Sieć wodociągowa z ujęciem wody i oczyszczalnią ścieków w Płoskiem odebrana

1208

Dnia 5 czerwca 2019 roku dokonano odbioru inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Płoskie”.
W ramach zadania została wybudowana sieć wodociągowa o długości 5 949 km wraz z 44 przyłączami do budynków mieszkalnych, ujęcie wody wraz z budynkiem, oczyszczalnia ścieków na potrzeby Szkoły Podstawowej i świetlicy wiejskiej w Płoskiem oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem o długości 372 m.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra, ul. Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość.
Wartość całej inwestycji: 2 464 379,50 zł
Dofinansowanie unijne: 1 223 092,00 zł