty przeniesienia pętli autobusowej z Kalinowic (przy byłym sklepie) do Wólki Panieńskiej. Sytuacja jest skutkiem decyzji właścicieli działki po byłym sklepie GS SCH.
 • Zabezpieczone środki finansowe w kwocie 114 000 zł na remont czterech mostów w m. Sitaniec (Wygon), Sitaniec Wolica (przy Ośrodku Zdrowia) i Żdanówek (dwa mosty dojazdowe do łąk).
 • Zdecydowano o zakupie 500 szt. pojemników na popiół dla właścicieli dotychczas ich nie posiadających. Koszt to 85 000 zł.
 • Zabezpieczono środki finansowe na remont pokrycia dachowego na budynku byłego Kółka Rolniczego w m. Siedliska – kwota 67 500 zł.
 • Ujęto środki w kwocie 35 000 zł na remont pokrycia dachowego budynku z mieszkaniami socjalnymi w m. Chyża.
 • Uwzględniono środki w kwocie 169 700 zł na wakacyjne remonty w szkołach.
  Zdecydowano o udzieleniu Policji dotacji w kwocie 45 000 zł na zakup samochodu dla Dzielnicowych.
 • Zwiększono środki na wynagrodzenia dla administracji o kwotę 330 000 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac od miesiąca lipca – średnio 200 zł netto na etat (290 zł brutto).

Po podjęciu uchwał budżetowych, i trzech innych, Radni przyjmowali sprawozdania z pracy sześciu gminnych jednostek organizacyjnych (bez szkół). W kolejnej części sesji Wójt prezentował Raport o stanie Gminy. Później miała miejsce debata nad raportem i głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Raport o stanie Gminy to nowy instrument oceny działalności Wójta Gminy. Obowiązek przygotowania przez Wójta raportu i przedłożenia go Radzie (w terminie do końca maja) obowiązuje dopiero od obecnej kadencji organów Gminy. Zgodnie z postanowieniami ustawy opracowanie ma obejmować podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Uchwała Rady Gminy Zamość z 21 marca 2019 r. rozszerzyła obowiązkowy zakres raportu o analizę działalności Wójta w następujących zagadnieniach gminnego zarządzania: finanse gminne, mienie gminne, infrastruktura techniczna, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, ochrona środowiska naturalnego, ochrona zdrowia, promocja, kultura, sport i rekreacja, opieka nad zabytkami, współpraca z organizacjami pozarządowymi, współpraca z innymi społecznościami samorządowymi, funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych. Po prezentacji przez Wójta raportu miała miejsce debata nad nim. W debacie w pierwszej kolejności mogli zabrać głos Mieszkańcy, którzy wcześniej zgłosili się do dyskusji i zgłoszenie ich poparło podpisami co najmniej 50 osób. Taka sytuacja miała miejsce na piątkowej sesji Rady Gminy Zamość. Po wystąpieniu Wójta miał więc swój głos Mieszkaniec. Szczegóły w nagraniu z sesji na www.gminazamosc.pl. W dalszej części w dyskusji głos zabrało czterech Radnych. Po zakończeniu debaty Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie udzieli Wójtowi Gminy Zamość wotum zaufania. Pełny Raport o stanie Gminy znajduje się na www.gminazamosc.pl – zachęcam do zapoznania się z nim i do dyskusji poprzez gminną stronę internetową – zakładka PRZYDATNE/„Zadaj pytanie Wójtowi”. W ten sposób najciekawsze wypowiedzi mogą zostać opublikowane w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość i na gminnej stronie internetowej. Skróconą prezentację raportu przedstawiam na dalszych stronach Biuletynu. Czas prawem przewidzianej debaty nad raportem minął. Nie oznacza to, że nie możemy dalej prowadzić dialogu. Temu ma służyć taka, a nie inna konstrukcja materiału, pod którym się podpisałem. Obrady sesji Rady Gminy pokazały niewielkie zainteresowanie tym, co w zamiarze Polityków ma zmieniać samorząd. Niewielka była frekwencja na sesji Rady Tych, którzy moim zdaniem powinni na niej być. Brak było zgłoszeń do debaty grup społecznych, które na co dzień aktywnie uczestniczą w realizacji gminnych zadań. Osobiście żałuję, że w debacie nad stanem gminnych spraw wybrzmiał głos tylko jednego Mieszkańca. Tuż przed jubileuszem 30-lecia Samorządów Gminnych mamy problem z uzewnętrznianiem tego, co wspólnie robimy.
Po debacie nad Raportem o stanie Gminy, przyszedł czas na podsumowanie wykonania zadań budżetowych ubiegłego roku. Sprawozdanie Wójta w tym zakresie Radni otrzymali wcześniej, aby mogło być przedmiotem obrad poszczególnych Komisji. Zamieszczono je także na www.ugzamosc.bip.lubelskie.pl. W trakcie obrad sesji zaprezentowane zostały opinie o sprawozdaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz opinie pozostałych trzech stałych Komisji. Na zakończenie tej części obrad Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy, który podziękował za zaangażowanie w realizację samorządowych zadań.
W kolejnej części obrad Rada Gminy Zamość przyjęła Stanowisko w sprawie apelu 92 Mieszkańców Gminy o przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodziny. Apele takie wpłynęły do Przewodniczącego Rady w formie indywidualnych pisemnych wystąpień. W trakcie obrad Przewodniczący odczytał treść jednego z nich, przekazanego przez Mieszkankę Wysokiego, która reprezentując pozostałych nie mogła uczestniczyć w sesji. Stanowisko Rady Gminy Zamość jest już dostępne na stronie www.gminazamosc.pl oraz w dalszej części Biuletynu.
W informacji ze swojej pracy Wójt Gminy poinformował m.in. o efektach pierwszego w tej kadencji spotkania Radnych Rady Powiatu z Gminy Zamość i Wójta. Więcej o tym zdecydowałem się napisać w dalszej części Biuletynu. To skutek zgłoszenia przez uczestniczącego w sesji Mieszkańca Gminy apelu do Starosty Zamojskiego i Wójta Gminy. Zachęcam do przeczytania. Uważam, że winny jestem Mieszkańcom rzetelną informację w tej i każdej innej sprawie.
Kolejna sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w ostatni czwartek lipca o godzinie 15:30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem. Zapraszam.

/30.06.2019 r., Ryszard Gliwiński
– Wójt Gminy Zamość/