Sołtysi obradowali po raz pierwszy w nowej kadencji

1098

W dniu 25 marca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Mokrem miała miejsce inauguracyjna sesja Sołtysów Sołectw Gminy Zamość kadencji lat 2019-2023.

Wybrani przez Mieszkańców Gospodarze Sołectw zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami. Były gratulacje, życzenia i wspólne zdjęcia. Sołtysi wybrali ze swego grona Radę. Jej przewodniczącym został Dariusz Tłuczkiewicz – Sołtys Białobrzeg, a członkami Aneta Karwat – Sołtys Bortatycz Kolonii, Joanna Bekier – Sołtys Sitańca, Wacław Ćwik – Sołtys Hubal oraz Tadeusz Kostrubiec – Sołtys Płoskiego. Podczas obrad dyskutowano o atmosferze zebrań wiejskich, omówiono organizację kolejnych sesji Sołtysów i współpracy z Urzędem Gminy Zamość, dyskutowano też o realizacji programu Funduszu Sołeckiego 2019 i 2020 roku. Kolejna sesja za dwa miesiące.
Gminę Zamość tworzy 35 Sołectw, które są jednostkami pomocniczymi Gminy. Zebrania wiejskie są organami stanowiącymi Sołectw, a Sołtysi organami wykonawczymi. Zadaniem Rad Sołeckich jest wspieranie pracy Sołtysa. Kadencja Sołtysa i Rady trwa 5 lat. Ich funkcjonowanie regulują Statuty Sołectw.
Gratulujemy wszystkim Sołtysom Gminy Zamość mandatu społecznego zaufania, jakim obdarzyli Ich Mieszkańcy. Życzymy sukcesów w samorządowej służbie, satysfakcji i nieco ludzkiej wdzięczności. Myśli wyrażające szacunek kierujemy również do Tych siedmiu Sołtysów, którzy przekazali gospodarowanie w Sołectwach swoim następcom. Wnieśliście trwały wkład w życie naszej Samorządowej Wspólnoty. Dziękujemy Wam za to.

Ryszard Gliwiński

Zobacz tabelę z wynikami wyborów